[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.6 August 2003

סרהה דגנ באב העשת תרצע
(heb and eng) החסמב
הפסויו ידע
http://
20:00
Wed 06/08/2003
למרכה קוש-ןימינב תלחנ

.המוחה תיינב ךשמה תארקל החסמב םינבמ סורהל ולחה דייהטרפאה תמוח ימיקמ
דעו 48 מ םיניטסלפה םייחה סרהלו הסנרפה סרהל ףרטצמ החסמב םינבמה סרה
דייהטרפאה תמוח תיינב ךשמה תא עונמל וסינש םיליעפו תוליעפ תורשע .םויה
,תוטילפו ,סרה ,ןברוחל ןורכיז םוי ,באב העשת םוצ ,רחמ .רקובה ורצענ החסמב
וכפהו ותוא ודביאש ימו ,הנכסב ןתיבש ימ םע תוירדילוס תרצע םייקנ
.תורוצעה תוליעפהו םיליעפה תא ררחשל עבתנ ןכ ומכ .םי\תוטילפ

תובוחרה תמוצב ,למרכה קושל הסינכה דיל ןימינב תלחנ בוחרדמב ףסאתנ
.ברעב 20:00 ב ,יבנלאו 'גרו'ג-גניק
שמתשהל וא קיטסלפ קובקב רוזגל רשפא) חור-ןגמ ךותב ןותנ יוצר ,רנ איבהל אנ
.(לוח טעמ םע ריינ תיקשב וא סוכב

!תורבח ואיבהו ואוב
[םינימהו םירדגמה לכל תדעוימ העדוהה]
ידע

Vigil Against the Apartheid Wall and the Demolition in Mas'ha
Tisha B'Av Candlelight

to become refugees, of the horrors of displacement and expulsion.
being driven from home, of the violence and famine that forces people
and then Roman Empires. It is a fast in memory of the pain of
the destruction of the city and temple of Jerusalem by the Babylonian
of the month of Av). Tisha B'Av is the Jewish fast day commemorating
Tomorrow, August 6, 2003, is the eve of Tisha B'Av (the ninth day

state of Israel is building in the West Bank recreates the devastation
The apartheid wall which the
Palestinians off from their fields and wells, preparing the way for
commerated by Tisha B'Av as it cuts
annexation of some of the richest farmland and aquifers in Palestine.

Mas'ha were detained on August 5, 2003 and have not yet been released.
to prevent the continuing construction of the Apartheid Wall in
and lives of Palestinians. Dozens of peace activists who attempted
land in Mas'ha is part of the systematic destruction of the economy
the Occupied Palestinian Territories. The destruction of buildings and
to destroy homes and buildings in Mas'ha and other villages in
of the Apartheid Wall, the constructors of the Wall continue
In order to continue the construction

such as a water bottle cut in half) and a sign (if possible).
and Allenby Street. Please bring a candle (with some wind protection,
to the entrance of Shuk HaCarmel, the intersection of King George Rd
home in Mas'ha. We will gather at 8:00pm at Nachlat Binyamin, close
of images from Tuesday's destruction of the home of the A'ameer family
Join us for a candlelight vigil and viewing

Bring your friends. Spread the message far and wide

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.