[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.15 October 2003

?רוא תדעו תונקסמ ןהמ
052-783800
אאקיל
http://
19:00
Wed 15/10/2003
'חר "אנדלאב" תתומע ידרשמב
הפיח הנורחא המוק12 הילצרהאאקיל

יביטנרטלא גולאידל םידוהיו םיניטסלפ תצובק

#& 1604;قاء

#& البديل
للحوار
ويهود
فلسطينين
1605;جموعة?רוא תדעו תונקסמ ןהמ

#& لجنة اور؟
استنتاجات
1605;اهي

?התמקהל ומחלנש ולא תא הקפיס הדעוו םאה ?רוא תדעו הרקח תמאב המ

#& بها؟
طالبوا
الذين
الذين
ما اراده
من اجل
اللجنة
هل عملت
لجنة اور؟
حققت حوله
1605;ا الذي

?הדעווה לש תוטלחהה תא ומשיי םאה ?הדעווה תובקעב הנתשה והשמ םאה

#& قراراتها؟
ستطبق
اللجنة؟هل
بعد توصيات
تغيير شيئا
1607;ل

תועדה יקוליח םיבר ,רוא תדעו לש התדובע לש םינש שולש רחאל תולאשה תובר
. היתונקסמלו הדעוול תתל שי ותוא סחיה והמ יבגל

#& ولقراراتها
للجنة
مختلفة
توجهات
عملها,هنالكمن بداية
ثلاث سنوات
تطرح بعد
1575;سئلة عديدة

תא קומעל רתוי ןיבהלו ולא תולאשל תובושת שי םאה הז ברעב קודבל וננוצרב
.התביבסבו הדעווב השענה

#& وذلك
الاسئلة
اجوبة لهذه
في هذه عن
بها نبحث
لامسية
1604;ذا ندعوك

#& بحضور كل من:-
مساءا
السابعة
15.10.2003 الساعة
الاربعاء
1610;وم

#& مركز عدالة
مروان دلال-
1575;لمحامي

#& حيفا
–جامعة
1583;.ايلان بابه

#& الاتحاد
نفاع- صحيفة
هشام
1610;دير النقاش:

#& حيفا
بمدينة
الثاني
12 الطابق
هرتسليا
بلدنا شارع
العرب
الشباب
1601;ي مقر جمعيةהלאדע – לאלד ןאורמ ד"וע

הפיח תטיסרבינוא – הפפ ןליא ר'ד

"דאחיתליא" ןותיע – עאפנ םאשיה :החנמהעשב 15.10 ה יעבר םוי 19:00

הפיח הנורחא המוק12 הילצרה 'חר "אנדלאב" תתומע ידרשמב#& اجتماعية .
سياسية
وفعاليات
عنه نشاطات
ينتج
اجتماعي
وعي سياسي
الى خلق
هذا الاطار
نهدف من
حولها.
والتحاور
واجتماعية
سياسية
طرح افكار
ومن اجل
البديل
من الحوار
ويهود
فلسطينين
يلتقى به
1604;قاء – مكان

#& 1604;لفاصيل :#& 1593;ميت 052783800

#& 1606;ديم 064403634

תונויער איבהלו עומשל ידכב םידוהיו םיניטסלפ םישגפנ וב םוקמ וניה- אאקיל
.םייתרבחו םייטילופ

ךמות בג תתלו תיתרבח תיטילופ תוליעפ ,תועדומ תריצי י"ע ,דדועל הניה הרטמה
.וז תוליעפל

הווקתב ילארשיה סוזנצנוקהמ רתויב םיקוחרה םיאשונה תא תולעהל הסננ ונא
.בחרה רוביצב תועדומל ולעי ולא םיאשונש

-: םיטרפל

תימע 052783800

םידנ 064403634#1575;لعرب-بلدنا#&الشباب &
جمعية
برعاية
;1607;ذا المشروع
(אנדלאב) םיברע םיריעצו רעונ ןעמל התומעה תוסחב הזה טקיורפה


(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.