[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

תושדח | רמאמ םסרפ | ונחנא ימ | רשק רוצ | ונב ךומת | ישארה רתאל

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.

תירבע, תונומת, ואדיו, לוק יצבק, םירמאמ :תוסנכנ תועידי

תושדח
א"ת ריעה תצעומו ריעה תושארל רוביצה תוכז

דגנ הנגפהו םיקקזנל ןוזמ תקולחמ םימוליצ
ילכלכה בצמה

הפיחב ,םיסקמ תדעסמב עוגיפהמ םימוליצ

05/10
118 םייח ילעב תויוכזל סומינונא ןיזגמ

רתאה :םיסייטה בתכמ

03/10
01/10
הידמידניא דיתע אשונב תיללכ הפיסא תוטלחה

רוזמ תווח דגנ "ירסומ עדמ" תריתע

ןאמלס דמחומ אאמסא 'בגל עגונב ס"בשל בתכמ
ןינ'ג תבשות א'גיהלא ובא

הריקחל השירדב ןוילעה טפשמה תיבל הריתע
תילילפ

30/09
26/09
?ףוסה - הידמידניא

23/09
"שדח ליפורפ" ,םיאולכ םינברס ןוכדע

21/09
!ןורש תלשממל ייד!ןורשל אל ורמא

16/09
ןברס .חצננו ,אמגוד הווהנ ,ליבונ ,םוזינ
.יאבצ הנחמב

םעב וידרב תימוי תושדח תרודהמ :םויהמ לחה

םיאומוה יפלכ תומילא אשונב םורח ןויד
תויבסלו

15/09
ירגהמ שוריג דגנ קטמניסב יעיבר םויב הנגפה
הדובע

םיישונא םינגמ םישורד

ישילש םויב המוחה דגנ האחמ תלועפ

14/09
שוביכה דגנ א"תב וניגפה םדא ינב האמ
םימדה תוכיפשו

12/09
תנגפהה עצמאב תודבאתה - ןוקנקמ חוויד
םירכיאה

הלשממה שאר תיב לומ הנגפההמ חוויד

11/09
תוכיפש דגנ םילשוריבו א"תב האחמ תורמשמ
!םימדה

10/09
בגנב םיתב תוסירה דוע

הרזעל ארוק לוק - סדוק לא תטיסרבינוא

09/09
LATEST NEWS!

A few things
need to happen
before peace
can happen
Latin
O6 9:03pm

Redeeming The
'Promised
Land'...Thoughts
For Yom Kippur
Latin

O6 8:08pm

Syria Urges
U.S. Not to
Veto UN
Resolution on
Raid
Latin
O6 7:48pm

Why Arafat
doesn't walk
out of the
Mukata'a?
Latin

O6 7:12pm

ילעופב הכימתל
םיתבושה למנה
Hebrew

O6 6:18pm

Palestinian
political
prisoner Amina
Mouna in
danger!
Latin

O6 3:34pm

The Pursuit of
Unhappiness
Latin
O6 2:18pm

Fashionable
suicide bomb
(by Latuff)
Latin
O6 10:31am

A war on how
the west
isolated the
Arab
individual and
destroyed his
society

O6 9:33am

assasinations
(targeted
killings) are
continuing ?
Latin

O6 7:03am

The addendum to
the Israeli
strategic
suggested
change
Latin
O6 6:21am

The prime
minister is
doing the best
he can
Latin

O6 4:19am

The U.S. and
Israel's
Criminal
Intent and
October 25th.

O6 4:09am

George Bush: A
Menace To
World Peace

O6 3:55am

So this was
Sharon's harsh
response. What
a Joke

O6 3:41am

תאיצמב הרזע
םירוגמ
םיטנדוטסל
םיברע
Hebrew

O6 1:10am

Palestine

O6 12:44am

םחאפ-לא-םואב
לש ןעייסה רצענ
הפיחמ תדבאתמה
!!!
Hebrew
O5 10:52pm

We may need a
change in
strategy here
Latin

O5 8:09pm

The Monster of
National
Bereavement
Latin
O5 7:32pm

dying to kill

O5 6:15pm

הכיח קר ןורש
ףוקתל ץוריתל
ןופצב
Hebrew
O5 4:10pm

רוביצה תוכז
ריעה תושארל
ריעה תצעומו
א"ת
Hebrew

O5 12:38pm

ףקת ריואה ליח
הירוסב
Hebrew
O5 11:31am

Coalition of
Women for
Peace:
Internationals,
Israelis in
Muqata *
Thoughts for
Latin

O5 8:03am

Continue to IndyMedia's up-to-the-minute newswire >>Upcoming Events
Tue, 07/Oct, 00:00
Olive harvest in the land of masha
Wed, 08/Oct, 06:30
Olive harvest in Jayous Wednesday morning
Thu, 09/Oct, 21:30
םישגפמ"
"ההכ תיווזמ
Sun, 12/Oct, 20:00
לתל ןוקנקמ
:ביבא
היצזילבולג
םינוגראו
םייתרבח
Wed, 15/Oct, 19:00
תונקסמ ןהמ
?רוא תדעו
Thu, 16/Oct, 16:00
הנגפה
לומ םילשוריב
ס'דלנודקמ
Thu, 16/Oct, 20:00
רדג לע שגפמ
הדרפהה
םילשוריב
(c) Independent Media Center. All content is free for reprint and rebroadcast, on the net and elsewhere, for non-commercial use, unless otherwise noted by author.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.