[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.8 August 2003

ICAHD Summer Work Camp
Beit Arabia Center for Peace
00:00
Fri 08/08/2003
Anata – East Jerusalem

Beit Arabia Center for Peace In Memory of Nuha Makadma-Sweidan and Rachel Corrie ICAHD Summer Work Camp Invitation to volunteers when: August 8th –21st where: Anata – East Jerusalem Information and Registration Because of the trauma caused to the Shawamreh family due to the repeated demolitions, ICAHD will rebuild the home as an act of resistance, but will rebuild it as a peace center on the Shawamreh land. The peace center will be named Beit Arabia ("Arabia's House") after Arabia Shawamreh, the mother of seven who has suffered such physical and mental abuse simply trying to provide a home for her family under conditions of Occupation. The center will also be dedicated to the memory of Nuha Makadma Sweidan, a pregnant Palestinian woman killed in Gaza in March 2003 when an Israeli bulldozer demolished her home on top of her, and of Rachel Corrie, an American volunteer with the International Solidarity Movement who was killed by an Israeli army bulldozer two weeks after Nuha, as she was trying to protect a Palestinian home in Gaza from demolition. The peace center will house a permanent exhibit of the ongoing tragedy of house demolitions. It will serve as a center for educational activities, study tours, activist events and peace-building between Palestinians and Israelis. Structure of the Camp ? Volunteers from the USA & Europe, together with Palestinians and Israelis, will be participating in the construction of the center and will landscaping the grounds around it. Participants will also help paint a mural with U.S. artist Mike Alewitz, who has designed and created political murals in the USA, Ireland, Nicaragua and Chernobyl. Tents and toilet facilities will be separate for men and women. Food will be prepared on site by Arabia Shawamreh and our volunteers. The food will be vegetarian, but meat will be available. We have the support of all the different groups in Anata for holding this peace camp. As you know, the authorities do not support of our activities and the army and civil administration might try to interfere with the building. Please take that into consideration. We will instruct the participants daily about how to act in that case. Please wear modest clothing. Do not bring your pets with you. 9.00 Daily transportation from Beit Agron, Hillel Street, Jerusalem. Bus numbers 13, 18 and 21 from the Central Bus Station stop on Shlomtzion St. near Hillel. (transportation will only be provided only for registered volunteers. Please make sure you let us know which day(s) you are coming). Email info to fred@icahd.org What to Bring: Bring comfortable, strong work-shoes, work gloves, sunscreen lotion, and a hat Overnight volunteers: please also bring sleeping bags, towels and flashlights. Cost: Day workers, 40 shekels, includes lunch & transport from Jerusalem Overnight campers, 60 shekels, includes breakfast and dinner Contact phone numbers: Camp Director: Devorah Brous (053-711800); Camp Coordinator: Fred (056-875893) To register please send email to fred@icahd.org with details about which day you are coming, and whether you intend to stay for more than one day. BEIT ARABIA WORK CAMP ITINERARY Day 1 ? Thursday, August 7th forming for all the columns + pouring concrete. Painting the roof steel. Day 2 ? Friday, August 8th Roof steel painting, welding, plastering for the bearing wall (preparing it for painting) Evening Opening Discussion, Intros with ICAHD coordinator Jeff Halper, Meeting with Families of Anata Day 3 ? Saturday, August 9th Beams of the roof, placing blocks around. Partitions for bathroom and kitchen. (low), finish plastering of the bearing wall preparing it for the mural. Evening: Panel Discussion with representatives from Palestinian NGOs Day 4 ? Sunday, August 10th Infrastructure for electricity, plumbing work. Placing the main 4-meter-door. Stones around the interior columns. Evening: Fireside, guitar, singing. Listening circle. Day 5 ? Monday, August 11th Finishing plastering outside. Tiles for the roof. Evening: Free time with Anata families, traditional Palestinian music performance Day 6 - Tuesday, August 12th Finish plastering inside, interior columns, painting the main door, protection for the windows. Tiles for the roof finished. Evening: Pub in Jerusalem Day 7 ? Wednesday, August 13th Tiling the floor. Painting the main door, protection steel for the windows. Day 8 ? Thursday, August 14th Tiling. Aluminium windows. Evening Listening circle Day 9 ? Friday, August 15th Finishing tiles and Ceramic tiles in the bathrooms. Fixing plumbing inside bathroom and kitchen, placing a water tank below the roof. Evening Free in Anata Day 10 ? Saturday, August 16th Roof from the inside (wood) or gypsum. Make a hatch in the bathroom. Afternoon-Evening: Half day to go to holy site, evening walk around the walls Day 11 ? Sunday, August 17th Finishing the roof, switches for electricity, lights outside and inside. Day 12 ? Monday, August 18th Finishing electricity work. First phase of painting the plaster inside and outside. Free Evening ? resting, free time (option - a movie?) Day 13 ? Tuesday, August 19th Finishing painting inside and outside. Painting the main door and the protection steel. Evening: Panel Discussion with Israelis (conservative, right-wing, Zionist left) Day 14 ? Wednesday, August 20th Cleaning the inside and outside, windows, Plant boxes next to the house. Evening: sunset picnic at Talpiot Overview, The Green Line Day 15 ? Thursday, August 21st Arabia Peace Center Opening Ceremony Evening: Hafla.
דחה להאמל שויעת לש תרייש
תוירוה
053-990579
shahar
www.taayush.org
13:00
Fri 08/08/2003
םיילשוריל םסאק-רפכ!ונלוכ ליבשב תוקבאנ ןה

.רצואה דרשמ לומ להאמב יעיבר עובש הז תורג ןהידליו תוירוה-דחה תוהמאה
.תורתוומ אל ןה ךא – םישק םוקמב היחמה יאנת
.תותפתמ אל ןה ךא – דרפנב תחא לכ ףסכב תונקל הסנמ רצואה דרשמ
.דסחב אלו תוכזב – הדובעו םחל תושרוד ןה
!תדחפמ הלשממה !דחפמ ןורש !דחפמ והינתנ
ינפ לע םירישע הפידעמה תילכלכה הטישה תוישוא תחת רתוח ןקבאמ יכ םידחפמ םה
.רוביצה בור
םישנ ןיב הנוב הלשממהש תומודמה תומוחה תא ררופמ ןקבאמ יכ םידחפמ םה
.תוינוליחו תויתד ,תויזנכשאו תויחרזמ ,תויברעו תוידוהי
תויוכזה ןיבל תואירבו ךוניח ,רוידל תויוכזה ןיב רבחמ ןקבאמ יכ םידחפמ םה
.היחמ רכשו הדובעל
.הקדצ ןעמל אל ,קדצ ןעמל תוקבאנ תוירוה-דחה םישנה יכ םידחפמ םה
םילשוריל םסאק רפכמ עויסו תוירדילוס תריישל ונילא ופרטצה

תוחפשמה להאמל ,טסוגואב 8 ,ישיש םויב ,םיברעו םידוהי ,ונלוכ עסינ
:ןתיא דחי קועזלו םישנה לש ןהידי תא קזחל ידכ תוירוה-דחה
!תוחפ אלו תויוכז ןויווש

ומסרופי םיפסונ םיטרפ .םסאק-רפכל הסינכב קלדה תנחתב 13:00 העשב םישגפנ
.םיבורקה םימיב
- יתסא :םיפסונ םיטרפל 051-425484.

לסרמל תונפל אנ םיפסונ םיטרפל
:לט
056-909120
058-933374

--------------------------------------------------------------------------------


They are Struggling for Us All!


been living in tents outside the Finance Ministry for over 4 weeks.
The single mothers and their children have
The living conditions are harsh – but they are not giving up.
is trying to bribe the leaders – but they are not ensnared.
The Finance Ministry
employment and living wages, not as a charity but as a right.
They are demanding
Netanyahu is Afraid! Sharon is Afraid! The Government is Afraid!
program that favors the rich over the majority of the population.
the women’s struggle undermines the logic of the economic
They are afraid because
Arab women, Mizrahi and Ashkenazi women, religious and secular women.
walls that the government has been building between Jewish and
are afraid because the women’s struggle destroys the fictitious
They
education and health and the rights for employment and a living wage.
struggle draws connections between the rights for shelter,
They are afraid because the women’s
because the single-mothers are struggling for justice, not charity.
They are afraid

Join us in a solidarity and aid convoy from Kfar Qassem to Jerusalem.

solidarity and to cry out together – equal rights for everyone!
8th to the single mother’s encampment in order to express our
We will drive together, Jews and Arabs, this coming Friday, August
לסרמל תונפל אנ םיפסונ םיטרפל
:לט
056-909120
058-933374
םתאילכ דגנ - דחוימ עורא
ןופצמה ינברס לש
02-6250271
לובג שי
http://www.yesh-gvul.org
14:00
Fri 08/08/2003
ביבא לת אתווצ

??? תוקדצומ תולועפ 95


-מ תוחפ ינב םידלי 95-מ רתוי םיחטשב ל"הצ שאמ וגרהנ 2000 רבוטקוא זאמ 12
.(יטסנמא ןוגרא ינותנ)
םישעמב ףתתשהל םיברסמש ןופצמ ינברס ךא ,אלכנו ןידל דמעוה אל םירויהמ שיא
.ןמז תלבגה אלל רסאמ םיצרמ וללה


לש תולעב ?תיניטסלפ הנידמו םולש לע רבדמ אוהשכ הלשממה שאר ןנכתמ המ
,תיברעמה הדגה יחטשמ תיצחמכ לארשיל תחפסמה ,רדג תמקומו תכלוה םידראילימ
.השדח הנוכש םיקהל םיליחתמ הזע תעוצרבש םילקד הונב .תולחנתה ףא קרפל ילבמ
םדא תויוכז תסימרו תומדא לזג ךות תואטג תנידמ םיניטסלפה לע תופכל ןויסינה
יתלב םישעמב ףתתשהלו אוושל םהייח תא ןכסל וכישמי םילייחש חיטבי תויסיסב
.םוי ידמ םייקוח
תא סרוה ,סורקת שא תקספה לכש חיטבמ םירצנבו לאיראב ,לא תיבב הטילשה ךשמה
המחלמה הניא וז .המחלמ יעשפל איבמו החוורה תנידמ תא ררופמ ,קוחה ןוטלש
!ונלש
םע אכדלו שוביכב ףתתשהל םיברסמה םילייחבו תולייחב ךומתל הכישממ 'לובג שי'
!םלש


הנש ןויצל עוריא םייקנ ,ביבא לת אתווצב 14:00 העשב 8.8.03 ישיש םויב
תרזוחה םתאילכ לע האחמלו ,יצרא ןב ינוי ,ןופצמה ינברס קיתו לש ותאילכל
,רטמ יגח ,רואמ םדא ,יצרא ןב ינוי ,טהב םעונ לש יאבצ טפשמל םתדמעה לעו
.רנימק ןתמו תרמצ ירמש
,יקסנ'זוג רמת ,ןמפנורב ןמור כ"ח ,ריאי ןב לאכימ ,ינולא תימלוש :םיפתתשמ
המזויה דעו)דעס דאהי'ג ,לו'חמ םאסע כ"ח ,רואמ םדא ,'ץיבובייל הילא 'פורפ
ריאמ ר"ד (.לימ) מ"לא ,ןנחלא-דלפ תירונ ר"ד ,קו'צניפ רנבא ד"וע ,(יזורדה
.טחוש לאגי ר"ד (.לימ) מ"לא ,ליעפ
,רגדאי ןרוא ,ןאריט יתיא ,רמז ביבא ,רזע ןב ןורש :ןורטאיתו הקיסומ יעטק
.הראקנ הוולס ,יול באוי
.תואצוה יוסיכל דבלב ח"ש 25 :הסינכ ימד


(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.