[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

עמשוה אלש קומינה לע Hebrew
by םזיסכרמה תגהל גוחה-ץרוש יסוי 6:03pm Wed Aug 20 '03

.בושחל דומלל יאדכ

print article

תמקהל העיבתה יכ תרמואה הבוגת ונארק אל הכ דע

ןגתש םידוהיו םיברע םילעופ לש תויצילמ
ללוכ הנידמה רורטמ ץראה יחטש לכב םיניטסלפה לע

ךותב םילארשיה לעו ,םישומחה םילחנתמה
תאוושה איה ,יניטסלפה רורטה ינוגרא דגנ , קוריה וקה

ולאכ שי קפס אלל יכ ףא ,שבכנל שבוכה
םמצע םיאורה וליפאו ,םבל רתסב ךכ םיבשוחה

םויה תאז רמואל םיזיעמ אל ךא ,םיטיסיסקרמכ
רורטב םיכמות םתא םאה":םילאוש ונא ולא תא ,יולגב

חינהל שי ?עשפמ םיפח םיחרזא דגנכ
רתסב תוחפל ,ונעטי םה םא םלוא תאז ושיחכי םהש

לע םיאכודמ םיניטסלפה דועב לבא":םבל
ידי לע םינגומ םילארשיה ירה ,לארשי תנידמ ידי

הנידמ,ןינל לש ורפס תא ריכזנ ולאל !"הנידמה
ןונגנמ אוה ,הנידמה ןונגנמ יכ ריבסה אוה וב ,הכפהמו

יוכידה ןונגנמ .טילשה דמעמה לש יוכידה
יניטסלפה םעה דגנכ קר דעוימ וניא לארשי תנידמ לש

םינומההו םילעופה דמעמ דגנכ אלא,שובכה
לע הניגמ לארשי תנידמ יכ םינעוטה ולא .הפוג לארשיב

לע השעמל םירזוח ,ילארשיה םעה ינומה
סרטניא ותוא םילארשיה לכל היפל ,תינויצה הדגאה

ילארשיה םילעופה דמעמ רשאכ .ידמעמ
ימ םויה רבכ םלוא ,ץפנתת וז הדגא םיקבאמל אציי

תולועפ יכ ,תולגל אלא לוכיוניא ,בושחל עדויש
יכ עדוי אוה רשאכ ןוטלשה שמתשמ הב הנידמה לש רורטה

ינומהב העיגפ היהת האצותה
עשפ אלא םילארשיה ינומה לע הנגה וניא ,םילארשיה

שי יכ ונתעיבת לע םירזוח ונא ןכ לע .םדגנכ
םידוהיהו םיברעה םילעופה לש תושומח תויצילמ ןגראל

רורטהו הנידמה רורט ינפמ הנגהל
דיחיה ינומהה ןוגראה ,ןכ לע רתי .ילאודיבידניאה

םיברע ,לארשיב םילעופה ינומה תא ןגראמה
העיבת לע קבאמ להנל שי הכותבו תורדתסהה איה םידוהיכ

,המהדתב ולאשי ,"תורדתסהה" .וז
ץרפ ידי לע תטלשנ תורדתסהה ירה"ו ,םינגרוב ריעזה

ךא ,םהל רמאנ ",דואמ ןוכנ !"וימודו
םלגר םירידמ ךא ,לאמשכ םמצע םיאורש ולאש הדבועה

התפלחהל תורדתסהה ךותב קבאמהמ
הגהנהב ,תיחכונה תינמואל תינמיה הגהנהה לש

.וירבחו ץרפל םיעייסמ קר ,תיטסילאיצוס
הכותב נגראמה ,םילעופה דמעמ לש ןוגרא איה תורדתסהה

הגהנהה תורמל ,םידבוע 700,000
ימ .םילעופה ינומה סרטניאל הריתסב תובצינ היתודמעש
לרביל רתויה לכל אוה תאז ןיבמ אלש

add your comments


 

Pacefism? Latin
by ?? 7:34pm Wed Aug 20 '03

print comment

Pacefism?

add your comments


 

?םתיאר Hebrew
by דחוימב עתפומ אל 8:20pm Wed Aug 20 '03

print comment

םע ודבל חכוותמו!םיינוימד םירוציל רבדמ ץרווש יסוי
הנועו ,ומצעל ןינל תא תתצמו ,ועמשוה אלש םיקומינ
!ולש לצה םע ףסלפתמו ומצעל

add your comments


 

"טטצמ" Hebrew
by רוק םולשבא 11:50am Thu Aug 21 '03

print comment


."תתצמ" אל
.ליבד

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.