[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

.םה וניחא ,םידרחה Hebrew
by רימא 8:43am Wed Aug 20 '03

ףלחוה םידרחה לש ןשיה םזיפצפה
תועד תודחאב םינשה ךלהמב
םהיחא םע לרוג תופתושו
.םינוליחה

print article

לרוגה תופתוש תא שיחמהל ידכ לומתא לש עוגיפה ומכ ןיא
ןורמוש הדוהי יבשות ,םידרחכ םינוליח םידוהיל שיש
.הוקת חתפו הננער ,ביבא לת ילחנתמו הזע לבחו
ףלחוה םינשה ךלהמב םידרחה תיברמ ולגד ובש םזיפיצפה
יבחרב תינויצהו תידוהיה תובשייתהב תינויער הכימתב

.לארשי

"םלוע ארובל" ,ךייש אוה ןאל קפס ול היהש םידרחהמ ימ
תעב ותארקל ימ ,ויחא ימ תרוכזת לביק ,הנידמהמ קתונמ
תוליפת למלמי ימ ,ובאכל ףתוש ימ ,ףתכ ןתונ ימ ,הרצ

.ובאכ תא באכי ימ ,וינב לש ירטה רבקה לע ומיע דחי

רשב ,ונדידי ,ונירוה ,ונינב ,וניחא םה םידרחה

.ונלש םלשהמ קלח ,ונירשבמ

.רעצ דוע עדנ אלש

add your comments


 

וללה םיעוגיפה ומכ ןיא Hebrew
by רחא רימא 10:47am Wed Aug 20 '03

print comment

תופתוש תא שיחמהל ידכ םילודגה םיעוגיפה ומכ ןיא
הדוהי יבשות ,םידרחכ םינוליח םידוהיל שיש לרוגה
.הוקת חתפו הננער ,ביבא לת ילחנתמו הזע לבחו ןורמוש
םזיפיצפה תא ףילחהל םיאבה םיבושחה םיעוגיפה ומכ ןיא
תינויער הכימתב ,םינשה ךלהמב םידרחה תיברמ ולגד ובש
ומכ ןיא .לארשי יבחרב תינויצהו תידוהיה תובשייתהב
ימ לש קפסה תא ריסהל ונילע םיאבה םיברה םיעוגיפה
הנשמכ םיעוגיפה ומכ ןיא .תמאב ךייש אוה ןאל םידרחהמ
ןיא .הנידמהמ קתונמ "םלוע ארובל" אל יכ ןיבהל ףקות
ימ םידרחל תרוכזת תתל וללה םייתועמשמה םיעוגיפה ומכ
ףתוש ימ ,ףתכ ןתונ ימ ,הרצ תעב ותארקל ימ ,ויחא םה
לש ירטה רבקה לע ומיע דחי תוליפת למלמי ימ ,ובאכל
ומכ ןיא ,םיעוגיפה ומכ ןיא .ובאכ תא באכי ימ ,וינב
.(םיעוגיפ עדנ לבא) רעצ דוע עדנ אלש .וללה םיעוגיפה

add your comments


 

וניחאו וניתויחא םה תוידרחהו םידרחה ,ןכא Hebrew
by םתוי 2:07pm Wed Aug 20 '03
[email protected]

print comment

תחאל (ומש תא רכוז יניא) ידרח בא ןייארתה םויה
ונבל רפיס דציכ רפיס אוה ,ראשה ןיב .וידרה תונחתמ
ץצופתמ דבאתמ לש השעמב (ינשה ונב) ויחא לש ותומ לע
ןבהשכ .(חוטב יניא ,לומתא לש הזמ רחא הרקמב הארנכ)
הצר אוה ךורב שודקה יכ" באה ול הנע ,"?המל לבא" לאש
לע ודיקפת תא םייס אוה יכו ,ותציחמב (ןבה תא) ותוא

."המדאה ינפ
הבושתב אלא ,היצנירטקודניאב רבודמ ןיא ,ריכזהלו
רוחבל היה לוכיש ןמזב תאזו .ונבל קינעהל באה רחבש
םיגהונש ומכ ,והשלכ יצרא םרוג םישאהלו ,הלקה ךרדב
השקה ךרדב רחב אוה .םויה םלוכ טעמכ תוגהונו

.ןבלו רוחש לש תולק תובושת קינעהל אל לש (תיתרבח)
םייגולואיתה םירבסהל העיגנ יל ןיאו טסיכראנא ינא
באה לש ותריחב לבא ,היצנירטקודיאל םיכפוה םהשכ וללה
ןיידעש םישנאה םה םיטעמ .תרומרמצ יב הררוע הזה
יאמ רתוי תבכרומ טעמ איהש םיניבמו תוישונאב םירחוב
םג ךכ לכ םה םיטעמ ,תוינעזג תוינמואל תונחבה וליא
."לאמש" הנוכמש המ איה תיטילופה םתדמעש הלא ןיב

add your comments


 

?החילס Hebrew
by הזוניפש טקידנב ךורב 4:27pm Wed Aug 20 '03

print comment

.ילוא -16ה האמל ?םדקתמ רבסה

add your comments


 

תעדה לע םדקתמ רבסה Hebrew
by 4:55pm Wed Aug 20 '03

print comment

תא קיספהל ידכב תושעל ונילעש לכ .םדקתמ דואמ רבסה
ךירצ אל .והכורב שודקל ללפתהל אוה םימדה תוכיפש
המל ?תמאה .תווממ ליצת הליפת .מ"ומ אל ,ינידמ ןורתפ
ענמנש המל םיהולאה לש ונוצר הז םא - ללפתהל ללכב
.הליפתה ץמאמ לע וליפא לבח .ונממ תאז

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.