[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.9 August 2003

םילארשי לש תפתושמ הדעצ
רפתה וקל םיניטסלפו
058-218454
63144
http://
15:30
Sat 09/08/2003
םחאפ לא םוא תמוצ

.רפתה וקל םיניטסלפו םילארשי לש תפתושמ הדעצ
וק לא עיגתו ריעה תובוחרב רובעתו ,םחאפ לא םואל הסינכב ליחתת הכילהה
תומילא יאל יוטיבכ ,רדגה ידיצ ינשמ הממדב ודעצי םידוהיו םיברע .רפתה
רדגה ידיצ ינשמ םלש לגעמ ורציו
:םיטרפל
רינ 699150-066
218484-058 דאהי'ג
ל"הצ עצבמ דגנ האחמ תרמשמ
םכשב
םילארשי
http://
18:00
Sat 09/08/2003
(היריקה) ןוחטיבה דרשמ לומ
ביבא לתב ןלפק בוחרב

הרטמב לוכיבכ רכסע םיטילפה הנחמ לא אבצה שלפ םויה תומדקומה רקובה תועשב
םיעצפ םיעוצפ םיינשו םיניטסלפ העברא וגרהנ השילפה ךלהמב .םישקובמ רוצעל
.םישונא
תוממוקתהל הרזחבו הנדוהה ילגלגב ןורש תלשממ תעקות רשא לקמ דוע איה הפקתהה
םימיב םג ,םינעוט ל"הצב םיריכב וליפא "ץראה" ןותיע יפל .תיממעה
,םינורחאה
.שאה תקספהל אלמ ןפואב תייצמו ,תודבאתה יעוגיפב הז בלשב קסוע וניא סאמחש
וניא ןורש לאירא .ףוקתל הלשממה הטילחה ןידעה בצמה תורמלו תאז תורמל
ןינועמ
ךשמה תא קידצהל לכויש תנמ לע תומילאה לש הכשמהב ןינועמ אוה .העיגרב
שוביכה
.דייהטרפאה תמוח לש התיינב תאו

םילארשי - ונלוכ םלשנ הלשממה תוינידמ לשו וזה הפקתהה לש הריחמ תא
.םיניטסלפו
recent invasion to Nablus
A vigil to protest the
Israelis
http://
18:00
Sat 09/08/2003
Kaplan St., Tel Aviv
of defense (Hakirya).
.ministry

Early morning today the army has invaded the Askar Refugee Camp in
Nablus in a so-called arrest operation. During the invasion four
Palestinians were killed and two more are critically wounded.
The attack is yet another of Sharon's attempts to fail the hudna and
the
return to popular resistance. According to "Haaretz" even senior
military officers admit that Hamas is not, right now, busy with
preparing suicide attacks, but complying with seize fire plans.
Even so and despite the delicate situation the government decided to
attack. Ariel Sharon is not interested in de-escalation or any sort of
calmness. He is interested in violence emerging again, to be used as a
much-needed excuse for the continuation of the illegal occupation and
the construction of the Apartheid Wall.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.