[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.17 August 2003

םייח-ילעב תויוכז רנימס
יצרא
03-5226992
סומינונא
onymous.org.il/seminar.htmhttp://www.an
00:00
Sun 17/08/2003
יכ-םילשורי-עבש-ראב-ביבא-לתביבא-לת-הפיח-תרנ

םייח-ילעב תויוכזל ידוחיי ץיק רנימס

!ךתוא םישפחמ

ןה תויוליעפה תיברמש ךל סאמנ לבא םייח-ילעב תויוכזל לועפל ךתוא ןיינעמ םא
עוריאה אוה טסוגואב ךרעייש םייח-ילעב תויוכזל ץיקה רנימס ,זכרמה רוזאב
(טסוגואב 19 -ל 17 -ה ןיב) םימי השולש ינפ-לע שרפתי רנימסה .ךליבשב
,עבש-ראבב חטש תוליעפ ,ביבא-לתב הלודג הנגפה) ץראב םינוש תומוקמב רובעיו
תרמשמ ,תרניכה ףוח לע לודג ךסמ לע טרסו ינועבט לגנמ ,םילשוריב תואנדס
.(דועו הפיחב האחמ

?עודמ :רנימסה

:ךירוגמ םוקמב תוליעפ ןגראל רתויב םיבוטה םילכה תא ךל תתל דעוימ רנימסה
,תוצעו םיפיט לש בוליש תועצמאב תאז .תוליעפ תצובק שוביג דעו ןכוד תמקהמ
50 קלח ולטיי דדונה רנימסב .תישעמ תוסנתהו יטרואית עדי ,היצלומיס תואנדס
םע לבא ,בר ןויסינ אלל םיליעפ ויהי םכותמ םיברש םינינועמ ונא .םיליעפ
.לועפל הבר היצביטומ

ריחמ

,לכוא) תוברה תואצוהה תא תוסכל דעונ םימי 3 -ל רנימסה לש תולעה-ריחמ
ריחמ .ליעפל ;120₪ אוה ('וכו ,דויצ ,החטבא ,סובוטוא תריכש ,הניל
.םתלוכיל םאתהב ,םולשתב דומעל םילוכי םניאש ימל ןתניי תחפומ

םיקוחצ

הדובע ירשק תריצי לע לקהל ידכ ,ישיא עקר לע םיליעפ ןיב ריכהל דעונ רנימסה
תויתרבח תויוליעפל - םה קר אלו - םיברעה ושדקוי ןכלו ,םיליעומו םימיענ
(הליכאו הנכה) תוחורא ,לודג ךסמ לע םיטרס תנרקה ןוגכ ,(וצריש ימל) תונהמ
.תרניכב תיליל הצחרו

םינכת

:רנימסה תרגסמב ורבעויש תואצרהו תואנדסל תואמגוד רפסמ

(האצרה) זכרמל ץוחמ ליעי לועפל :חטשב םיאמצע
(אנדס) הרבסה (תושעל אלו) תושעל ךיא
(ןויד) םיאנתה רופיש לומ לוצינה לוטיב :תוכרב םתוא םיגרוה
(ןויד) םירבחו החפשמ ןיב תונוחמצ :ףועל אמאמה ןיב
(ןוידו האצרה) העונתב םיחילצמ םינייפמק :םשמ םיאורש םירבד


וא [email protected] לטימל םדקהב ונפ - רנימסב תופתתשהל .ונילא ונפ
םא .לבגומ תומוקמה רפסמ :ךבל תמושתל .03-5226992 :ןופלטב העדוה וריאשה
ועדי אנא - וז העדומ ארקי\ת אלו רנימסב ףתתשהל םיאתמש י\והשימ םיריכמ םתא
.ןופלטו ינורטקלא ראוד ,םש ונל וריבעה וא ותוא

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.