[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ
www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
jakarta
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
euskal herria
finland
france
germany
ireland
italy
madrid
netherlands
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quיbec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
colombia
mexico
qollasuyu
uruguay
tijuana

India
india

Western Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
rochester
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news (page 1 of 508) about us

Also in Brussel and Amsterdam
by Indymedia 3:21am Sun Feb 16 '03
Brussel: How many protesters were there today, 50.000? 100.000? I never managed to do a count, i never saw the beginning of the demo. One thing I know for sure, I haven't seen that many epeople in the streest since the anti-missile protests in the early 80's.
../local/webcast/uploads/meisjes_tegen_de_oorlog-thumb.jpg missing!
Also in Brussel and Amsterdam (picture and story)


 
Ameriva is gwetting awake
by Tom 3:05am Sun Feb 16 '03
What we're hearing at the NYC-IMC are two different kinds of rallies: a peaceful one with video screens, speakers and Pete Seeger and another one where the police, not surprisingly, are using mounted police and barriers to intimidate a crowd that is full of families, elderly and other. Despite the violence, it is important to remember that the overall march has been a success. There was at least half a million out in the steets. Not being allowed to "march", protesters managed ad hoc to block off Third, Second and First avenues peaceful people [picture is from Hollywood-L.A.].
../local/webcast/uploads/hollywood-thumb.jpg missing!
Ameriva is gwetting awake (picture and story)

la.indymedia.org/news/2003/02/29235.php

 
המחלמה תא וענימ !םלועה - ילייח Hebrew
by בש - ראב .רוביצ - ליעפו ררושמ - ימלשורי לאומש 2:38am Sun Feb 16 '03
yeshmuel@netvision.net.il

הקתפראל ,םכדי תא ונתת לא !םלועה - ילייח
דגנכ ,ימלועה ןוהה לש ,תעשפנה תיתמחלמה
- חרזמה ימע לש שפוחהו תואמצעה - תופיאש
!ןוכיתה

המחלמה תא וענימ !םלועה - ילייח Hebrew 
Some rumour also in the West, as there is Montreal
by Tom 2:32am Sun Feb 16 '03
As an New Yorker living in Montreal, I was a bit wary of attending the protest today. I thought it might be an anti-American rally, not anti-war. How wrong I was to worry!
The people were young and old, francophone and anglophone, and of every relgious and racial background. I was proud to protest with them.
Some rumour also in the West, as there is Montreal (full story)
montreal.indymedia.org/front.php3?articl...

 
Some rumour also in the West, as there is Montreal
by Tom 2:32am Sun Feb 16 '03
As an New Yorker living in Montreal, I was a bit wary of attending the protest today. I thought it might be an anti-American rally, not anti-war. How wrong I was to worry!
The people were young and old, francophone and anglophone, and of every relgious and racial background. I was proud to protest with them.
../local/webcast/uploads/montreal-thumb.jpg missing!
Some rumour also in the West, as there is Montreal (picture)

montreal.indymedia.org/front.php3?articl...

 
If Sharon could be left lonely as Blair today...
by Tom 1:52am Sun Feb 16 '03
not only in London but also in Glasgow and other english cities the people said NO to Blair's war...
../local/webcast/uploads/london2-thumb.jpg missing!
If Sharon could be left lonely as Blair today... (picture and story)

uk.indymedia.org/front.php3

 
Hundreds of thousands in Barcelona against war
by Loud minority 1:18am Sun Feb 16 '03
Les xifres són un xic confoses, pero la gent parla que a la mani hi han hagut entre 1.300.000 i 2.500.000, que es diu molt ràpid...
../local/webcast/uploads/membre_de_onu-thumb.jpg missing!
Hundreds of thousands in Barcelona against war (picture and story)

barcelona.indymedia.org/

 
פמרט ונילע וספת בוש םינויצה Hebrew
by גרבנזור לייא 12:45am Sun Feb 16 '03

םויה המחלמה דגנ הנגפהב יתוא ונבצע בוש

פמרט ונילע וספת בוש םינויצה Hebrew

(full story and 4 comments)


 
Tel-Aviv Demo Against War in Iraq Latin
by Bryan Atinsky of Indymedia Israel 11:57pm Sat Feb 15 '03
bryan@indymedia.org.il
Between two and three thousand Palestinian and Jewish demonstrators marched from the Cinemateque to the Museum Square in Tel-Aviv, against the U.S. led push for a war against the Iraqi people.
../local/webcast/uploads/rally3.jpgplafai-thumb.jpg missing!
Tel-Aviv Demo Against War in Iraq Latin (picture)

www.indymedia.org.il 
Tel-Aviv Demo Against War in Iraq Latin
by Bryan Atinsky of Indymedia Israel 11:13pm Sat Feb 15 '03
bryan@indymedia.org.il
Between two and three thousand Jewish and Palestinian demonstrators marched from the Cinemateque to the Museum Square in Tel-Aviv, against the U.S. led push for a war against the Iraqi people.
../local/webcast/uploads/rally1-thumb.jpg missing!
Tel-Aviv Demo Against War in Iraq Latin (picture and 2 comments)

www.indymedia.org.il
 
םירוביג תאצמהו תיללחה ןוסא לע Hebrew
by גרבנירג בל 9:52pm Sat Feb 15 '03
address:

םילשורי 5 ידוהיה יכדרמ

lev@bgumail.bgu.ac.il

ץראהב טיבש ירא לש ורמאמל הבוגת רמאמ והז
קידצמ אוה וב "ןויאמה ילקידרה ןויאמה"
תא ףקותו ימואל רוביגל ןומר ןליא תכיפה
.הכימתל סייגתה אלש ילקידרה לאמה

םירוביג תאצמהו תיללחה ןוסא לע Hebrew

(full story)


 
Black White relations in America:Affirmative Action
by Muhammad the Arab 5:58pm Sat Feb 15 '03
A Crisis in dialoguge...
Black White relations in America:Affirmative Action (full story)

 
Many millions in the world against the war
by BBC and other press agencies 5:36pm Sat Feb 15 '03
in London at least 1 million people
../local/webcast/uploads/london-thumb.jpg missing!
Many millions in the world against the war (picture and story)


 
Rome: more than 1 million against the war
by Tom 5:30pm Sat Feb 15 '03
some first picture galleries from Italy
../local/webcast/uploads/corteo4-thumb.jpg missing!
Rome: more than 1 million against the war (picture and story and one comment)


 
ןברוחמ אי םדאס םדאס יוא Hebrew
by יול רמות 3:41pm Sat Feb 15 '03

םיטסיפצאפה לכ לע אורקל םמעשמ המכ...יוא
תמחלמ לש םהה םיפיה םימיב םירכזנש םהנימל
זא היהש ישפוחה סקסה לכ לעו םנטאיו
הבוטל ונילע אבה המחלמה תא םיצמאמו
תוסומע עורפ רעיש תוכורא תונגפהל ץוריתכ
ןדרמ רוד ונתויה לע תוחכוהו םיסופמקב סקס
.ירסומו קדוצ

ןברוחמ אי םדאס םדאס יוא Hebrew

(full story and 3 comments)


 
Living with "The Big Lebowski" Latin
by Doron Rosenblum-of Ha'aretz Newspaper, Israel 2:53pm Sat Feb 15 '03
As things came to pass, Israel's "strategic partnership" with a great power - the dream of every Israeli leader since Ben-Gurion - is now being realized beyond anyone's wildest dreams, almost to the point where it makes one shudder.
Living with "The Big Lebowski" Latin (full story)
www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.j...

 
People from Asia say no to war
by Corriere 12:27pm Sat Feb 15 '03
Indonesia, Maleysia and many ohter countries [picture form Jakarta ]
../local/webcast/uploads/jakarta-thumb.jpg missing!
People from Asia say no to war (picture and 4 comments)

www.corriere.it/av/galleria.html?pace&1

 
People Power: New Zealand Citizens Say No to War
by Scoop 12:03pm Sat Feb 15 '03
Between 8000 and 10,000 people marched up Queen Street, Auckland, New Zealand today protesting against a USA and UK war against Iraq.
../local/webcast/uploads/nz-thumb.jpg missing!
People Power: New Zealand Citizens Say No to War (picture and story)

www.scoop.co.nz/stories/HL0302/S00103.ht...

 
תדוכלמב םיאתפ Hebrew
by יבכוכ רנבא 11:21am Sat Feb 15 '03
address:

הנוי-רפכ 9 דורח לחנ

phone: 09-8986950 BRIGITKֲBARAK-ONLINE.NET

ןיב יטילופה חוכיוה לש רבוגה שערב םימעפל
לכה ךיא ריכזהל ילוא בוט ןימיל לאמש
ליחתה

תדוכלמב םיאתפ Hebrew 
םירע 600ב ןוילמ הרשע Hebrew
by הנגפהה ךמות 9:08am Sat Feb 15 '03


ה ןותיע יפל
וילמ הרשע וניגפי םויהש םיפצמ "ןאידראג
הנגפהה תאז .םועה יבחרב םירע 600ב שיא
ויה רשאכ םישישה תונש זאמ רתויב הלודגה
ב"הרא לש תוירברבה תוצצפהה דגנכ תונגפה
םנטאיו לע

../local/webcast/uploads/london_newmap-thumb.gif missing!

םירע 600ב ןוילמ הרשע Hebrew

(picture and story)


 
United States pulling the trigger in Asia (by Latuff) Latin
by Latuff 3:29am Sat Feb 15 '03
latuff@uninet.com.br
Copyright-free artwork by Brazilian cartoonist Latuff.
../local/webcast/uploads/trigger-thumb.gif missing!
United States pulling the trigger in Asia (by Latuff) Latin (picture and one comment)

www.base21.org

 
After the Elections - Continue the Struggle against the Occupation, for a Just P Latin
by The Israeli Communist Forum 1:36am Sat Feb 15 '03
address: POB 4406, Tel-Aviv 61043, Israel phone: 972-3-5168032 info@icf.org.il
Statement of the Israeli Communist Forum (experts) (February 11, 2003)
After the Elections - Continue the Struggle against the Occupation, for a Just P Latin
www.icf.org.il

 
ברק - יסוטמ לומ ,םינוי Hebrew
by בש - ראב .רוביצ - ליעפו ררושמ - ימלשורי לאומש 12:27am Sat Feb 15 '03
yeshmuel@netvision.net.il

לע תיטסילאירפמיא הפקתמ דגנכ ,הנגפהה ברע
ירעצ הברמלש ,ביבא - לתב ךרעיתש ,קאריע
,ינוצרב ,היילא עיגהל תורשפאה ינממ הרצבנ
תוחוכה לכל ,אורקל ינוצרב תפסונ םעפ
,דחאתהל ,םלועב םימדקתמהו םייביסרגורפה
תיטסילאירפמיאה המחלמל !אל :דיגהל ידכ
- תוצרא לש היתונווכל !אל :דיגהל ;השדחה
- תורוקמ לע התטילש תא ביחרהל ,תירבה
לש םמד ןובשח לע ,ונרוזיא לש טפנה
עשפמ םיפח תונברוק ינוילימ

ברק - יסוטמ לומ ,םינוי Hebrew 
An F-16 pilot's reply to the invitation to the demo on the 15th Latin
by he is my cousin 11:51pm Fri Feb 14 '03
this is the reply to an invitation to the demo on the 15th in tel-aviv of a poor and naive little kid who is about to operate a gas chamber equivalent machine:
An F-16 pilot's reply to the invitation to the demo on the 15th Latin (full story and 3 comments)

 
State Of The Union On The Brink Of War
by William Brinton 11:41pm Fri Feb 14 '03
situ@pacbell.net
On February 5, 2003 Secretary of State Colin Powell offered his comments on the status of inspection of sites in Iraq.
State Of The Union On The Brink Of War
www.us-history.info

 
Palestinian Internet Community Establish ISOC Chapter
by ISOC-Palestine 11:33pm Fri Feb 14 '03
sbahour@palnet.com
The Palestinian Internet community in the West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem recently announced the establishment of the Palestine Chapter of the Internet Society.
Palestinian Internet Community Establish ISOC Chapter (full story)

 
Netanyahu Apology Requested Latin
by Belgian Lawyers 9:31pm Fri Feb 14 '03
Below is an Open Letter requesting an apology from Israeli Foreign Minister Binyamin Netanyahu, issued today in Belgium by the three lawyers representing the survivors of the Sabra and Shatila Massacre, who received a positive ruling yesterday to their appeal before Belgium's highest court.
Netanyahu Apology Requested Latin (full story and one comment)

 
California State University protests closures of Birzeit university Latin
by CSU Academic Senate 9:31pm Fri Feb 14 '03
The Academic Senate of California State University, Long Beach accepted on February 13 a resolution condemning closures of Birzeit university.
California State University protests closures of Birzeit university Latin (full story)

 
The pseudo-boycott of Israeli universities Latin
by Monique Chemillier-Gendreau 7:37pm Fri Feb 14 '03
Why was the actual, precise content of the Paris-VI motion so grossly ignored?
Can anyone be unaware that in recent months the Israeli army has provocatively destroyed the infrastructure developed in Palestine with EU funds?
The pseudo-boycott of Israeli universities Latin (full story)

 
Abu Hamza on Valantine day:conversation with the devil
by Cohen Hopkins 6:49pm Fri Feb 14 '03
Abu Hamza's love with power on Saint Valantine's day
Abu Hamza on Valantine day:conversation with the devil (full story)

 

more stories>>

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.