[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.16 August 2003

,ןינע רפכב הלועפל האירק
תורדגה תכרעממ עגפנה
050737853
רמתיא
http://www.taayush.org
00:00
Sat 16/08/2003
רפכה לש תולוזגה תומדאה
ןינ'ג רוזאב ,ןינע

תובר תוגלפמו הדובעה תכימתב ,ןורש תלשממ לש ןורחאה טקייורפה םאה
?קוריה וקה לע ןוחטיב לובג רוצית "הדרפה רדג" תמקהש חיטבמ,תופסונ
דועו דוע חפסלו תויולחנתהה לע ןגהל ןוצר ךותמ .תרחא תוחיכומ תודבועה
תורדג לש תכרעמ יהוז ,השעמל ."תינוחטיבה הדרפהה רדג" תמקומ םיחטש
לוכסתה .םישובכה םיחטשב תולחנתהה תחצנהו ,בער ,יוכיד וחימציש דייהטרפא
.ידדצ דחו ינחוכ ןפואב תעבקנש תינידמ תואיצמ חכונ האנש חימצי
:תורדגה תכרעמ לע תעדל בושחש תודבוע המכ
אוה לעופב המוקימ .1967 לובג ךרואל תמקומ הניא רדגה ,יוגשה םשורל דוגינב
תומדא תעקפהב הכורכ םייניטסלפה םיחטשה ךותב תורדגה תמקה .הז לובגל חרזממ
תורשעב םיבר לש םתסנרפ תססובמ ןהילעש תוירופ תומדא ןה הלא .לודג ףקיהב
םילוכי םניא ,רדגה ירוחאמ עתפל תואצמנ םהיתומדאמ קלחש ,םיאלקחה .םירפכ
.םהלש םיתיזה יעטמו םהיתודש תא דבעל
םיאולכ םיניטסלפ לש םיבר םיפלא ריתומ ,הכ דע יונבה תורדגה תכרעמ יאוות
,םהיתוליהקמ ,םהיתוחפשממ םיקתונמו תויוכז ילוטנ ,קוריה וקה ןיבל הניב
הכימת ,ןכל .ךוניחו האופר יתוריש רתיה ןיב םיקפסמה םיינוריע םיזכרממו
הקלח .תשאוימו הבער ,היינע ,האולכ הייסולכוא תריצי השוריפ תורדגה תכרעמב
.יתרבחה גראמה תא רתוי דוע שילחיש רבד ,"ןוצרמ רפסנרט"ל ףחדנ
םילעופה ,תוירוה דחה תוהמאה ,םידליה תואבצקב ץצקמ רצואהש ןמזב
תואמ הנידמה העיקשמ ,םיילאמרונ םייח חותיפבו החוורה יתורישב ,םיטנדוטסהו
.תויולחנתהה חופיט ותילכת לכש תורדגה טקייורפב םינוילימ
תרחא הביטנרטלא עיצנו "שויאעת" לש התוליעפב ךישמנ ,16/8/03 ,תבש םויב
םיניטסלפו םילארשי – דחיב דובענ !המחלמהו האנשה ,הדרפהה תוינידמל
םיעטמב דובענ רתיה ןיב .ןינ'ג דיל רשא ןינע רפכה לש םיתיזה יעטמב –
רתונ רדגב רעשהש םושמ םהילא השיגה ןינע יבשותמ הענמנ רדגה תמקה תובקעבש
,תופתוש לש דעצ דוע השענו ,ברקתמה קיסמל םיעטמה תא ןיכנ וז הדובעב .רוגס
.קימעהל הלולע איהש האנשהו תורדגה תכרעמ דגנ החמנו ,הווקת חימצנ
תופפכ ,עבוכ ,םויה ךשמל לכוא ,םימ לש הבר תומכב דייטצהל שי הלועפה םויב
.הלועפה ןומימל תויפסכ תומורתל םיקוקז ונא ,ןכ ומכ .תוהז תדועתו הדובע
הדובע קר אל יהוז ,תאז םע דחי .קיסמה תארקל הבר תובישח וז תיאלקח הדובעל
תגצה ,(דומוצ) עקרקב םיניטסלפה לש םתוזחאיהל וניתמורת יהוז ,תיאלקח
ךתוא םינימזמ ונחנא .תורדגה תכרעמ דגנ האחמו ,האנשה יסחיל הביטנרטלא
ןעמל היופש תיטילופ תואיצמ םירצוי וב םוקמב תויהלו םורתל ,ךומתל ,ףרטצהל
.ונלוכ

:תומורתלו םיטרפל םינופלט 04-8622932 ; 058-817723
.ךשמהב ומסרופי תועסהה יבגל םיטרפ
:ןופלטב וא ( www.taayush.org) "שויאעת" לש רתאב ןכדעתהל ןתינ 052-887185
ןינע רפכב הדובע םוי
052887185
שויאעת
http://www.taayush.org
08:00
Sat 16/08/2003
ןינע

תידוהי-תיברע תופתוש :שויאעת

תורדגה תכרעממ עגפנה ,ןינע רפכב הדובע םוי

תועסה יבגל םיטרפ

תרחא הביטנרטלא עיצנו "שויאעת" לש התוליעפב ךישמנ ,16/8/03 ,תבש םויב
םיניטסלפו םילארשי – דחיב דובענ !!המחלמהו האנשה ,הדרפהה תוינידמל
םיעטמב דובענ רתיה ןיב .ןינ'ג דיל רשא ןינע רפכה לש םיתיזה יעטמב –
רתונ רדגב רעשהש םושמ םהילא השיגה ןינע יבשותמ הענמנ רדגה תמקה תובקעבש
תכרעמ דגנ החמנו ,הווקת חימצנ ,תופתוש לש דעצ דוע השענ וז הדובעב .רוגס
.קימעהל הלולע איהש האנשהו תורדגה

.תבשב קוסענ ךכב .םיצעה ביבס יוקינ תדובע תשרדנ ברקתמה םיתיזה קיסמ תארקל
שי ,ןכ ומכ .תופרגמו ,תופפכ ,תוירוט ,םירדעמ :הדובע ילכב דייטצהל שי
רובעי לכהש הווקנ .תוהז תדועתו ,עבוכ ,םויה ךשמל לכוא ,םימ הברהב דייטצהל
.דועיתל תומלצמ םג איבהל יוצר לבא ,םולשב

:תומורתלו םיטרפל 8622932-04 817723-058

תועסה

תנחת לומ תוינומ תנחת 8:00 :וכע ,הצעומה דיל רפכה רכיכ ,7:40 :ףיסי רפכ
:םינופלט .הנוב-ללוס רכיכ 8:30 :הפיח ,"דגא" 281130-064, 382341-055

דיל 8:15 :ןינחס ,דגא ףוסמ 8:00 :לאימרכ ,7:45 :םורכ-לא ד'גמ - הנעב
ןופלט ,ישארה שיבכה לע הנחתב 8:30 :הרמת ,8:20 :םילבוי תמוצ ,הצעומה 348196-056

קילומשל שארמ עידוהל םישקבתמ םילשורימ םיאבה .המואה-יניינב 7:45 :םילשורי
6433752-02.

ןופלט .לע-לא ףוסמ דיל ןופצ תבכר ,8:15 :ביבא-לת 223190-055

תמוצ ,תוברתה לכיה לומ ,9:00 :הלופע ,תודידיה-תיב דיל ,8:30 :תרצנ
ןופלט ,9:10 :ודיגמ 557767-064

הרערעל הסינכב 9:30 :הרערע

העסהה לע םיארחאה םע ינופלט רשק תריצי ידי-לע תופסונ תוריצע םאתל ןתינ
המיאתמה

עקר

,תופסונ תובר תוגלפמו הדובעה תכימתב ,ןורש תלשממ לש ןורחאה טקייורפה םאה
?קוריה וקה לע ןוחטיב לובג רוצית "הדרפה רדג" תמקהש חיטבמ

דועו דוע חפסלו תויולחנתהה לע ןגהל ןוצר ךותמ .תרחא תוחיכומ תודבועה
תורדג לש תכרעמ יהוז ,השעמל ."תינוחטיבה הדרפהה רדג" תמקומ םיחטש
לוכסתה .םישובכה םיחטשב תולחנתהה תחצנהו ,בער ,יוכיד וחימציש דייהטרפא
.ידדצ דחו ינחוכ ןפואב תעבקנש תינידמ תואיצמ חכונ האנש חימצי

:תורדגה תכרעמ לע תעדל בושחש תודבוע המכ

אוה לעופב המוקימ .1967 לובג ךרואל תמקומ הניא רדגה ,יוגשה םשורל דוגינב
תומדא תעקפהב הכורכ םייניטסלפה םיחטשה ךותב תורדגה תמקה .הז לובגל חרזממ
תורשעב םיבר לש םתסנרפ תססובמ ןהילעש תוירופ תומדא ןה הלא .לודג ףקיהב
םילוכי םניא ,רדגה ירוחאמ עתפל תואצמנ םהיתומדאמ קלחש ,םיאלקחה .םירפכ
.םהלש םיתיזה יעטמו םהיתודש תא דבעל

םיאולכ םיניטסלפ לש םיבר םיפלא ריתומ ,הכ דע יונבה תורדגה תכרעמ יאוות
,םהיתוליהקמ ,םהיתוחפשממ םיקתונמו תויוכז ילוטנ ,קוריה וקה ןיבל הניב
הכימת ,ןכל .ךוניחו האופר יתוריש רתיה ןיב םיקפסמה םיינוריע םיזכרממו
הקלח .תשאוימו הבער ,היינע ,האולכ הייסולכוא תריצי השוריפ תורדגה תכרעמב
.יתרבחה גראמה תא רתוי דוע שילחיש רבד ,"ןוצרמ רפסנרט"ל ףחדנ

םילעופה ,תוירוה דחה תוהמאה ,םידליה תואבצקב ץצקמ רצואהש ןמזב
תואמ הנידמה העיקשמ ,םיילאמרונ םייח חותיפבו החוורה יתורישב ,םיטנדוטסהו
.תויולחנתהה חופיט ותילכת לכש תורדגה טקייורפב םינוילימ

תרחא הביטנרטלא עיצנו "שויאעת" לש התוליעפב ךישמנ ,16/8/03 ,תבש םויב
םיניטסלפו םילארשי – דחיב דובענ !!המחלמהו האנשה ,הדרפהה תוינידמל
םיעטמב דובענ רתיה ןיב .ןינ'ג דיל רשא ןינע רפכה לש םיתיזה יעטמב –
רתונ רדגב רעשהש םושמ םהילא השיגה ןינע יבשותמ הענמנ רדגה תמקה תובקעבש
תכרעמ דגנ החמנו ,הווקת חימצנ ,תופתוש לש דעצ דוע השענ וז הדובעב .רוגס
.קימעהל הלולע איהש האנשהו תורדגה

.תבשב קוסענ ךכב .םיצעה ביבס יוקינ תדובע תשרדנ ברקתמה םיתיזה קיסמ תארקל
שי ,ןכ ומכ .תופרגמו ,תופפכ ,תוירוט ,םירדעמ :הדובע ילכב דייטצהל שי
רובעי לכהש הווקנ .תוהז תדועתו ,עבוכ ,םויה ךשמל לכוא ,םימ הברהב דייטצהל
.דועיתל תומלצמ םג איבהל יוצר לבא ,םולשב

הדובע קר אל יהוז ,תאז םע דחי .קיסמה תארקל הבר תובישח וז תיאלקח הדובעל
תגצה ,(דומוצ) עקרקב םיניטסלפה לש םתוזחאיהל וניתמורת יהוז ,תיאלקח
ךתוא םינימזמ ונחנא .תורדגה תכרעמ דגנ האחמו ,האנשה יסחיל הביטנרטלא
ןעמל היופש תיטילופ תואיצמ םירצוי וב םוקמב תויהלו םורתל ,ךומתל ,ףרטצהל
.ונלוכ

:שויאעת ןופלט www.taayush.org :שויאעת רתא 887185-052

Ta'ayush: Arab-Jewish Partnership

Work-day at Anin village, victim of the fence-system

Details on Transportationto promote an alternative to the policy of Apartheid, hate and wars!
On Saturday, August 16, we will continue the Ta'ayush activity


was constructed, because the gate in the fence has remained shut.
of Anin have been prevented from reaching since the apartheid fence
village of Anin, near Jenin, including those groves which the farmers
work together, Palestinians and Israelis in the olive groves of the
We will

but it is also good to bring cameras for documenting events.
a hat, and an identity card. We hope everything will pass peacefully,
rakes, gloves. Also, please bring LOTS OF WATER, food for the day,
trees. This will be our work for the day. Bring working tools: hoes,
olive-picking season, it is necessary to clear the land around the
Before the approaching

For details and contributions: 058-817723, 04-8622932

Transportation

Haifa: 8:30 Solel-Boneh square. Phones: 064-281130, 055-382341
local council, Acre: 8:00, taxi station across from Egged bus station,
Kufr Yasif: 7:40, village square near

8:20, Tamra: 8:30, bus station on the highway, phone: 056-348196
Egged terminal, Sakhnin: 8:15 near local council, Yuvalim Junction:
Baane - Majd Al-Krum: 7:45, Carmiel: 8:00

coming from Jerusalem: please announce before to Shmulik 02-6433752
Jerusalem: 7:45, Binianey Ha'Uma. Those

Tel-Aviv: 8:15, Rakevet Tzafon near El-Al Terminal. Phone: 055-223190

from Heichal Ha'Tarbut, Megido Junction: 9:10. Phone: 064-557767
Nazareth: 8:30, near Beit Hayedidut, Afula: 9:00, across

Arara: 9:30 at the entrance to Arara.

be arranged by phoning the person responsible for the appropriate bus.
Other stops can

Background
separation fence will create a "security border" on the green line?
the Labor and many other parties, promise that the construction of the
Does the latest project of the Sharon government, supported bylead to hate in face of a political situation being brutally imposed.
of the settlements in the occupied territories. Frustration will
fences which will cause more oppression, hunger, and the permanence
separation fence is being built. In fact, it is a system of Apartheid
to guard the settlements and annex more and more lands, a security
The facts prove otherwise. Wishing

Some facts which it is important to know about the fence-system:

behind the fence, cannot cultivate their fields and olive groves.
for their living. The farmers, much of whose lands are suddenly
lands on which many of the people in dozens of villages are dependent
lands involves vast expropriations of land. These are fertile
The construction of the fence inside the Palestinian agricultural
on the 1967 border. Its actual location is east of this border.
In spite of the false impression, the fence is not being constructed

and urban centers which supply health and education services.
devoid of rights and disconnected from their families, communities
of Palestinians trapped between the fence and the green line,
part of the fence-system constructed up to now leaves many thousands
The

"voluntary transfer" , which will further weaken the social fabric.
a caged-in, poor, hungry and desperate population. Some are pushed to
Thus, the fence-system is creating

whose sole end is nurturing the settlement project in the West Bank.
life, it is investing hundreds of millions on the fences project
workers and students, welfare services and the development of normal
While the government is cutting funds for children, single mothers,


to promote an alternative to the policy of Apartheid, hate and wars!
On Saturday, August 16, we will continue the Ta ayush activity


was constructed, because the gate in the fence has remained shut.
of Anin have been prevented from reaching since the apartheid fence
village of Anin, near Jenin, including those groves which the farmers
work together, Palestinians and Israelis in the olive groves of the
We will


grow hope, and protest the fence and the hate that it will deepen.
In this work we will take another step of partnership,
but it is also good to bring cameras for documenting events.
a hat, and an identity card. We hope everything will pass peacefully,
rakes, gloves. Also, please bring LOTS OF WATER, food for the day,
trees. This will be our work for the day. Bring working tools: hoes,
olive-picking season, it is necessary to clear the land around the
Before the approaching

be in a place where a sane political reality is created for us all.
the system of fences. We invite you to join, support, contribute and
an alternative to the relations of hate, and a protest against
holding-on to the land of the Palestinian villagers (Sumud), offering
it is more than agricultural work, it is our contribution to the
work has great importance for the upcoming olive-picking. However,
The agricultural

For details and contributions: 058-817723, 04-8622932

Ta'ayush site: www.taayush.org . Ta'ayush phone 052-887185


Work day in Anin
052-887185
Taayush
http://www.taayush.org
08:00
Sat 16/08/2003
Anin

Ta'ayush: Arab-Jewish Partnership Work-day at Anin village, victim of the fence-system Details on Transportation On Saturday, August 16, we will continue the Ta'ayush activity to promote an alternative to the policy of Apartheid, hate and wars! We will work together, Palestinians and Israelis in the olive groves of the village of Anin, near Jenin, including those groves which the farmers of Anin have been prevented from reaching since the apartheid fence was constructed, because the gate in the fence has remained shut. Before the approaching olive-picking season, it is necessary to clear the land around the trees. This will be our work for the day. Bring working tools: hoes, rakes, gloves. Also, please bring LOTS OF WATER, food for the day, a hat, and an identity card. We hope everything will pass peacefully, but it is also good to bring cameras for documenting events. For details and contributions: 058-817723, 04-8622932 Transportation Kufr Yasif: 7:40, village square near local council, Acre: 8:00, taxi station across from Egged bus station, Haifa: 8:30 Solel-Boneh square. Phones: 064-281130, 055-382341 Baane - Majd Al-Krum: 7:45, Carmiel: 8:00 Egged terminal, Sakhnin: 8:15 near local council, Yuvalim Junction: 8:20, Tamra: 8:30, bus station on the highway, phone: 056-348196 Jerusalem: 7:45, Binianey Ha'Uma. Those coming from Jerusalem: please announce before to Shmulik 02-6433752 Tel-Aviv: 8:15, Rakevet Tzafon near El-Al Terminal. Phone: 055-223190 Nazareth: 8:30, near Beit Hayedidut, Afula: 9:00, across from Heichal Ha'Tarbut, Megido Junction: 9:10. Phone: 064-557767 Arara: 9:30 at the entrance to Arara. Other stops can be arranged by phoning the person responsible for the appropriate bus. Background Does the latest project of the Sharon government, supported by the Labor and many other parties, promise that the construction of the separation fence will create a "security border" on the green line? The facts prove otherwise. Wishing to guard the settlements and annex more and more lands, a security separation fence is being built. In fact, it is a system of Apartheid fences which will cause more oppression, hunger, and the permanence of the settlements in the occupied territories. Frustration will lead to hate in face of a political situation being brutally imposed. Some facts which it is important to know about the fence-system: In spite of the false impression, the fence is not being constructed on the 1967 border. Its actual location is east of this border. The construction of the fence inside the Palestinian agricultural lands involves vast expropriations of land. These are fertile lands on which many of the people in dozens of villages are dependent for their living. The farmers, much of whose lands are suddenly behind the fence, cannot cultivate their fields and olive groves. The part of the fence-system constructed up to now leaves many thousands of Palestinians trapped between the fence and the green line, devoid of rights and disconnected from their families, communities and urban centers which supply health and education services. Thus, the fence-system is creating a caged-in, poor, hungry and desperate population. Some are pushed to "voluntary transfer" , which will further weaken the social fabric. While the government is cutting funds for children, single mothers, workers and students, welfare services and the development of normal life, it is investing hundreds of millions on the fences project whose sole end is nurturing the settlement project in the West Bank. On Saturday, August 16, we will continue the Ta ayush activity to promote an alternative to the policy of Apartheid, hate and wars! We will work together, Palestinians and Israelis in the olive groves of the village of Anin, near Jenin, including those groves which the farmers of Anin have been prevented from reaching since the apartheid fence was constructed, because the gate in the fence has remained shut. In this work we will take another step of partnership, grow hope, and protest the fence and the hate that it will deepen. Before the approaching olive-picking season, it is necessary to clear the land around the trees. This will be our work for the day. Bring working tools: hoes, rakes, gloves. Also, please bring LOTS OF WATER, food for the day, a hat, and an identity card. We hope everything will pass peacefully, but it is also good to bring cameras for documenting events. The agricultural work has great importance for the upcoming olive-picking. However, it is more than agricultural work, it is our contribution to the holding-on to the land of the Palestinian villagers (Sumud), offering an alternative to the relations of hate, and a protest against the system of fences. We invite you to join, support, contribute and be in a place where a sane political reality is created for us all. For details and contributions: 058-817723, 04-8622932 Ta'ayush site: www.taayush.org . Ta'ayush phone 052-887185

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.