Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

מאבק על צו הרחבה ל77 אלף עובדי הניקיון בישראל

 

 לכבוד עו"ד שלמה יצחקי, הממונה על יחסי העבודה במשרד התמ"ת.

אנו החתומים מטה, חלקנו פעילים במאבקים חברתיים למען שיפור תנאי העסקתן של עובדות הניקיון במדינתנו וחלקנו אזרחים מעורבים ומודאגים
רוצים לחזק את ידיך בנוגע לקבלה וישום צו ההרחבה הארצי בנושא זה.
הדבר כולו תלוי בך ואנו בטוחים כי נציגי האוצר מנסים להכשיל את המהלך


ברור לנו שלמימוש צו ההרחבה במסגרתו יגדל שכר עובדי הניקיון בישראל ב 20% משמעות שאינה בטלה עבור המשק.
מתוך הבנה זו אנו פונים אליך לומר לך את הדברים הבאים:


אדוני - עובדי הניקיון במדינת ישראל המועסקים על ידי חברות וקבלני שרותים טרם יצאו מארץ מצרים. פשוטו כמשמעו.
הנשים והגברים הללו - רובן הגדול אמהות חד הוריות ו/או עולות חדשות - חיים ללא עתודות כלכליות, אלא מתוך חוסר כספי קבוע.


החוסר הכספי הזה הוא הכלי העיקרי בעזרתו סוחטים הקבלנים ונציגיו את העובדות לעשות כרצונם.


בידיך האפשרות להוציא את הנשים הללו מעבדות מלאה למידה גדולה יותר של חירות.
גם אחרי שינוי זה יהיו עובדי הניקיון המגזר החלש במשק.
עבורנו יש בהחלטתך משום מימוש של השאיפה הציונית אשר הולידה את המדינה.

 

 

Comments

Random Image

.
 

Newswire

Sun 25 September 2011
Tue 20 September 2011
Mon 19 September 2011
Sun 18 September 2011
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire