[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

םיתבושה למנה ילעופב הכימתל Hebrew
by תיטרקומד תינוליח הנידמ ןעמל דעוה 6:18pm Mon Oct 6 '03
info@onerepublic.org

םירצמ ילעופ לש תוירדילוסה
םיתבושה םילמנה ילעופ םע ןדריו
הדיחיה רואה ןרק איה לארשיב
.ת"הזמה תליפאב

print article


!םילמנה ידבוע קבאמב הכימתל ונלוכ

טירפהל הלשממה תטלחה ללגב הצרפש םילמנה ידבוע תתיבש
המתח וילע םכסהה תא ידדצ דח ןפואב רפהלו םילמנה תא
הלשממה תטלחה .םיזוחא האמב תקדצומ ,םידבועה םע
ריהב רואב הריאמ ,םיעצמאה לכב התיבשה תא רובשל
הלועפה ףותיש תא ,הלשממה לש התוזבנ תא קר אל רתויב
תוגלפמ תוררגה תאו הלשממה םע תורדתסהה לש
לש תילעופ יטנאה התוינידמ ירחא לארשיב היציזופואה

.לארשי תלשממ

רדסה לכ תא יחכונה רבשמה ףשוח תאז לכל רבעמ םלוא
.תירבה תוצרא ידיב טלשנהו בצועמה ינוכית חרזמה
הנופ ינקירמאה רדסה לש תישארה תתרשמה ,לארשי תלשממ
,רדס ותוא תרימשל תורטוזה היתופתוש ,ןדרילו םיירצמל
ןדריו םירצמ .םילמנה ידבוע תתיבש תא רובשל הל רוזעל
הלועפ ףתשל תושקבתמ ,תונויצה יביואכ ונלצא תוגצומה
,תירבה תוצרא הצור ךכש םושמ תינויצה הלשממה םע
ץראה רודכ לע םוקמ לכב םינומהה לש יבקע ביוא הווהמה

.םהיתויוכז לע םימחלנה םילעופ לש רקיעבו

,הבקעו הירדנסכלא ,דיעס טרופ ילעופ םישרדנ תעכ
לע רומשל ידכ לארשיל תועיגמה תורוחסה תא קורפל
תתיבש תא רובשל רוזעלו לארשיב ןוהה ילעב לש םיחוורה
ילעב לש השודק יתלבה תירבה הלגתמ ןאכ .םילמנה ילעופ
םיינעהו םילעופה דגנ לארשיבו םיירצמב ,לארשיב ןוהה
תוגלפמ לש ןתונדחפ םג הלגתמ ןאכ ךא .ולא תוצראב
תוגלפמהו דחא-םע ,צ"רמ ,הדובעה לארשיב היציזופואה
תוצראב םילמנה ילעופ לא תונפלמ תוענמנה ,תויברעה
ברסלו תונויצה םע הלועפ ףתשל אל םהל אורקלו תויברעה

.לארשי תלשממל עייסל

לקאע דהי'ג .ש"דח התשעש דעצה ןויצל יואר הז עקר לע
םידוגיאה ישארל הנפ ,הלש יעוצקמה דוגיאה שיא
םע הלועפ ףתשל אל םהל ארקו םירצמבו ןדריב םייעוצקמה
םילמנה ידבוע תתיבש תריבשל דגנתהלו לארשי תלשממ
םידוגיאה םינותנ םהב יוכידה יאנת תורמל .לארשיב
ןדריו םירצמ ילעופש ול חטבוה הלא תוצראב םייעוצקמה
דעצ והז .םיתבושה םילמנה ילעופ םע תוירדילוס ולגי
ינקירמאה רדסהל דגנתהל ןתינש הארמה רתויב יתועמשמ
תכמות ןיידע ש"דחש תורמל "םיכרדה תפמ" םשב הנוכמה

.וב

ךותב הדיחיה רואה ןרק איה תילעופה תוירדילוסה
ש"דח ירבח .ינקירמאה רדסהה לש םימדה תיוור הליפאה
לע ןעשנה יבקע וק ץמאל םתגהנהמ שורדל םיבייח
יטסילאירפמיאה רדסהל דגנתהלו דגנתהלו ,וז תוירדילוס
לכמ אבצה לש תידיימ התאצוהל אורקל .ויקלח לכ לע
אורקל ןתמו אשמב הינתה אלל 67ב ושבכנש םיחטשה
תירוטסהה ןיטסלפ יבשות לכ לש תננוכמ הפיסא סוניכל
הקולחה תוינכות תא רתלאל שוטנלו ,היטילפו

.תיטסילאירפמיאה

2003 רבוטקואב
2תיטרקומד תינוליח הנידמ ןעמל דעווה

add your comments


 

?החילס Hebrew
by 7:29pm Mon Oct 6 '03

print comment

תנגהל גוחה=תיטרקומד תינוליח הנידמ ןעמל דעוה
?תיטסילאיצוסה םילעופה תירב\םזיסקראמה

add your comments


 

?רשק שי םאה Hebrew
by לארש .י 11:04pm Mon Oct 6 '03

print comment

הנידמ ןעמל דעוה" הנכתמה ףוגה ןיב רשק שי םאה
דעוה ינקז" ןיבל "י"א-אניתשלפב תיטרקומד תינוליח
לע םותחה ,"הירוסב תיטרקומד תינוליח הנידמ ןעמל

?הז רתאב רחא לוכשאב

דעוה ינקז" ארקתמה ףוגה ןיבל םניב רשק שי םאהו
לש יטרקומד ינוליחה םוקישה ןעמל ימואלניבה

?"יעיברה לאנויצאנרטניאה

add your comments


 

!האבו תשמשממה הכפהמה ...אוה רשקה Hebrew
by (טרבמל) לסוב .פ 11:23am Tue Oct 7 '03

print comment


!הלחה תיפוריאה הכפהמה

!הלחה תימלסומה הכפהמה

!הז תא האור אלש ימ השפיט

add your comments


 

םירשקה לכ לע Hebrew
by קרב ללה 12:44pm Tue Oct 7 '03

print comment


.םיפוג רפסמ ןיב רשקה יבגל ולעוהש תויהתל הבושתב

םייקה ףוג אוה "תיטרקומד תינוליח הנידמ ןעמל דעוה"
םע תוירדילוסל דעוה"-מ חתפתה רשאו םינש -10ל בורק

.ולסוא ךילהת תליחת םע דסונ רשא "ןורבח

רפסמ ושרפ הצובקה ךותב תיגולואדיא תקולחמ רחאל

."תיטסילאיצוסה םילעופה תירב" תא ומיקהו םירבח

(קייודמה ןמזה יבגל בייחתמ ינניא) םייתנשכ רחאל
םילעופה תירב"-ב תיגולואידיא תקולחמ התלגתה
ש"דחל ופרטצהו הנממ ושרפ םירבח רפסמו "תיטסילאיצוסה
יתנבה בטימל ."םזיסכרמה לע הנגהל גוחה" םשב העיסכ
תירב"-ל םמש תא ונכדע "תיטסילאיצוסה םילעופה תירב"

."בורה תעיס - תיטסילאיצוסה םילעופה


.םויהל ןכדועמה בצמה ,יתעידי בטימל ,והז


.םיקויד יאב יתאטח םא שארמ לצנתמ ינא


קרב ללהadd your comments


 

?2 דעו הז המו Hebrew
by ימדש ליג 7:29pm Tue Oct 7 '03

print comment

ןעמל דעו" יורקה ףוג םותח הז רורצ שארב העדוהה לע

."2 תיטרקומד תינוליח הנידמ


?1 'סמ דעו לש היצאיראו אוה הז ףוג םאה

םהינש םא .םילדבהה תא דדחל יל ורזע אנ ,ןכ םא

?טסינומוק רתוי ימ זא ,םיטרקומד

םיארוק עודמ ,םיטסינומוק/םיטסילאיצוס םהינש םאו
?תנווכמ היעטה ןאכ ןיא םאה ?םיטרקומד םינוליח םמצעל
תירטילטוט הרוטטקידב םיכמות םצעב םיטסינומוק ירהש

.ןויראטלורפה לש


הדות

add your comments


 

???םילמנה תושר םע תוירדילוס Hebrew
by יביב 7:35pm Tue Oct 7 '03

print comment


?החילס
ח"ש ףלא 80 דע 30 םיחיוורמש םישנא םע תוירדילוס
אוהש רכש םע תויהל הרומא יטרפה קושבש הדובעל שדוחב

???הזמ שילשכ


היצקטורפ קר שי םילמנב

םש הדובעל לבקתהל ןתינ אל


לזאזעל םתוא טירפתו םתוא רובשת הלשממהש הווקמ ינא

תישפוח הלכלכ

יביב ומכ ןיאadd your comments


 

!!! םיברעל תוומ Hebrew
by היחי םיברע אנוש 2:32am Wed Oct 8 '03

print comment


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ

! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ

add your comments


 

!!! םיברעל תוומ Hebrew
by היחי םיברע אנוש 2:32am Wed Oct 8 '03

print comment


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ


! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ

! ם י ב ר ע ל ת ו ו מ

add your comments


 

?...תצק ףחסנ אל דעווה םאה לבא ,החילס Hebrew
by הוקת 9:01am Wed Oct 8 '03

print comment

רשק ילב ,םהלש תוילארשי-יטנאב םיעודי ולאה םידוגיאה
הלועפ םיפתשמ ויה אל אליממו ,תילעופ תוירדילוס םושל
םוש אלל ,אוהש ןיינע לכב םילארשי/םידוהי/יביב םע

.ש"דח תיינפל רשק
גשיה והשזיאכ הז תא וגיצתו םכמצעמ קוחצ ושעת לא זא

...והשימל


add your comments


 

היחי םיברע אנוש Hebrew
by יבשתה והילא 12:17pm Wed Oct 8 '03

print comment


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ


!!! םיברעל תוומ

!!! םיברעל תוומ

add your comments


 

םידעווה לטרק תא קרפל Hebrew
by םוחר טסילטיפק 7:37pm Fri Oct 10 '03

print comment

םיגישמה םילודגה םידעווה לש הטילש ידקומ שי םויכ
םינכסמה םידבועל לילעב םינויצקטורפ םיאנת
לש תחשומה דעווה תא קרפל שיש ומכ קוידב .םילצונמהו
לכ) םילמנה תושר לש דעווה תא קרפל שי ,למשחה תרבח
םיסרטניאה תא גציייש יפוליח ףוג תמקה ךות ןבומכ תאז

.(םיאקיטילופה ינרופיצמ קחרה םידבועה לש
איה הביטנרטלאה .השקבב םיטסיסקראמ לכש ילוביז ילבו
(וניניבש םילעופה ללוכ) ונלוכב תעגופש תונטחס ןיב
אלו ,םישנא לש הברהב ןטק רפסמב עגפתש הטרפה ןיבל
.םינפחש םידלי תדובע לש םזילטיפקל תילעופ הכפהמ ןיב

add your comments


 

!לעופ לכל ראוגי Hebrew
by סוטסיסקרמ 8:26pm Fri Oct 10 '03

print comment


!לעופ לכל ראוגי

למנ ילעופ לש קדוצה םקבאמ םע םיהדזמ םיטסיסקרמה
!םילשורי

marxist.com

add your comments


 

רבד םוש תגציימ אל ילעמ העדוהה Hebrew
by 10:23pm Fri Oct 10 '03

print comment

ןימאהל שי ךכ

add your comments


 

והינתנ יביבב ןורש ירמוע תמחלמ Hebrew
by ןשרפ 6:23pm Sat Oct 11 '03

print comment

תוריחבה ינפל ןורש ירמוע ךרעש םכסה ללגב איה התיבשה
לכב םתוא קנפמ אוהשכ םידבועה םע םכסה ךרעו דודשאב
סרמיירפב וליבשב ועיבצה םלוכ ןכאו םישרוד םהש המ

.דודשאב תוריחבב
דפריט דוכילב תוימינפ תומחלמ ללגבו יביב אב וישכע
הז ללגב...המחלמה לכ הז לעו הזה תחשומה םכסהה תא

.ברעתה אל ןורש קירא
יביב לומ ןורש ירמועב ךומתל הז םישוע םתאש המש אצוי

.ןורש תא םיקזחמ םצעבו והינתנ
םירזוע ירה םתא..רדסב אל אוהש םיננולתמ םתא המ זא
.ול

add your comments


 

םיטסילטיפקה םה םילמנה ידבוע Hebrew
by ףלוו ליג 8:34pm Sat Oct 11 '03

print comment

ידכ םימחלנש ןוהה ילעב םיטסילטיפקה םה םילמנה ידבוע

.תויותיחשה לש ווק סוטטסה לע רומשל

!םכב תוטשל םהל ונתת לא

ןויווישב םינימאמ םיטסיסקרמ

תויותיחשב םימחלנ םינוליח-םיטרקומד
!!!היטרקומדהו םזינומוקה יביוא םה םילמנה ידבוע

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.