[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

20.8.2003 'דםוי ,יעובש רוט - םודא טוטרמס Hebrew
by וריפס ןועדג 4:34pm Wed Aug 20 '03
address:

(קוריה וקה מוחתב) םילשורי

םיטסירורט תווחא

print article


וריפס ןועדג

טסוגואב 20 'ד םוי ,יעובש רוט - םודא טוטרמס
2003
==================================


םיטסירורט תווחא
_______________

םידקור יניטסלפה ידגנה רורטהו ילארשיה שוביכה רורט
תוומה ןחלופל ןברוק ולפנ לומתא .תוומה דוקיר תא דחי
לתוכה ינבא .לתוכב הליפתמ ורזחש סובוטואה יעסונ
םידליה תורשע תא וליצה אל םה ,ורזע אל תוליפתהו

.םיעוגפה
היצקודורפוק רבד לש ופוסב אוה הזה יתצלפמה עוגיפה
תא דבכל םוקמב .ימלסיאה דאהי'גהו ןורש תלשממ לש
שוביכה לש הביאה תולועפ תא ןיטולחל קיספהלו הנדוהה
ץק םש אלו רורט תולועפב שוביכה אבצ ךישמה ,ילארשיה
ועדי לארשיב לשממהו אבצה ישארש ףא לע תאז ,םילוסיחל

.הבוגת אלל ורבעי אל םילוסיח יכ
ליעפ תא גרוהל איצוהל שוביכה תוחוכ וטילחה רשאכ
איבי הז יכ ועדי םה ,רדיס דמחומ ןורבחב דאהי'גה
וענמינ אל ןכ יפ לע ףאו ,לומגת תלועפ ויתובקעב
אוה יכ דאהי'גה עידוה גרהנ רדיסש רחאל .תושקנתההמ
האצוה המקנהו םימי השימח ורבע אל .ותומ תא םוקני

.הארונ תוירזכאב לעופל

לש ותגירה תא קידצהל התסינש תימשרה הלומעתל דוגינב
הרק ,"תקתקתמ הצצפ" היה אוהש הרטנמב רדיס דמחומ
וז איה ,שוביכה תפשב "ולוסיח" ,ותגירה :ךפיה קוידב
םישח הארונה התאצות תאש ,תרחא תקתקתמ הצצפ הליעפהש
םייופצ ונא התע .םיגורהה תוחפשמו םיעוצפה תואמ בטיה
ינשמ םיקאינמל תרכומו הבוהא הכה הניגנמל רוזחל

.תידדה םד תזקה - םידדצה

אמסיסה תא יאבצו יתלשממ לוקמר לכמ םיעמוש ונא בוש
ןזאמ ובא יכ הפצמ לארשי ."רורטה תיתשת תא לסחל"
,חטשה תיברמב טלוש וניא רשאכ הכאלמה תא הרובע השעי

.תילארשי הטילשבש ןורבחמ אצי דבאתמה ירהש
לסחל היהי רשפא יא יניטסלפה רורטה תיתשת תאש אלא
אטחה אוהש ,ילארשיה רורטה תיתשת לש הלוסיח ילב

.םישובכה םיחטשב םויה שחרתמש המ לכב ןומדקה

איה רורטה תיתשת ;ןורבחב םילחנתמה איה רורטה תיתשת
תורשעו לאירא ,לא תיב ,הרפוע ,עברא תירק תיולחנתה
;םישומח דייהטרפא ירצבמ אלא ןניאש תורחא תויולחנתה
אבצ ילייח םיליעפמש םימוסחמה איה רורטה תיתשת
םוי ידמ םיליפשמו םירטרטמ םתועצמאבש ילארשיה שוביכה
השינעה איה רורטה תיתשת ;םיניטסלפ יפלא תורשע
םירגסו ואטח אלש תוחפשמ יתב יצוציפ ומכ תיביטקלוקה
;בער ףסל םינוילימ תייסולכוא םיאיבמש םירותיכו
דייהטרפאה ישיבכו תומדאה תועקפה איה רורטה תיתשת
תגירה איה רורטה תיתשת ;םישובכה םיחטשב הללס לארשיש
המישרהו ,םישובכה םיחטשב םיניטסלפ םידלי תואמ
תא םיחימצמש הטבנמהו לודיגה עקרק םה הלא לכ .הכורא

.ידגנה יניטסלפה רורטה
םג ץקה אובי אליממ ,ילארשיה רורטה תיתשת תא לסחנ םא

.ידגנה יניטסלפה רורטל

דגנ תילארשיה האחמל ףתוש ךניא םאה :לאושה לאשי
ינא ,אל :יתבושת ?סאמחהו דאהי'גה לש ירזכאה רורטה
םיעובצ תאחמ איהש תימשרה תילארשיה האחמל ףתוש אל
לש םתאחמל ףתוש ינא םא תויוכז רחושכ .םירנויפאמו
רשאב םדאה תויוכז תרפהו תוומה תא רוקעל םישקבמש הלא

.םה
,ונלש ךוסכסה תואיצמל הזה ילסרבינואה ןורקעה םוגרת
תונמואלה ,םזילאינולוקה דגנ האחמב אטבתמ
דגנו ,אסיג דחמ לארשי תלשמ לש ידוהיה םזילטנמדנופהו
םינוגראה לש ימלסיאה םזילטנמדנופהו תוצירעה

.אסיג ךדיאמ םיניטסלפה
סאמחו דאהי'ג תארקינש וזה הרורצה הרצה יכ יעדויב
תבאושו ילארשיה שוביכה ידי לע םינש הנפודו החפוט
הטונ ינא ,ילארשיה שוביכה תועווזמ זוזעו זוע םויה
תורשב יתושרבש היגרנאה טעמ תא עיקשהל יעבט ןפואב
הברה איה העונצה יתעפשה וב םוקמב ,עשרה תריקע
.לארשיב ,רתויב

add your comments


 

A case of a short between caltures Latin
by AMR 11:55pm Wed Aug 20 '03

print comment

Spiro,

Too many holes in your article, I will not waste energy either and point for two much undisputed issues:

1. The Palestinians are not fighting for their survival they are fighting for emotional desires and homeland (which are legitimate); they are surrounded by 400.000.000 declared supporters (and professional hypocrites behind the back). This exact same amount and people, Muslims, this time titled as enemies, are surrounding us, Israel, (that is fighting for its survival, mind you) and their majority are swore to the destruction of us. Putting Israel and the Palestinians on the same level is portrayed nicely among the “Civil Rights” organizations but it has little to do with actualities and realities. Not acknowledging this fact is misleading to say the least.
2. Blaming Israel in the creation of the Hamas and Islamic Jihad is following the same misleading pattern. We have to be ignorant, big time, to forget the Palestinian terror gangs of the 30th and 40th. Their followers the Fidayiun of the 50th and the Patah terror organization of the 60th . The Hamas and the Jihad are direct follower of those terror acts and gangs. Not Israel created them, their mentality and culture is driving them.

The western culture’s major problem is that we are trying to measure the Palestinian-Arab-Muslims world with our Jewish-western-culture tools. It can not go, it can not work. If proceeding that way we are doomed to fail, both sides, measurably.

I will not extend on this issue here and now.
This discussion alone could fill up a book.

add your comments


 

A case of a short between caltures Latin
by AMR 11:55pm Wed Aug 20 '03

print comment

Spiro,

Too many holes in your article, I will not waste energy either and point for two much undisputed issues:

1. The Palestinians are not fighting for their survival they are fighting for emotional desires and homeland (which are legitimate); they are surrounded by 400.000.000 declared supporters (and professional hypocrites behind the back). This exact same amount and people, Muslims, this time titled as enemies, are surrounding us, Israel, (that is fighting for its survival, mind you) and their majority are swore to the destruction of us. Putting Israel and the Palestinians on the same level is portrayed nicely among the “Civil Rights” organizations but it has little to do with actualities and realities. Not acknowledging this fact is misleading to say the least.
2. Blaming Israel in the creation of the Hamas and Islamic Jihad is following the same misleading pattern. We have to be ignorant, big time, to forget the Palestinian terror gangs of the 30th and 40th. Their followers the Fidayiun of the 50th and the Patah terror organization of the 60th . The Hamas and the Jihad are direct follower of those terror acts and gangs. Not Israel created them, their mentality and culture is driving them.

The western culture’s major problem is that we are trying to measure the Palestinian-Arab-Muslims world with our Jewish-western-culture tools. It can not go, it can not work. If proceeding that way we are doomed to fail, both sides, measurably.

I will not extend on this issue here and now.
This discussion alone could fill up a book.

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.