[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

ב כ"בשה תוריקחב םיניטסלפ לש םייוניעו תוללעתה,תומילאב הלולת היילע -2003 Hebrew
by לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעוה 7:10pm Wed Aug 20 '03
pcati@stoptorture.org

עובשה רואל אציש ןוכדע ח"וד
דגנ ירוביצה דעווה םעטמ
ויאצממ תא איבמ לארשיב םייוניע
עציבש ףיקמ ריקחת לש םיירקיעה
הלח יכ עבוק ח"ודה .דעווה
,תומילא ,תוללעתהב הלולת היילע
יתלב האילכ יאנת ,תולפשה
לש תוריקחב םייוניעו םיישונא
זאמ כ"בשה ידי לע םיניטסלפ
ךירעמ ח"ודב .2003 תנש תליחת
לש הנושארה תיצחמב יכ דעווה
םיניטסלפ תואמ םינותנ ויה 2003
םייוניע לש תרחא וא וז הגרדל
ישונא יתלב ,ירזכא סחי לש וא
תאז .כ"בשה ידיב ליפשמ וא
,"דבלב" םירקמ תורשעל האוושהב
,ריקחתה .2001 רבמטפסל ןוכנ
6.9.2001 ןיבש הפוקתל סחייתמה
.30.4.2003 דעו

print article

דגנ ירוביצה דעווה םעטמ עובשה רואל אציש ןוכדע ח"וד
ריקחת לש םיירקיעה ויאצממ תא איבמ לארשיב םייוניע
הלולת היילע הלח יכ עבוק ח"ודה .דעווה עציבש ףיקמ
םיישונא יתלב האילכ יאנת ,תולפשה ,תומילא ,תוללעתהב
זאמ כ"בשה ידי לע םיניטסלפ לש תוריקחב םייוניעו
תיצחמב יכ דעווה ךירעמ ח"ודב .2003 תנש תליחת
וז הגרדל םיניטסלפ תואמ םינותנ ויה 2003 לש הנושארה
וא ישונא יתלב ,ירזכא סחי לש וא םייוניע לש תרחא וא
םירקמ תורשעל האוושהב תאז .כ"בשה ידיב ליפשמ
הפוקתל סחייתמה ,ריקחתה .2001 רבמטפסל ןוכנ ,"דבלב"
לש חותינ לע ססובמ ,30.4.2003 דעו 6.9.2001 ןיבש
חטש ידבועו ןיד יכרוע ובגש תויודעו םיריהצת תורשע
תוטלחה ,םיימשר םיכמסמ לעו וז הפוקת ךלהמב דעווה לש

.םיפסונ םדא תויוכז ינוגרא לש עדימו צ"גבויתוארוה רואל םיניטסלפ םיריצעל סחיה תא ןחוב ח"ודה
יכ תועבוקש ,ימואלניבה טפשמה לש תילכתב תוטושפה
.בצמ םושב ,םהב ללעתהל רוסאו םיריצע תונעל רוסא
לש םיללכ םינותנ םיעיפומ ח"ודה לש ןושארה וקלחב
םילארשיה ןוחטיבה תוחוכ ידיב ורצענש םיניטסלפ
.כ"בשה לש הריקחה ינקתמב השענה לע םייפיצפס םינותנו
לש םקלח תנמ ןהש הלפשההו תומילאה תא ראתמ ינשה קלחה
ישנאו ל"הצ ילייח ידיב םרצעמ תעשב םיבר םיניטסלפ
ירדחב השענה תא ראתמ ירקיעהו ישילשה קלחה .ב"גמ
תיתלשממהו תיטפשמה תכרעמה תאו כ"בשה לש תוריקחה

.םהב השענה לע תננוגמה,2000 רבמטפסב הדאפיתניאה תליחת זאמ ,ח"ודה יפ לע
יאמ עצמאל ןוכנו םיניטסלפ 28,000 -מ הלעמל ורצענ
רצעמה ינקתמב םיקזחומ םיניטסלפ 5362 ויה 2003
אלל רצעמב 1107 םכותמ ,ס"בשהו ל"הצ לש האילכהו
ילייח לש תוללעתהה .(ילהנמ רצעמ) טפשמ וא םושיא
תא תשבול ,ח"ודה יפ לע ,םירחא םירצוע תוחוכו ל"הצ

:תואבה תוירקיעה תורוצה

ךרדבו רצעמה תעב תומילא ,ריצעה תחפשמ ינבב תוללעתה
האילכ יאנת ,םיקודה "םינוקיזא"ב הליבכ ,רצעמה ןקתמל
תוללוכש תוללעתה לש תורחא תורוצו םיישונא יתלב
ץורל ריצעה תחרכה ,ריצעה לע םינבא תקירז תורחת
,בלכ תועצמאב הדחפה ,הטשפה ,ותלשכהו תוסוכמ ויניעשכ

.דועו ריצעה לש לוכיבכ גרוהל האצוהו קשנה תכירדיפלא כ"בשה ישנא םירקוח ,םיימשר םינותנ יפ לע
ילויב .ןותנ עגר לכב 200 -מ הלעמלו הנשב םיניטסלפ
כ ורדגוה םיניטסלפ 90 יכ תונותיעל כ"בשה רסמ 2002
תדובעו ריקחתה .יזיפ ץחלל ופשחנו 'תוקתקתמ תוצצפ'
רפסמ יכ םילעמ לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווה

.רתוי הברה לודג לעופב םינועמהןידה יכרוע ובגש םיריהצת 48 לע םיכמתסמ ח"ודה יאצממ
וראית םהבו לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווה םעטמ
.כ"בשה ירקוח ידיב םתריקח תא םיניטסלפ םיריצע
תומילאל ופשחנ 58% ,םירקחנה ללכמ יכ םיעבוק םיאצממה
תוביאכמ תוחונתב ותבצהו ףוג ףופיכ הז ללכבו ,הרישי
תוכמ ,םילוטלטו םיקיזאה לש ןווכמ קודיה ,תורחא
דגנו הניש הענמנ םירקחנהמ 52% מ .תוטיעבו תוריטס
קלח יכ ךירעמ דעווה.תולפשהו םימויא וטקננ םהמ 79%
הריקח תוטישל ףשחנ ,םבור אל םא ,םירקחנה ללכמ רכינ
,יזיפ ןיבו ישפנ םא ןיב ,רומח באכ וא לבס תומרוגה
הווהמה תוירזכאו הרמוח תגרדל תועיגמה תוטיש רמולכ

.ימואלניבה טפשמב םתרדגהכ םייוניעלע חקפל תורומאש תוכרעמה יכ דוע עבוק דעווה ח"וד
תושמשמ ,קוח יפ לע תושענ תוריקחהש אדוולו כ"בשה
ףס ירמושו כ"בשה תוטלחהל ימוג תומתוח תאז םוקמב
אל צ"גב ,ריקחתה יפ לע .כ"בשה לש םייוניעה ירדחל
ירוביצה דעווה שיגהש תוריתעה 124 -מ תחא ולו לביק
םע םיריצע לש שגפמ תעינמ דגנכ לארשיב םייוניע דגנ
תוטילקרפה .תיחכונה הדאפיתניאה ךשמב םניד יכרוע
,כ"בש שיא ידיב םירקחנה תונולת תריקח תא תרסומ
אל קדובה .םיטפשמה דרשמב תונולתה תא קדובה ,ןת"במה
וניע כ"בשה ינכוס ובש דיחיו דחא הרקמ ולו אצמ
קינעמ הלשממל יטפשמה ץעויה ."ךרוצל אלש" יניטסלפ
לכל "ךרוצה תנגה" ירשכה ללכה ןמ אצוי אללו תונוטיסב

.םירקחנ יוניע לש הרקמ,תילאטוט הנגה איה ,ח"ודה יאצממ יפ לע ,האצותה
תכרעמ תא הפיקמה תינתומ יתלבו הריבע יתלב ,תיטמרה
ךישמהל הל תרשפאמו כ"בשה לש תויקוח יתלבה תוריקחה
,ןמדירפ הנח ירבדל .חוקיפו קדוב ןיאב ,עירפמ ןיאב
לש היגשיה ,לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווה ל"כנמ
םייוניעל ץק םישל התייה הרומאש ,1999 -מ צ"גב תקיספ
םידדוב םירקמל םליבגהלו ,לודג הדימ הנקב תוללעתהו
האצותכ רתיה ןיב קד דע וקחשנ ,'תקתקתמ הצצפ' לש
הדימה תומא תא ףוכאל צ"גב לש ותונוכנ רסוחמ
.ןהש תוביסנ לכב םייוניע לע תורסואה תוימואלניבה
םרוג הז ח"ודמ הלועש יפכ םייוניעב יבקע שומיש
רטשמהו תילארשיה הרבחה לש תירסומ תורדרדתהל

.יטרקומדהתוארוה תא אלמ ןפואב םייקל לארשי תלשממל ארוק דעוה
הנמאה לע המתוחב הבייחתהש יפכ ימואלניבה טפשמה
,םיירזכא םישנועו סחי דגנו םייוניע דגנ תימואלניבה
.םיליפשמ וא םיישונא יתלב

www.stoptorture.org.il/heb/publications....

add your comments


 

?ץ"גב דוע םישיגמ אל המל זא Hebrew
by טרבור 11:09pm Wed Aug 20 '03

print comment

???אל המל תמאב

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.