[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.7 August 2003

לתוכל תסנכהמ האחמ תדעצ
רחש
http://
09:00
Thu 07/08/2003
תסנכה לומ םילהואה הנחמ

תוירוה-דחה תוחפשמה לש םילהואה הנחממ הדעצ םייקתת 07.08.2003 באב 'ט םויב
.םיילשוריב יברעמה לתוכה לא תסנכה לומ
תעגופ רשא והינתנ יביב לש תילכלכה תינכותה דגנ האחמכ תמייקתמ הדעצה
.תוירוה-דחב רקיעבו ,היסולכואב תובר תובכשב
.תילכלכה תינכותה יעגפנ לכ הדעצל םינמזומ
.םיבדנתמו םינרדס ונל םישורש ++
הכילה ילענ , םימ , אבוכב דייטצהל אנ םיאבל ++

: םיטרפל
: רחש 053-990579
058-933374 : הלסרמ
ןוזמ לע םילשוריב שגפמ
תיטנג סדנוהמ
http://
20:00
Thu 07/08/2003
,7 הדוהי ןב ,חותפה תיבה
םילשורי

תיטנג סדנוהמ ןוזמ לש אשונב שגפמ םילשוריב םייקתי 20:00 העשב ישימח םויב
הליהקה ןעמל חותפה תיבב םייקתי שגפמה .הקורי הלועפמ ל'גנא יעור םע
שגפמה .(םילשורי 7 הדוהי ןב) תיתרבח תונלבוס ןעמלו םילשוריב תימוה-ובסלה
."תרחא הרבח תושעל" םשב םישגפמ לש הרדס תרגסמב אוה

השעמל .תועט וזש ירה ,ינכט יגולויב אשונ ומכ עמשנ "תיטנג סדנוהמ ןוזמ" םא
ישנא לש דצה םג שיו .תומוצע תויתביבסו תויתרבח תוכלשה םע הלאשב רבודמ
םיסדנוהמ םירצומ תונמסמש םי\תוליעפ ירחא םיפדורש םיטקרמרפוס לש ןוחטיב
.הרהזא תקבדמב

לש עבטל רורחש .םעפ יא ךרענש רתויב לודגה יוסינה איה ןוזמ לש תיטנג הסדנה
ונאש יפכ הביבסה לש המויק תא ןחבמב דימעמ הדבעמב רצויש שדח םזינגרוא
דוחייב ,םלועה לכב םיאלקח .תועודי אל ונתואירב לע תוכלשהה .התוא םיריכמ
קושה לע היגולונכט-ויב תורבח לש תוטלתשהה דגנ םיקבאנ ,תוחתפתמה תונידמב
.ימלועה יאלקחה

םיביכר ללוכ אוה םא עדנ םאהו) ינועבט ןוזמ םג שגפמב שגויש םירמוא
.(?םיסדנוהמ

.052-598773 ,יסוי :םיטרפל

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.