[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ
www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
finland
france
germany
czech republic
ireland
italy
netherland
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
quיbec
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
brasil
chiapas
colombia
mexico
uruguay

India
india

West Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
la
madison
maine
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

לש ורוט םוסריפ שדחל םכשקבנ :בירעמל בתכמב חרזאה תויוכזל הדוגאה וריפס Hebrew
by שיב חרזאה תויוכזל הדוגא יטפשמה ץעויה ,ריקי ןד 10:20am Tue May 14 '02

קוש איה תונותיעה לש הפא תמשנ
תואמצע ,ישפוח תועדו תונויער
ירוטיפ .תויתרוקיבו תיתבשחמ
ויתועדל המכסה יא לשב יאנותיע
לש דוסיה יכרעב השק העיגפ איה
.תיטרקומד הרבח

print article


לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה
91352 םילשורי ,35401 ד"ת :יצרא זכרמ
לאכימ ימס :הדוגאה אישנ2002 יאמב 9

1827/ש

דובכל
רוצ באוי רמ
ישאר ךרוע
תרושקת ןמז

דובכל
גרברבליז יבא רמ
ךרוע
ןמזה לכ


ןועדג ירוטיפ :ןודנה
וריפס

ןועובשב "םודא טוטרמס" ורוט תא םסריפ וריפס ןועדג
ונל רסמש יפכ .2000 טסוגוא זאמ עובש ידמ "ןמזה לכ"
יבא רמ ותיא שגפנ םישדוח השולש ינפל ךא ,וריפס רמ
תורמל יכ ,וינפב שיגדהו ,ןותיעה ךרוע ,גרברבליז
לש ילכלכה בצמה לשב תירשפא האצוה לכ ץצקל שרדנש
לכ השעי אוהו ויניעב בושח וריפס רמ לש רוטה ,תשרה
היה ודיצמ וריפס ןועדג .ותעפוה ךשמה לע רומשל ץמאמ
.חוורישכל דע ורכש תלבק תא תוחדל ןכומ

לע רבעש עובשב וריפס ןועדג רשבתה המהדתה תיברמל הנהו
רוטהש ךכ לשב תאזו ,ורוט םוסריפ לש תידיימ הקספה
רוט םסרפל וריפס רמ לש ותשקב ףא ."ומצע תא הצימ"
רמ םייקש תוצעייתה רחאל התחדנ ויארוקמ הדירפ
.רוצ רמ םע גרברבליז

הבשחמהמ ררחתשהל השק ונל ףאו ,רורב וריפס ןועדגל
תועדה איה ורוט לוטיבל הדיחיה הביסה יכ ,השקה
איהש קר אל וז תוגהנתה .ותרגסמב עיבהש תויטילופה
לשו וריפס ןועדג לש יוטיבה שפוחב השק העיגפ הווהמ
ססובמ וילע ףנעה תא תורכל תמייאמ ףא אלא ,ויארוק
.ולוכ תונותיעה שפוח
,ישפוח תועדו תונויער קוש איה תונותיעה לש הפא תמשנ
יא לשב יאנותיע ירוטיפ .תויתרוקיבו תיתבשחמ תואמצע
הרבח לש דוסיה יכרעב השק העיגפ איה ויתועדל המכסה
.תיטרקומד

רמ לש ורוט אלל רתוי הברה ינע היהי ןמזה לכ ןותיע
.וריפס

לש ורוט םוסריפ תא יוחיד אלל שדחל םכשקבנ ךכיפל
.וריפס ןועדג

בר דובכב
ד"וע ,ריקי ןד
יטפשמה ץעויה

"בירעמ" ךרוע ,רנקנד ןונמא רמ :קתעה


add your comments


 

רוזעי תרושקתב קבאמ קר Hebrew
by רורד חרזאה 5:55pm Tue May 14 '02

print comment

תרושקתה ידי לע םתעגפנש םתוא לכ - םכל ארוק ינא
תוחוכ דחאל תיזוכירה
ינידמ ןימי ,ינידמ לאמש
םיטועימ , םיברע ,יתרבח לאמש
0 היטרקומד ירמוש , ,םיקורי ,םיבתוכ
תויזוכיר לש םייקה בצמה תא תונשל סרטניא שי םכלוכל
תיתורשקת
תילארשיה תרושקתב תוחפשמה 5 תטילש לש
םשו ןאכ יתדוקנ קבאמ רוזעי אל
תדוקנמ רתוי תצק סינכהל וא "חרס"ש יאנותיע ריחזהל
םיסרטניא םתוא תא שי דימת תונותיעל "הנוכנ"ה טבמה
םעו ,םיפוצה תא שגרל הצור איה - ונתוא תרזנצמ יהשכ
ידימ רתוי זיגרהל אל ,םבילל בורק ראשהל תאז
רוכמל לכותש ידכ ,םינותיע רתויש המכ רוכמל לכותש ידכ
תומוסרפ רתויש המכ

רשפא ,םלועב םייזוכירהמ דחא אוה לארשיב תרושקתה קוש
ץחל ילב הרקת אל וזו הקיקח ידי לע הז בצמ תונשל
ונידצמ ילכלכ ץחלויטילופ

קבאמ ןעמל לועפלו תוחוכ סנשל יתרכזהש םיפוגה לע
לארשיב תרושקתה רוזיבל

www.bdidut.com

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.