[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

םיסנרט ונלוכ ,םיזחתמ ונלוכ
by (ט"ופק) תיסנרט הלועפ תצובק 11:30pm Thu Jun 26 '03

:עוצקמ אל הז השא וא רבג תויהל
ונלוכל לבא .םיזחתמ ונלוכ
עגרב תומיאתמ אל רדגמה תומוח
.םיסנרט ונלוכ- םיוסמ

print article

םיזחתמ ונלוכ
דלונ םכמ ימ ?םיינרופיצה לע קל םע הדלונ ןכמ ימ
תא לאוש אל קונית ףא ?ץוצק רעש םע
."בצמה המ !יחא" ספסוחמ לוקב תדליימה
.תובוב השיבלמ אל המוי תב תקונית ףא

אל הז השיא וא רבג תויהל
עוצקמ

םושמ הדועת הז לע םילבקמ אל
הארנ" :םינקתמ ונלוכ תא ,םיסנתמ ונלוכ .םוקמ
ונלוכ "!ןב ומכ תגהנתמ תא" - "!רבג ךתוא
,תורפאתמ ,םירפתסמ ,םיחלגתמ ,תושבלתמ :םיקחשמ
,םיחסכתמ ,תובישקמ
קיסוט תודנדנמ ,הזח םיחפנמ

םיזחתמ ונלוכ

אל הז וב עגר עיגמ ונלוכל לבא
רועישל תכלל הצורש תב :ונל םיאתמ
אלש ןב ;דוקרל הצורש ןב ,הכאלמ
;סייט הצור אלש תב ,סייט תויהל הצור
;הריירק השוע אלש רבג ,הירוהל םידכנ תקפסמ אלש השא
הצורש השאו םירבג ןייזל הצורש רבג
תחלגמ אלש השא ;םישנ ןייזל
רכז .םיילגר חלגמש רבג ,םילגר
.דירוהל הצורש הבקנו ,םיידש הצורש
ולאו ,ןב השיגרמש "תב" ,תב שיגרמש "ןב"
אלו הז אל ,הז םגו הז םג ,תב תצקו ןב תצק םישיגרמש
רבד םוש וא ,הז
.דחוימב

םיסנרט ונלוכ

ונלוכ .םיוסמ עגרב תומיאתמ אל רדגמה תומוח ונלוכל
הכמ ונפטח ונבור .ןהילע ספטל םשו הפ וניסינ
.ינשה דצל הציפק םעפ ידמ םינתונ ונקלח ,ונענכנו
תוצחל זוע וביהרה םיטעמו תוטעמ
,הרצה המוחה לע תוראשנה םנשיו ,ןתוא
,ונישארל לעמ תודנדנתמ םהילגר
.דצ רוחבל תוברסמ

ןלוכל

יפל ןמצע תא גיצהל תוכז שי
.ןתשגרה

םלוכל

םירפסמ םה המ עובקל תוכז שי
.םמצע לע

ןלוכל

תישפנ הכימתל ;תואנ יאופר לופיטל תוכז שי
םיאתיש ףוגל ,תטפוש אלו תבשחתמ
תירוביצ הרכהל ;םתוהזל
םירוה תבהאל ;דובכב הסנרפלו הדובעל ;ןמויקב
האנהל ;ןתכימתו
םייוליבמ
ןימל ,הבהאל

םיתורש יאתל השיגלו
םימיאתמ

-- (ט"ופק) תיסנרט הלועפ תצובק
אלו תינטנופס תונגראתה הניה ט"ופק 1 'סמ זורכ
,םיריוק רדנ'ג ,םילאוסקסנרט ,םירדנ'גנרט לש תגציימ
םייזעול םייוטיב ,םי'צוב ,תו'צחוא ,םירסרד סורק
הדזמש ימ לכו םיבוהאו תורבח ,םירחא

add your comments

Source file


 

םיאלפנ ןתא ט"ופק
by OH 12:57am Fri Jun 27 '03

print comment


?ןמתא ימ .אלפנ אוה הלעמל בותכש המ

.הנחריווקה לש עוריאב רחמ ופתתשת םא חמשנ
?ליימ הזיא וחלשתו הטס'ג ושעת

www.queerhana.org

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.