[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

תינש הכמ ןוהה ילעב תלשממ
by םזיסקרמה תנגהל גוחה ץרוש יסוי 7:53am Thu Jul 31 '03

דוע ,ימאלסה תטישב םידבוע םה
אל דוע לכ הכיתח דועו הכיתח
.חצנמו ןגרואמ קבאמ םהל דגנתנ

print article


.בוש הכמ ןוהה ילעב תלשממ

ודיספי רשא ,הנידמה ידבועב םיזגפ הרוי הלשממה דועב
םבגב ןיכס תפחוד איה דועב ,שדוחל םילקש תואמ םרכשב
תצצקמ איה רשאכ םיינעהו םידבועה לש םידליה לש
,םישדח םידבוע ןיב תכסכסמ איה דועב ,םידליה תובצקב
תריטס ןתונ תירטש דועב ,םיקיתווה תמועל ,"םירזה"
ןהידליש עיצמ אוה רשאכ ,תוירוה דחה תוהמאל יחל
ךויחב השיגמ איה ,החגשה לכ אללו חתפמ םע תיבב וכחי
ןוהה ילעבל םירפויצ םכשה לע החיפטו םיחרפ רז םע בחר

.םיסימ רתויב םיררחושמ ויהי התע םהלש םיחוורה רשא
,ןוהה ילעבל קרו ךא תגאודה ןוהה ילעב תלשממ תאז
הדעונ ,יטרפה רזגמב םידבועל הכילשה איהש תוטורפה

.םירחאה םידבועה ןיבו הנידמה ידבוע ןיב גלפל
רשא ,תורדתסהה לש תיחכונה הגהנהה תיארחא וז האצותל
םירוביד ירוחאמו םידבועה קבאמב לבחל ידכ לכה התשע
שארמ המיכסה ,תיללכ התיבשו םיקבאמ רבדב םיקיר
וצרש םידבועה ייניעב לוח תקירז ךות םיצוציקל

.קבאהל
,תאזה ץראב םידבועה לכ תא דחאיש קבאמב אוה ךרוצה
הנידמה ידבוע ,םינוליחכ םייתד ,םיברעכ םידוהי
םייחל תועיבתב ליחתיש קבאמ ,ירוביצה רזגמב םידבועכ
תפלחה םתרתוכש םיקבאמל וחתפל שיש ,םידבועה לש םיבוט

.םמצע םידבועה לש הטישב תיטסילטיפקה הטישה
םהש הדבועהמ הנטק אל הדימב עבונ הז קבאמ חתפל ישוקה
ןוהה ילעב רשאכ ,יניטסלפה םעה תא אכדמ ילארשיה
רשבכ םילארשיה םיריעצבו תוריעצב םישמתשמ םילארשיה
,םיאקירמאה םילודגה ןוהה ילעב תטילש תורשב םיחתות

.רוזאה לע
ןוטלש לש הביטקפסרפ םע ,םידבועה לכ לש קבאמ קר
לש תימואלה הלאשה ןורתפל םג איבי יברע-ידוהי םילעופ
לע תנידמ היהת התרוצ .םיניטסלפהו םילארשיה םויק
ימצע לשממ לש תיטסילאיצוס היצרדפ ונייהד תפתושמ
תפתושמ הלכלכה רשאכ ,יאמצע יניטסלפ לשממו ילארשי
.םיפתושמ םירחא תודסומו הלשממכ םיביטרדפה תודסומהו

www. marxist.com

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.