[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

:ןיינעב ילש הדמעה הנה
by גרבנזור לאינד 4:08pm Mon Aug 18 '03

print comment

לכ .שממ ףוס ילב םיירוטסיה תוערואמ לע חכוותהל רשפא
.ולש ביטארנהו דחא לכ ,ולש תירוטסיהה המטסיסהו דחא
הז ,יגולואידיא רוביג וא יתנוכש ןוירב היה ונכמ םא
םיצור ונחנא םא ,תאז תמועל .ינורקע רבד םוש הנשמ אל
וא ,תיטנתואה אל) 'תישפוח'ה הירוטסיהה תא ןיבהל
םיטילש םיביטארנמ רענתהל יוצר (טישלוב הז .תיתימאה
תא םש וללה םיביטארנה דחא .ווק-סוטטסה תא םיקזחמש
ןינלל רישי ךשמהכ תיטייבוסה היטרקוריבהו ןילאטס
םישוקשק ראשו "ישונאה יפוא"ב ןגועמ) יעבט חותיפכו
הכפהמ לכו תיסורה הכפהמה לש (םיטסילטיפק
רתויו רתויל בל םש ינא .איה רשאב תיטסילאיצוס
התואב היטרקוריבה תאו ןינל תא םימשש םיטסיכרנא
שוב 'גרו'ג תא םישל ומכ ךרעב ינויגה הזש ,הריס
אצאצכ קאריש קא'ז תאו סמדא ןו'ג לש רישי ךשמהכ
היוצרה 'תמא'ה וא) איה תמאה .רייפסבור לש יתוחתפתה
םיניינעה תוחתפתהש (םלועה בורל ליעותש וז ,ונידי לע
תּודמחנל םוקמ דואמ טעמ םע ,רתוי תבכרומ התיה
הז ,םפשה אל הז") םיגיהנמ לש תּודמחנ-יא וא
התיה אל תיטסינינלה הטישהשו ,(הצרת םא "הלכלכה
םיטרדנטסב התוא דודמנ םא אל תוחפל ,דחוימב תיזוכיר
תרוקיב לכ תא טימשנ םא ,רמולכ) םינרדומ םיילרביל
ינא .(ימיטיגל הזש ,הנורחאה האמה יצח לש תוברתה
העד תווחל לכוא ינא זאו תונמדזהב רפסה תא ארקא
היסורב רושקש המ לכב טוידה יד ינא םייתניב .אשונב

.האמה תליחת לש
ינחלופב םיקסוע אל םיטסיכרנאש הרימאה לע ,בגא

.םותחל רהממ יתייה אל תוישיא

,no offenceש תורמל .ןבומכ ,ןפוא לכב העצהה לע הדות
לש הביתכל תוריהזב סחייתהל ךירצ יתעדל לבא

.דיתעל-'ץראה'ב-םיפסומ-יכרוע


add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.