[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.19 August 2003

דחה םע תוירדילוס תנגפה
םילשוריב תוירוה
http://
00:00
Tue 19/08/2003
םילשורי

! תיתרבח -תיתביבס תוירדילוס
! םיילשוריב תוירוה -דחה להואב םייתביבס םיליעפ לש ףתושמ הדובע שגפמ
19-20.8

עגונה לכב םיישקב לקתנ תובאו תוהמא ,םידלי 50 -כ ובש םילשוריב האחמה להאמ
.'וכו למשח ,לבז ,הסיבכ ,תוחלקמ ,םיתוריש ,חבטמ -תוילמינימ תויתשתל
תוליעפה לע דאמ השקמ רבדה ,םתסה ןמ . םיעתרקמ םקלחו ללכב םימייק אל םקלח
.לרומה לעו

: תיגולוקא הינב
להאמה ירקבמו יבשות ןעמל תויגולוקא תויתשת דחי הנבנ הדובעה שגפמב
חבטמ ,םיינפוא לע וא יראלוס למשח 'עמ ,הדש תוחלקמ ,טסופמוק יתוריש :ומכ
.המודכו םיימב ינוכסח
תויעב המכ רותפל בושחה קבאמל רוזעלו ךומתל לכונ םיליעפכש םישח ונא
םילוז םיאירב , םיבושח םה םייתביבס תונורתפ המכ תוארהל הכזנו תויטסיגול
.ונלוכל םינימזו
םייגולוקא תונורתפ לע םיחמוממ דומלל זפ תונמדזה היהת ,ןויסנ ול ןיאש ימל
! םוי םויב ונייחל

:תואנדס
האלה ןאלו קבאמל ואצי המל ורפסי םיירוה דחה םירבגהו תוירוה דחה םישנה -
רשקה המו, קבאמ ךרדו קבאמ לע : הביבסו הרבח יליעפ לש םיפתושמ םינויד -
?הביבסה תוכיאל תואבציק ןיב
?הז לכל הרושק הכירצה תוברת דציכ -
םירגובמל ןורטאת תואנדס ךורעת " שוקלמו הרוי" םוקמה ןורטאת תצובק ,ףסונב
! םידלילו

! חמש השענו דחי דובענ ,דחי לכאנ ,הזמ ץוח

סובוטואה .תב ) ןופצ תבכרב קוידב 8:00 העשב 19.8 -ה , ישילש םויב שגפינ
( ם -יל
.תסנכל דומצ , רצואה דרשמ לומ אצמנ להואה
.הניגנ ילכ ,להוא וא ש"קש ,לכוא ,םיימעפ בר לכוא ילכ : איבהל אנ

? רוזעל הצור
תולודג תוינוכמ יוצר ) וליאה םיימויל תוינוכמו םיגהנ :ל דאמ תוקוקז ונא
. תו\םימלצל ,תי\רוטלטסניאל ,ת\יאלמשח ,(
.םינילבתו ןמש ,תוינטק ,תוריפ ,תוקרי ומכ ןוזמ תומורתל ,ןכ ומכו

ה\עיגמ תאש י\עידוה אנא ה\לוכי ה\תא םא
:תונויערו םיטרפ , המשרהל
וא 04-8255090 -הקורי הלועפ , םדא העונ 067-264731

אלפנ םוי
! בלה תמושת לע הדותו(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.