[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

ןאכ הבוגת ימסרפ

ךא ,הבקנ ןושלב בותכ טסקטה תירבעה הפשה תולבגמ בקע)
(.םירכזל םג ,ןבומכ ,הנופ


,ןלהל םירבסהה תא רבעב תארק םא
.ספוטל תורישי יגלד


םיליעפ םהב ףתשל תניינועמ תאש המזוי וא הבוגת ךל שי
?םיפסונ
םיעטק לבקל חמשנ .הלא לכ תא וב םסרפל םוקמה והז
.רחא וא ישיא ,ימדקא ,יאנותיע :ןונגס לכב

רמאמל ךלש הבוגתה תא ימסרפ אנא
רותפכה לע ישיקה ;תחא םעפ קר
.דבלב תחא םעפ "add my comment"

תוכזה רתאה תא תכרועה הצובקל הרומש ,םוסרפה רחאל
,םוסרפל םמיאתהל ידכ ומסרופש םיטירפה תא ךורעל
.םקחמל ףא םימיוסמ םירקמבו םהילא רשקל

יוארה ןמ ךכיפלו ,ללכה תלחנ םה תונויער ,ונתסיפתל
שומישל םיישפוח ויהי רתאב םיעיפומה םיטירפה יכ
ןבומכ השעי הזכש שומיש .חוור תורטמל וניאש רזוח
םייוניש ןויצ ךותו ,תורצויל םלוה טידרק ןתמ ךות
.םהב וכרענש
םה רתאב ומסרופש םהשלכ םיטירפ תרסהל םימעטה
ןניאש תועידי ,טירפ לש לופכ םוסרפ :ללכ-ךרדב
יתלב ןכות וא ,תומוסרפ ,תוצמשה ,בזוכ עדימ ,תושדח
.םלוה
,ירקש ,הלפמ ,ינעזג רמוח םסרפל אלש םידיפקמ ונא
.ימוסרפ וא ירחסמ ,העטמ

ובש יטרקומד עדימ ץורע אוה "תיאמצע תרושקת תצובק"
,תקייודמו תילקידר תיאנותיע הריצי יוטיב ידיל האב

.תמאה לא הריתחל תנווכמה
רתאב םימסרפתמה םיטירפה לכ
הצפהלו הקתעהל םירתומ
םא אלא ,חוור תורטמל ןניאש
.תרבחמה ידי-לע תרחא ןיוצ


תווצ
"תיאמצע תרושקת תצובק"


ספוטה
.ךלש העידיה הבתכנ הב הפשה תא ירחב

:הפש
(תיניטל) תילגנא
תירבע
תיברע

:טסקטה תגצה תטיש תא ירחב
.רתאל ולעוהש WORD יצבקו ספוטל תורישי דלקוה רשא סקטל - Logical

.ךלש העידיל תרתוכ וא םש ינת
תרתוכ

.ךידיבש העידיל רוקמה וא ת/בתכה םש
בתכ

.דבלב הצלמה רדגב םה םיאבה םיטרפה תפסוה
(םיאנותיעלו) להקל רוזעל םילוכי ולא םיטרפ
.ךמיע רשק רוציל


ץלמומ - ינורטקלא ראוד

ןופלט

תבותכ

טנרטניא רתא
http://

טסקט


.דבלב תחא םעפ "add comment" רותפכ לע יצחל
.םיעגר רפסמ תחקל הלולע וז הלועפ
.םויסל תונלבסה יניתמה

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.