[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia publish your article about us


Calendar דבלב ןמויב םיעוריא םסרפל אנ

ןאכ ימסרפ

ךא ,הבקנ ןושלב בותכ טסקטה תירבעה הפשה תולבגמ בקע)
(.םירכזל םג ,ןבומכ ,הנופ

,ןלהל םירבסהה תא רבעב תארק םא
.ספוטל תורישי יגלד


םיליעפ םהב ףתשל תניינועמ תאש המזוי וא ןויער ךל שי
תמליצש תונומת םסרפל הצור ?םיפסונ
?םהילע חוודל יוארש הנגפה וא עוריאב תפתתשה ?עוריאמ
.הלא לכ תא וב םסרפל םוקמה והז
ישיא ,ימדקא ,יאנותיע :ןונגס לכב םיעטק לבקל חמשנ
.רחא וא

יעטקו תונומת ,םיטסקט םוסרפל הז ספוטב שמתשהל ןתינ
.ואדיו וא לוק

םישדח םיטירפ םוסרפ םשל הזה ספוטב ישמתשה ,אנא
רתאב ומסרופש םיטירפל תורעהו תובוגת .דבלב
תא ףסוה" רושיקה תועצמאב תורישי ףיסוהל ןתינ
.טירפ לכ ףוסבש (add your comments) "ךיתורעה

;תחא םעפ קר ךלש רמאמה תא ימסרפ אנא
.דבלב תחא םעפ "םסרפ" רותפכה לע ישיקה

תוכזה רתאה תא תכרועה הצובקל הרומש ,םוסרפה רחאל
םמיאתהל ידכ ומסרופש םיטירפה תא ךורעל
.םקחמל ףא םימיוסמ םירקמבו םהילא רשקל ,םוסרפל

יוארה ןמ ךכיפלו ,ללכה תלחנ םה תונויער ,ונתסיפתל
םיישפוח ויהי רתאב םיעיפומה םיטירפה יכ
השעי הזכש שומיש .חוור תורטמל וניאש רזוח שומישל
ןויצ ךותו ,תורצויל םלוה טידרק ןתמ ךות ןבומכ
.םהב וכרענש םייוניש

,םוסרפל םינוש םיאנת ביצהל ךנוצרב םא
."םוכיס" הרושב ,ספוטב תאז ינייצ אנא

ובש יטרקומד עדימ ץורע אוה "תיאמצע תרושקת תצובק"
תילקידר תיאנותיע הריצי יוטיב ידיל האב
.תמאה לא הריתחל תנווכמה ,תקייודמו

רתאב םימסרפתמה םיטירפה לכ
ןניאש הצפהלו הקתעהל םירתומ
תרחא ןיוצ םא אלא ,חוור תורטמל
.תרבחמה ידי-לע

,הדות

תווצ
"תיאמצע תרושקת תצובק"תועצמאב תלעופ Indymedia תיאמצעה תרושקתה תצובק
תריצי איה ונתרטמ .םיליעפו םיבדנתמ
.תמאה תרימאל ןווכמה ,קיודמו ילקידר תרושקת יעצמא
הווקתו םדאה תבהא ךותמ םילעופ ונחנא
,רתוי בוט םלוע ןעמל הלועפל הארשהו דודיע קפסל
יאו תירחסמה תרושקתב םיתוויעה תורמל
םרזה ןמ םיגרוחה תויוליעפו םיצמאמ רקסל התונוכנ
.יזכרמה

וננוצרב .תיטרקומד תועידי תונכוס הנה Indymedia
תועדו תושדח ,םירופיס עומשלו תוארל ,אורקל
רתאה לע הרימש ןעמל םיקבאנ ונאש ףא לע .םלועה יבחרמ
שפוח לע םידיפקמו ,לכל חותפו ישפוח
םימסרפתמה םירמאמהו עדימה תא םיקדוב ונא ,יוטיבה
.םינוש םיטירפ ריסהל םיצלאנ ףא םיתעלו ,וב

םסרפל אלש םידיפקמ ונא
,ירקש ,הלפמ ,ינעזג רמוח
.ימוסרפ וא ירחסמ ,העטמ

םה רתאב ומסרופש םהשלכ םיטירפ תרסהל םימעטה
תועידי ,טירפ לש לופכ םוסרפ :ללכ-ךרדב
ןכות וא ,תומוסרפ ,תוצמשה ,בזוכ עדימ ,תושדח ןניאש
.םלוה יתלב

ספוטה
'א בלש
.ךלש העידיה הבתכנ הב הפשה תא '/רחב

:הפש
(תיניטל) תילגנא
תירבע
תיברע

טסקטה תגצה תטיש תא י/רחב
.רתאל ולעוהש WORD יצבקו ספוטל תורישי דלקוה רשא סקטל logical

.ךלש העידיל תרתוכ וא םש י/ןת
תרתוכ

.ךידיבש העידיל רוקמה וא ת/בתכה םש
בתכ

דבלב הצלמה רדגב םה ולא םיטרפ תפסוה
(םיאנותיעלו) להקל רוזעל םילוכי ולא םיטרפ
.ךמיע רשק רוציל
.ךידיבש העידיל רוקמה וא ת/בתכה לש ןופלטהו ינורטקלאה ראודה
ליימ-יא ןופלט

תבותכ

םוכיס

טנרטניא רתא


ב בלש

םא .דבלב תונומתו טסקט ונרתאב םסרפל ןתינ הז בלשב
ץבוק וא לוק ,ואדיו יצבק הז רתאב םסרפל ךנוצרב
תבותכו םהלש רואית םסרפל ךתורשפאב ,רחא היידמיטלומ
ךרדתנו ונמע רשק רוציל וא , םתוא אוצמל רשפא הבש
םתוא םסרפנ ונא .הז רתאב םתוא םסרפל דציכ ךתוא
   .םדקהב

.Word י"ע ורצונש HTML יצבקב שמתשהל םיצילממ אל ונא
הידמיטלומ
Send in this file (limit 20 megs):


ץבוקה גוס
(RTF אל)דרוו ךמסמ
רוהט טסקט
HTML ץבוק
טנרטניא תבותכ
GIF טמרופ
JPEG טמרופ
mp3 audio realaudio realvideo

text stories
רמאמה

Press the publish button only once. Uploading files can take a long time and the confirmation page won't be shown until after the file has finished uploading.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.