[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

תניינעמ הלאש
by ןינד יזח 9:12am Thu Jul 31 '03

םידוהיה וכלי ןאל

print article


דלב לא אאנבא לש הנחמב (םיכירדמו)םידלי
םה םהמש תומוקמל רוזחל םיכירצ םידוהיה לכש ורמא

.ואב
סיריאו םרוי וכלי ןאל

add your comments


 

תויטרקומדה תויוכזה תנגהל
by םזיסקרמה תנגהל גוחה-ץרוש יסוי 10:23am Thu Jul 31 '03

print comment


סחיב םויה "ץראה" ןותיעב םסרופש המ םא עדוי יניא
ןותיעה ירבדל .ןוכנ אוה "דלאב לא אנבא" תנטייקל
"המלשה ןיטסלפ" לש ןויערל םיכירדמה םש וכניח
,ןוכנ הז םא .ואב םה םהמ תוצראל םידוהיה תרזחהלו
,תיברע תונמואל לע ןבומכ דיעמ רבדה
לע םילעופה דמעמ תא דחאל שקבמה טסילנויצנרטניאכו
תיטסילאיצוס הרבח ןעמל ולש םייתימאה םיסרטניאה
קבאמל העירפמה היגולואידיא וזש בשוח ינא ,תיתימא
םימעה ינשל ףתושמ דיתע ןעמל םידוהיו םיברע לש ףתושמ
דובכו הווחא לע םייקתתש תיטסילאיצוס היצרדפ תרגסמב
םלוא .יגולואידיא ןפואב הדגנכ קבאנ ינאו ידדה
םיפיטמה ולא םאה ?עשפ איה תונמואל ,וז ץראב יתמיאמ
םירקחנ ,םיברעה לש רפסנרטל וא ,"המלשה לארשי ץרא"ל
םילחנתמה לש תונטייק םירזפמ םאה .?כ"בשה ידי לע
האצוה וזש תורמל "ךכ" ישנאל םיעירפמ םאה ,םידוהיה
םאה ?םהלש תיטסישפה תונמואלה תא ץיפהל קוחל ץוחמ
תמאה ?הריקחל ולא תונויער םיציפמה ולא תא םינימזמ
.קשנו ףסכ ,עקרק ,ןמזה לכ דודיע םילבקמ םהש איה
םיריבעמה תסנכה ירבח םה םידוהי םינעזג םינמואל

.םיינעזג םינמואל םיקוח

אלש לוכי וניא ,ודוקדקב חומו ושארב םייניעש ימ לכ
לש תונמואל החימצמ אכדמה םעה לש תונמואלה יכ ןיבהל
לש תונמואלהש אוה ןהיניב לדבהה .אכודמה םעה
קבאמל יוטיב איה ןכש יטרקומד טנמלא תאטבמ םיאכודמה
ןיא םיאכדמה לש תונמואלהש דועב ,יוכידו לושינ דגנכ
דבכמה רטשמ קר .םיטרקומד םיטנמלא לש בוטרוק ולו הב
קר תויגליבירפה תא לסחמה ,םימעה לכ לש תויוכזה תא
יוטיב לכ קוחל ץוחמ לא איצומו ,תחא תימואל הצובקל
תירסומ הטירוטוא לעב היהי ,םירחא םימע דגנכ ינעזג
לארשי תנידמ יטילשש ןמזב ,תונמואל דגנכ ךנחל לכותש
םילצונמה לכל תידמעמ האנשו תינעזג האנש םיאטבמ

.םיאכודמהו

הסג הפקתה לש הפוקתב ,"דלאב לא אנבא" לע תולפנתהה
,תירקמ הניא ,םידוהיה םג םיינעהו םידבועה ינומה לע
יופצו חתפתמה ידמעמה קבאמה תא תוטהל הדעונ איה

.תידוהי תונמואל לש םיווקל חתפתהל

תויוכזה לע הפקתה איה ,דלאב לא אנבא" לע הפקתהה
איה ,"דלאב לא אנבא" ישנא לש קר אל ,תויטרקומדה
הפקתה םא .ונלוכ לש וז ץראב יוטיבה תוכז לע הפקתה
םילעופ לש יוטיבה תוכז תא ופקתי םה רחמ ,חילצת וז
הנידמ םוקמב םילעופ לש הנידמ ושרדי רשא ,םיתבוש
ינוגרא תא קוחל ץוחמ לא ואיצוי םה םייתרחמ .תינגרוב
םירתאו םינותיע יכרוע םע דחי םדאה תויוכז
טושפ והז.םירחאו "תילאמשה הדגה" ,"הידמידניא"כ

.סג םזיתרקמ

ןכש ,היטרקומדה לע הנגהב אוה םילעופה דמעמ סרטניא
לש בוטרוק לכ לע ןגהל תעדל שי ןוטלשה תא שובכל ידכ
ןגי םילעופה דמעמש ןבומכ .םלוכל תויטרקומד תויוכז
,תמאה תא ףושחיש ידמעמ קבאמ לש םיכרדב היטרקומדה לע
םיטרקומד םהש םיטילשה לש םינפה תדמעה ירוחאמ יכ
הביאו תוצירע חטשה ינפל דואמ בורקו תרתתסמ

.בורה לש היטרקומדל

לעו יביט לעו ד"לב לע תופקתההמ קלח איה וז הפקתה
לע תרוקיב םיאטבמה ולא לכ לע הפקתה תאז ,םירחא

.לצנמהו אכדמה רטשמה

דדובמ הרקמ ןניא ,תויטרקומדה תויוכזה לע ולא תופקתה
שוב ידי לע ןגרואמש עסממ קלח איה ,וז הנידמל
דגנכ םילודג רתוי םיעשפ םישוע םהש לככ רשא ויפתושו
הרקמ אל .תויפה תא רתוי םותסל םישקבמ םה תושונאה
יקאריעה םעה לע המחלמה לש עשפל יארחאש ריילבש אוה
םיאנותיעש ,יס.יב.יבה תא ןידל עבוט ,ויתורצוא דושו
לייחש אוה ירקמ אל .םירטופמ תויתרוקיב תודמע ילעב
הניכו 1.פא.יט יתפרצה ץורעה לש בתכ לליק םיאולימ
לחר רבק דיל םלצל שקיב הז רשאכ ןיוזמ יצאנ ותוא
םויה התוא ,דייהטרפאה תמוח תמקה לע הבתכ תרגסמב
תא ףקשמ הז לייח .יביטרוקד הקעמ םייתרחמו רדג םינכמ
תויוכזה לע "םוהילע" לש תחתפמ הלשממהש הריוואה

.תויטרקומדה

ירוחאמ ,םיברעה םינמואלהמ םכידי תא וקלס םירמוא ונא

.הסג תידוהי תונמואל תדמוע םדגנכ עסמה
לש הרוצ שובלל תבייח תויטרקומדה תויוכזה לע הנגהה
,תויטרקומדה תויוכזה ירחוש לכ לש תולודג תונגפה

.תויטפשמ קבאמ תורוצ םג ללוכ

www.marxist.com

add your comments


 

שקשוקמ שוקשק
by ןינד יזח 11:18am Thu Jul 31 '03

print comment

ןאכמ תובבוגמ תויוטש לש ךימס קרמ ןאכ תבתכ יסוי

.םשמו

.השוע התא דימתש המ הז , הא
תויטרקומד "רתוי םה אכודמ םע לש תוימואל תויוכז

"אכדמ םע לש תוימואלה תויוכזהמ

ש"דח יביט רילב שוב

ב"הרא ןודנול קאריע
דיל חנומה יאקירמא ןובוהצ לש בתכ תויהל ךירצ התא
(סנרפתמ התא תמאב הזמ ילואו) תופוקה

add your comments


 

בותכה ןיבהל לגוסמ תייה תוחפל וליא ,יזח
by ץרוש יסוי 11:33am Thu Jul 31 '03

print comment

תא ןיבהל ךתלוכי רסוחו תיטילופה ךתלכשה תמר לע יל רצ
ולביחש וז הנידמ יטילש לש עשפה תא ףקשמ רבדה .בותכה

.וז ץראב תוניחה תודסומ ירגוב לש הלכשהב
חורה תוסג תא ,ביגהל חמשא תולאש ךל שי םאו ,בוש ארק

ךמצעל רומש

add your comments


 

םייק אל התא יסוי
by ןינד יזח 11:51am Thu Jul 31 '03

print comment


ל"וחב אקווד יתלביק תיטילופה יתלכשה תא
אוה ןיידעו ךלש "רמאמ "ה תא בטיה יתארק :ךבגלו

.הבישח גשומל לווע תושועה תויוטש לש בוביג
היצריפסנוק תיירואת אלא העפות םושל רבסה ןאכ ןיא

.םינובוהצהמ רשי-הצופנ
.םידאממ תידפרעה תא םג סינכת הארנכ אבה רמאמ"ב

add your comments


 

תויצרפיסנוק
by ןימומ 12:51pm Thu Jul 31 '03

print comment

שיש ןימאמ אוה ,רכומ דיאונרפ אוה ץרווש יסוי ,ןכא
ןימאמ םג אוה ,ידמעמ יוכידל ינעזג יוכיד ןיב רשק

.םזילטיפקל תונויצה ןיב רשק שיש

םיכרפומ תונויערב אלמ ,ץרווש יסוי םטמוטמ הזיא
אל םה ,וילע רבדמ אוהש כ"בשה הז המו ,םיישפיטו

.םימ"חא חטבאלמ ץוח םולכ םישוע

היה םעפה בתכ יסויש המ אקווד ,תיניצ תוחפ השיגבו
םירושק אל םיטוטיצ ידמ רתוי ילב ןיטולחל רורב
המ ןיבמ אל תמאב ינא זא .יקצורטו ןינל לש םירפסמ
.ךלש היעבה

add your comments


 

ןימומ
by ןינד יזח 1:32pm Thu Jul 31 '03

print comment


.ךלש תיטילופה הלכשהה תמר לעו ךילע יל רצ
םזילאיצוס- ודבספה תוגיהנמש לודגה עשפה לע דיעמש המ

וליחנה
אל םהש רמוא אל הז ךל םינבומ יסוי לש וירבדש הז

.תויוטש לש בוביג

.סוסיב לכ תורסח

הלאשל הבושת ןיא ןיידעו

ונממ ואבש ןכיהל תכלל םיכירצ םידוהיה םא

סיריא םרוי וכלי ןאל
?דלי התאו יסוי םגו

add your comments


 

תופנרקתה הזיא
by לאינד 2:06pm Thu Jul 31 '03

print comment

?ןינד יזח ,גציימ התא המו

add your comments


 

יזחל הלמ דועו
by ץרוש יסוי 2:20pm Thu Jul 31 '03

print comment


יזח
תוחפל םירורב ךכ ,הז רמאמב ךגיגה תא הלעמ התאש לככ
ןיבמ ךניא ארוק התא םאו ארוק ךניאש דחאה :םירבד ינש
אל הארנכ היה הז לבא תדמל ןכיה עדוי יניא .בתכנה תא

.דחוימב בוט יכוניח דסומ
םוקמ שי וז ץראב יכ ונל דוגינב הארנכ רורב ךל ,תינש
ןורתפ שיש םיבושח ונאש ןמזב ,םידוהיל וא םיברעל וא
םילארשיה ינומה לש הווחאו תוירדילוס ישגר םע םויקל
הרבח איה ןורתפה לש ומש .םיניטסלפה ינומה םע
תולעל םוקמב בושחלו דומלל ךל עיצמ .תיטסילאיצוס
יאנתב דומלל לוכי םדא .דחוימב םימכח םניאש םיגיגה
ןה תויחכונה ךיתודמעש הווקמ ינאו דומלל חותפ אוהש
תיטסינורטפה הפצוחה .תיטילופה ךתוחתפתהב רעצמ בלש
תיטילופה הלכשההמ קלח איה ףא ,דלי וימומל אורקל ךלש

.הז בלשב ךלש

add your comments


 

לסופ אוה ומומב לסופה יסוי
by ןינד יזח 2:30pm Thu Jul 31 '03

print comment

אוה (םייבקע אל) םיגיגה בתוכ קר אלא ארוק וניאש ימ

.התא
תחלצה םא ךל שי םיקירבמ חותינ תלוכיו היצנגיליטניא

.ןאכ תויחל םילוכי םידוהיה קרש ירבדב אורקל

.תוירדילוס דגנכ והשמ וא
םידוהיהש דלב לא אאנבא לצא םיכנחמ עודמ יתלאש ינא

?ןאכמ תכלל םיכירצ

.םירחאל וא םיברעל יסחי יבגל והשמ תקסה הפיאמ

תיתיעבה איה ךלש ארקנה תנבהש הארנכ

(םגו םג ילואו) חותינה תלוכי וא

add your comments


 

יזחל
by ץרוש יוי 2:52pm Thu Jul 31 '03

print commentיזח

.ךכב יתאטח ינא םג ,םיישיאה םינוטהמ דרנו אוב

תוכזה לע ןגהל ןכומ התא םאה ,הטושפ איה הלאשה
םהיתועד תא עיבהל דלאב לא אנבא לש תיטרקומדה
ראשה לכ .?םהיתודמע םע םיכסמ ךניאש תורמל הנטייקב

.הז חיש ברל יטנוולר אל תמאב

add your comments


 

יסויל
by ןינד יזח 3:37pm Thu Jul 31 '03

print comment


.םתדמע תא ועיביש דעב ינא

.וזה תוכזה לע ןגהל ןכומו
וא םיברע וא םידוהי לש תויוכזב העיגפ דגנ ינא

.םימוחו םילוחכ
העיגפל ףיטי חפוקמ ומצע תא ספותש ימש לבקמ אל ינא

.םירחאב הנחבה אלל
.לוכשאה תליחתב יתלאש הנווכ ךכלו

add your comments


 

יזחל
by ץרוש יסוי 4:31pm Thu Jul 31 '03

print commentיזח

.הנכה הבושתה לע הדות
חוכיוה הווקמ ינא ךכבו ,תלבוקמ ךתבושת יתניחבמ

.םייתסה וניניב

בוט םוי

add your comments


 

תינויזיולטה הבתכב
by ןקתמה 1:42am Sat Aug 2 '03

print comment

םיטילפהש הצור איהש תרמואה (םידלי אלו) הרענ ואר

.תחא הנידמב דחיב ויחי םלוכו ורזחי
יכ םיטילפה תא ריזחהל רשפא יאש הל ריאמה יאנותיע

םוקמ םהל ןיא
היסורל רוזחיש רתוי רחואמ אבש ימ זא :הנוע הדליהו

.הינלופו


םרשקהמ םירבד איצוהל חונ רתוי ןבומכ לבא


add your comments


 

? םירוצעה ימ
by UNDY 1:52pm Sat Aug 2 '03

print comment

? ורצענש ולא תומש תא טרפל לוכי והישמ

add your comments


 

רב באוי רצענ
by גרבנזור לייא 5:25pm Sun Aug 3 '03

print comment


.סיריא לש הלעב - רב באוי רצענ

.הנטייקב םילבמ (16 ו 12 ינב) םהינב ינש

.עגרכ תומש יל ןיא - םירוצעה ראש יבגל

add your comments


 

יפוי
by ינד 5:47pm Sun Aug 3 '03

print comment

ןמזה עיגה

add your comments


 

?סיריא הרוק המ ,ונ
by sambo 5:59pm Sun Aug 3 '03

print comment


.קותשל ךל םורגל וחילצה ףוס-ףוסש האור ינא
םלועב םילעופ ללרוטמה ךלעבו תאש הנבההש חוטב ינא
תויזהבו תומולחב יל-תפכיאה ינובוד ץראב אלו יתימא

.םלהלו םלאל םכל המרג םכלש
,הבוגת - הלועפ לכ לע שי םייחבש יעדתש ןמזה עיגה זא
םישעמ השועו תופנוטמו תומטמוטמ תועדב קיזחמש ימו
הז םייחה -רוציקב וא) שנענ רבד לש ופוסב םיינדגוב
תא וניבה רבכ בחרמ דוד ומכ ךממ םימכח .הידמידניא אל
ךרדב הז תא ולגת םטמוטמה באויו תא וישכע .הז

.(השקה

sambo

add your comments


 

ליעל הבוגתה תא יתמסרפ ינא אל
by גרבנזור לייא 7:28pm Sun Aug 3 '03

print comment

יל ןיא .ידי-לע המסרופ אל ימשב המסרופש ליעל הבוגתה
הרעה םסרפל ידכ יל תוזחתהל הצור והשימ עודמ גשומ
.ומצע לע רוזחי רבדהש ןכתייש בל ומיש ךא ,וזכ

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.