[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news (page 1 of 662) about us

Workers in Israel Jordan and Egypt unite Latin
by In Defense of Marxism 7:53am Fri Oct 3 '03
THw working class in the entire world is the same class
Workers in Israel Jordan and Egypt unite Latin (full story)
marxist.com

 
םילמנה תתיבשב הכימת Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 7:10am Fri Oct 3 '03
swl_p@hotmail.com

ונא ןוהה ילעבו הלשממה לש םיצחלה לכ לומ
ידבוע תתיבשב ףוסה דע ךומתל םיבייח
םילמנה

םילמנה תתיבשב הכימת Hebrew

(full story)


 
poison Latin
by revealing 5:41am Fri Oct 3 '03
not.
poison Latin (full story)

 
what's up with the guld rush?
by egoldspun 5:38am Fri Oct 3 '03
Since the leaders (be they leaning to the left or 2 the right)are motivated solely by economical concerns, so should the communists be totally motivated by concerns for their economical comforts for all involvedm, thus exclude no body.
what's up with the guld rush? (full story)

 
A global fascism in the guise of democracy?
by /./ 5:29am Fri Oct 3 '03
who knowsssss
A global fascism in the guise of democracy? (full story)

 
Is money all it is cracked out to be... Latin
by yes no 5:27am Fri Oct 3 '03
''''
Is money all it is cracked out to be... Latin (full story)

 
Nader shines light on Bush, Texas GOPs dark agenda Latin
by Sam Hananel 4:40am Fri Oct 3 '03
Nader called the Texas Republican Party's platform the most radically conservative he has ever seen, calling for: withdrawing from the UN, retaking the Panama Canal, repealing the minimum wage, and abolishing the Department of Education and the IRS.
Nader shines light on Bush, Texas GOPs dark agenda Latin (full story and one comment)
www.dfw.com/mld/startelegram/news/state/...

 
םוהתה - יפ לעמ תודחא Hebrew
by בש - ראב .רוביצ - ליעפו ררושמ - ימלשורי לאומש 3:42am Fri Oct 3 '03
yeshmuel@netvision.net.il

תוגלפמ לש ,ףתושמ קבאמ הטמ תמקה לע הבוגתב
הדובעהו דחא םע

םוהתה - יפ לעמ תודחא Hebrew

(full story)


 
Fatah gunmen execute 'collaborator' in Ramallah hospital Latin
by KHALED ABU TOAMEH 12:58am Fri Oct 3 '03
Masked men from Fatah's armed wing, Aksa Martyrs Brigades, raided the Tulkarm Hospital and shot dead 27-year-old Fida Tirawi while he was undergoing surgery.
Fatah gunmen execute 'collaborator' in Ramallah hospital Latin (full story and 4 comments)
www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename...

 
The Wall Comes to U.S. Embassy Latin
by iwps 11:29pm Thu Oct 2 '03
phone: 972-9-251-6644 iwps@palnet.com
The STOP (State Terrorism and Occupation Prevention) Force the Wall Theatre Company  presented a special performance of “The Wall: Coming Soon to a Village Near You” at the United States Embassy in Tel Aviv on Tuesday, acknowledging the generous funding provided by the US government to build the Apartheid Wall.
../local/webcast/uploads/ariel_not_israel-sm-thumb.jpg missing!
The Wall Comes to U.S. Embassy Latin (picture and story)

www.womenspeacepalestine.org

 
Arab vocabualry of name calling
by Meshary Saidy 11:01pm Thu Oct 2 '03
Sociologists have refrained from studying name calling?I do not understand why.The study of name calling does reveal a better understanding of society.Remmeber even respected people with ties and suits and great offices do use call naming.So it is a fact of life that cannot be hidden.
Arab vocabualry of name calling (full story)

 
Arrest of Mossad cell in Arab country...ISRAEL SILENT Latin
by Islamic Association for Palestine (IAP) poste 10:00pm Thu Oct 2 '03
Israel has refused to comment on the reported arrest of a Mossad cell in an unnamed Arab country two weeks ago.
Arrest of Mossad cell in Arab country...ISRAEL SILENT Latin (full story)
www.iap.org

 
םירקי-אל םיסייטל חותפ בתכמ Hebrew
by טלבנזור השמ ר''ד 9:47pm Thu Oct 2 '03

םינועיטה תשולש ךא םכתא בזכאל יל רצ..."
םג הז ,ונייהד ,דוסיה ןמ םיכרפומ וללה
חטש אוה ע"שי ,לכל ףסונבו ירסומ םג ,יקוח
לע שבכנ רשא (ם"ואה תטלחה יפ לע) ידוהי
"...ךפיהל אלו םיברע ידי

םירקי-אל םיסייטל חותפ בתכמ Hebrew

(full story and 3 comments)


 
םילמנה ידבועל רסמ Hebrew
by שודק םתוי 9:43pm Thu Oct 2 '03
phone: 055236261 flingobangboom@hotmail.co.il

!םכקבאמב וצמאו וקזח - םילמנה ידבועל

םילמנה ידבועל רסמ Hebrew

(full story and 2 comments)


 
To Goldberg...it feels like it's time Latin
by David James Vickery 8:44pm Thu Oct 2 '03
address: Canada
Mr. Goldberg writes a lot of nasty and crude comments, and is really giving Israelis and Jews in general a reputation they don't deserve.
To Goldberg...it feels like it's time Latin (full story and 4 comments)

 
...חחח ,יניטסלפ הלשממ שאר Hebrew
by רימא 8:28pm Thu Oct 2 '03


../local/webcast/uploads/olegsep03c-thumb.gif missing!

...חחח ,יניטסלפ הלשממ שאר Hebrew

(picture and one comment)


 
WHO WOULD WANT TO LIVE HERE?
by JOHN CHUCKMAN 5:55pm Thu Oct 2 '03
WHAT THE COMPLETED WALL WILL LOOK LIKE...
../local/webcast/uploads/chuckman_-_palestine_wall_-_isnt_that_the_idea-thumb.jpg missing!
WHO WOULD WANT TO LIVE HERE? (picture and 4 comments)


 
News !!! Nouveauté !!!
by Corto 5:31pm Thu Oct 2 '03
Webzine
News !!! Nouveauté !!! (full story)

 
What the ISM Never Reports Latin
by Yediot Aharonot 4:36pm Thu Oct 2 '03
The ISM is an advocacy group under the guise of a "human rights" organization. That's why Palestinian victims of Palestinian terror don't rate a mention.
What the ISM Never Reports Latin (full story and 3 comments)

 
ידמ דקוממ בוריס Hebrew
by רטס'ג ןומייס 12:48pm Thu Oct 2 '03

םיברסמה םיסייטל ריש

ידמ דקוממ בוריס Hebrew

(full story and 12 comments)


 
What? Who us? Anti-Semites? Latin
by Jail Traitors 12:39pm Thu Oct 2 '03
Who us?
What? Who us? Anti-Semites? Latin (full story and 6 comments)

 
More on Commie Treason Latin
by Bruce Walker 12:38pm Thu Oct 2 '03
Jail em.
More on Commie Treason Latin (full story)

 
Higher Ground - יצרא הליתש םוי Hebrew
by Higher Ground 11:24am Thu Oct 2 '03
higher_ground@ganja.ac

תליתש םויל םלוכו ןלוכ תא םינימזמ ונא
לארשיב ןושארה הנאוחירמ

../local/webcast/uploads/flier-thumb.gif missing!

Higher Ground - יצרא הליתש םוי Hebrew

(picture and story)


 
ידמעמה קבאמה תיזחב שדח המ Hebrew
by םזיסקרמה תנגהל גוחה 10:21am Thu Oct 2 '03
ixrael_marxists

.ריעה הלפנ יניורטה סוסה ללגב

ידמעמה קבאמה תיזחב שדח המ Hebrew

(full story and 12 comments)

marxist.com

 
Why we know so little about politics
by B 9:32am Thu Oct 2 '03
There is there is?
Why we know so little about politics (full story)

 
The USA cannot seem to recover WMD because Saddam was bluffing Latin
by did saddam bluff and if so 3:33am Thu Oct 2 '03
The USA invaded and took control over Iraq's precious resources since Saddam bluffed- bush is prepared to tell the united states media.
The USA cannot seem to recover WMD because Saddam was bluffing Latin (full story)

 
Fatah leader Marwan Barghouthi tells Israeli Court ...... Latin
by Islamic Association for Palestine (IAP) 2:55am Thu Oct 2 '03
Barghouthi tells court “One can’t be a Palestinian leader if he doesn’t fight the occupation.” Imprisoned Fatah leader Marwan Barghouthi told an Israeli court Monday
that Palestinians have an inherent right to resist the Israeli military occupation of their homeland.
Fatah leader Marwan Barghouthi tells Israeli Court ...... Latin (full story and 9 comments)

 
Hawaiian Islands Owned In Allodial Latin
by L. Kahiamoe 2:20am Thu Oct 2 '03
address: Mokupuni O Maui, Ke Aupuni O Hawaii
The Hawaiian Islands have been conveyed back to the Kingdom of Hawaii since January 11, 2002
Hawaiian Islands Owned In Allodial Latin (full story)
www.freehawaii.org

 
concentrate the traitors near gush katif Latin
by sharon 1:25am Thu Oct 2 '03
not a minute to soon
concentrate the traitors near gush katif Latin (full story)

 
concentrate the traitors called the left Latin
by sharon 1:24am Thu Oct 2 '03
not a minute to soon
concentrate the traitors called the left Latin (full story and 2 comments)

 

more stories>>

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.