[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

םימקשה תווח ,11:00ב ןושאר םוי -קירא לש שפנה ןובשח Hebrew
by לובג שי 4:05pm Wed Oct 1 '03
address:

.,.,

phone: 02-6250271 info@yesh-gvul.org

ןושאר םוי , םירופיכה םוי ברעב
בגנב םימקשה תווחל דרנ , 5.10
םירבדה תא ןורש לאיראל ריכזהל
החילס שקבל ךירצ אוה םללגבש
:הליחמו

תווחל דרנ , 5.10 ןושאר םוי , םירופיכה םוי ברעב
םללגבש םירבדה תא ןורש לאיראל ריכזהל בגנב םימקשה

:הליחמו החילס שקבל ךירצ אוה


.ולוכ םעלו ,ךידקפמלו ךירבחל - ךירקש לע ·

.ןונבלב ללושה תמחלמ לש אוושה תונברוק לע ·

.תויולחנתהה םודיקב היעטההו קשועה ,לזגה לע ·
לש היצזינומדה לומ ןויצ רכיכב תספרמב ךתקיתש לע ·

.ןיבר
שא תא תתצה םש ,תיבה רהב ךלש היצקובורפה לע ·

.תומילאה
3 - ב ולפנש ,םיניטסלפו םילארשי ,םיגורהה יפלא לע ·

.תונורחאה םינשה
לכ רובשל ידכ תמזיש ,תודקוממ-אלה תוחיצרה לע ·

.שא תקספה
ילעבו םילטבומ םילבוס ויתובקעבש הלכלכה סרה לע ·

.ךתמשאב םיטטומתמ םיקסע

.היטרקומדה סרה בקע תויפה תמיתס לע ·
םינקזהו םיכנה ,תוירוה דחה תוהמאה ,םיינעה לכ לע ·

.םלרוגל השטנ ךתלשממש
הביבסה סרה לעו ,וננובשח לע םירשעתמה ךירבח לע ·

.םיללועמ םהש

.הכוב םעה לכשכ ,ךינב לשו ךלש ,הקיתשה לע ·
09:30 - המואה יניינב :םילשורי :תועסה

09:30 - ןופצ תבכרב לע לא ףוסמ :ביבא לת
11:00 העשב המחור ץוביק דיל :שגפמ תדוקנ

www.yesh-gvul.org

add your comments

Source file


 

.םיב אוהו ,לובג שי ,ןכ Hebrew
by רימא 8:03pm Thu Oct 2 '03

print comment


.םיב אוהו לובג שי


.הדיגבה לע

.םירקשה לע

.ףוליסה לע

.תונמאנה רסוח לע

.ביואב הכימת לע

.בגב ןיכס תעיקת לע

.ןויפר תלטה לע

.הלועפה ףותיש לע

תיברעה תונמואלב הכימת לע

.תיזנכשאה תואשנתהה לע

ארוב ינפב אלא הליחמ ןיא ,החילס ןיא ,הלא לכ לע

.ןידה םויב םלוע


.תירבעה תרבוד תיברעה תונמואלל זוב

.םיברעב םיכמותהו םיאשנתמה םיזנכשאל זוב

.תודהיה ברקמ הלועפה יפתשמל זוב
םהלש אמא תא ורכמיש םיישונאה םייספואה ימל זוב

.יברע ןאפ ףוטיל תרומת

.תאפרע חצורה י"ע תולעפומה תוטנוירמל זוב

.םילרע םיפ"תשמ ,ישימח סיג ,םמעב םידגובל זוב
.םילארשיה יאנוש ,תודהיה יאנוש םינווייתמל זוב

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.