[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

רבוטקוא יעוריא רכזל תיצרא הנגפה ! םויה Hebrew
by םייח-רב םרוי 10:10am Wed Oct 1 '03

בקעמה תדעוו לש הנגפהל הנמזה

print article

הנגפה ךרעית ,ןינכסב 16.00 העשב ,יעיבר םוי ,םויה
םיפוגה לכ תופתתשהבו הנוילעה בקעמה תדעוו תמזיב

.קוריה וקה ךותב יברעה רוביצה ברקב םיליעפה
האחמבו םייפלא רבוטקוא יחצרנ לש םרכזל איה הנגפהה
לש חצרהו גרהה תוינידמ דגנו םיחצורה תשנעה יא דגנ

.לארשי תולשממ

םינמזומ םלוכ

add your comments


 

?תמ ימ המל Hebrew
by sambo 11:37am Wed Oct 1 '03

print comment

- עשעשמ םילימ קחשמ ןכא) ((: הנגפהל אובנש תמ ימ המל
תומ רחאלש רקובב היה הז ותוא יתיסינש הנושארה םעפב

(ורכיזל דומעל רפסה תיבב ונתיאמ ושקיבכש ןיבר

sambo

add your comments


 

ובמס יאוו Hebrew
by חתותה וקישומ 12:27pm Wed Oct 1 '03

print comment

תויהל רומא אל התא ?תאזה תיקרימאה האיציה תאז המ
תצרושש תינמיה לבזה תרובח ןיבמ רתוי ילאוטקלטניאה
?הפ

add your comments


 

שויאעתמ םיטרפ דוע Hebrew
by שויאעת 1:58pm Wed Oct 1 '03

print comment


רבוטקוא חצרל םינש שולש


רוא תדעו ח"וד םוסרפל שדוח


םדאה דחאכ וניניב םיכלהתמ ןיידע םימשאהו.

ומייקתי תבכרומה תיטילופה היצאוטיסה בקע הנשה
,תמצמוצמ תנוכתמב רבוטקוא יעוריאל ןורכזה יעוריא
תיצרא שויאעת תלועפ היהת אל וננוצר תורמל ןכלו
תדעו תעדוה תא ריבעהל וניצר ךכ בקע .תומדוק םינשבכ
ימ תא ןימזהלו ,(ףרוצמה ץבוקב תיברעו תירבעב) בקעמה
טרופמכ הרצק הארתהב ןופצ שויאעת ישנאל ףרטצהל לוכיש
רחא לוק" לש תוליעפ לע העדוה םג ונפריצ ןכ ומכ .הטמ

.רבוטקואב -3ה ישיש םויב "לילגב

םייקתי ,בקעמה תדעוו תנגראמ ותוא ,יזכרמה עוריאה

.ןינ'חסב ,2003 רבוטקואב 1 ,'ד םויב

םיעיגמשכ הנושארה רכיכה) םיללחה רכיכ דיל תוסנכתהה
הכולהת אצת םשמ .16:00 העשב (ריעל תיברעמה הסינכהמ

.ןורכיז תרצע ךרעית המויסבש

םע םאתל םישקבתמ הפיחמ העסהל םיקוקזהו תוינוכמ ילעב
,הרובד :הרע ידאו רוזאמ םיאבל .790989-054 :באוי
271133-051


add your comments


 

חתותה וקישומל Hebrew
by sambo 4:14pm Wed Oct 1 '03

print comment

ןיבמ םטמוטמה קפס אלל התא לבא ,ילא רשקב עדוי אל ינא

.הפ תצרושש תינלאמשה לבזה תרובח ירבח

.ער םוי ךל היהיש

sambo

add your comments


 

תרצע דוע Hebrew
by הכימ 4:59pm Wed Oct 1 '03

print comment

םוכחתו דובכ ףיסומ וניאש ירה הלעמלש חישה ודל רשקהב

םהנימל םירוטקובורפל
(סיעכהל) ןאכ ןייצל יתיצר התוא תרצעה הנהו
http://www.eurointeraction.co.il/ron-arad/
? םתוח התא ,םרוי

add your comments


 

.םילבחמה ידי לע חצרנש רוכב ק'ג תא רוכזל Hebrew
by חרזא 4:30am Thu Oct 2 '03

print comment

לע חצרנש רוכב ק'ג לש ורכז תא דבכלו אובל ךירצ תמאב

.םילבחמה 13 ידי
ערפתמה ןומההמ ונתוא הליצה הרטשמה בוטה ונלזמל
.ידוהי םד יאמצ םיברע םיגיהנמ ידי לע תסוהש ינחצרהו

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.