[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ




www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
finland
france
germany
czech republic
ireland
italy
netherland
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
quיbec
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
brasil
chiapas
colombia
mexico
uruguay

India
india

West Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
la
madison
maine
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

הקירפאב ומכ ,היצזינולוק-הדב רבודמ Hebrew
by רונגיט .ל טרבור 7:07pm Tue Jun 11 '02
address:

ןויבירט דלרה לנוישנרטניא

ילארשי-יניטסלפה ךוסכסה לש וביל
ומויסלו תיטילופ תואמצעל עגונ
קבאמה .ילאינולוק סוטטס לש
לש העונתמ קלח אוה יניטסלפה
האמה ףוסב םיילאינולוק םימע
םואל-תונידמל ךופהל -20ה
.תויאמצע

print article

דלרה לנוישנרטניא ,2002 יאמב -17ב רוקמב םסרופ
ןויבירט
http://www.iht.com
ןמטור ילטנ :תילגנאמ המגרת

תואמצעל עגונ ילארשי-יניטסלפה ךוסכסה לש וביל
יניטסלפה קבאמה .ילאינולוק סוטטס לש ומויסלו תיטילופ
-20ה האמה ףוסב םיילאינולוק םימע לש העונתמ קלח אוה
.תויאמצע םואל-תונידמל ךופהל

םילחנתמ תנידמכ לארשי תא םיראתמ תורידנ םיתעל קר
היזדור ,הינק ,הירי'גלא רבעשל תוינולוקל המודב
תפוקת לש הקירפא םורד וא קיבמזומ ,הלוגנא ,תימורדה
לש תירוטסיהה התוכז לע םישקעתמ םינויצה .דייהטרפאה
לש ילאירפמיאה החוכ השעמל ךא .ןיטסלפ לע לארשי
.לארשי לש התמקה תא רשפיאש אוה הפוריא

םתולחנתה תא ומדיק םיטירבה ,-1917ב רופלב תרהצהמ לחה
תונידמ וב ןפואל המודב ןיטסלפב םיאפוריא םידוהי לש
בושחנ םא .הקירפאל רגהל םילחנתמ ודדוע תוילאינולוק
םילחנתמה תונידמל המודה םילחנתמ תנידמכ ןיטסלפ לע
שבול יחכונה דירחמה ךוסכסה ,הקירפאב תויאפוריאה
םילחנתמה תונידמב תואמצעל ךרדה .םירכומ םינייפאמ
חבט ישעמב דימת הנייפאתהו ,םדמ הבוקע התיה הקירפאב
ידי-לע וכמתנש םילחנתמה .םידדצה לכמ תמזגומ הלומעתו
םינגרואמ הליחתב ויה תילאינולוקה הקירפאב הפוריא
,םדצל תויאפוריא-אלה תוצובקה רשאמ רתוי בוט תיטילופ
ןה .רעפה תא וקיבדה תויאפוריא-אלה תוצובקה םלוא
לש דעיה ,םירקמה לכב .תימצע הרדגהל ןתוכז לע ושקעתה
שרד םיוסמ רוחיאב םינמואל וצמיא ותוא תינידמ תואמצע
.תינוציח תוברעתה

תחת ןיידע ויהש ,הלוגנאו קיבמזומ ,הירי'גלא ,הינקב
,תומילאה הצרפ רשאכ האלמ תיאפוריא תילאינולוק הטילש
םה .חוכה תקולחל תופיקתב ודגנתה םיאפוריא םילחנתמ
ופוסב .םיתברותמ-יתלב םיבירי ינפב םידמוע םהש ונימאה
לע ןגהלמ םיזגוטרופהו םיטירבה ,םיתפרצה ופייע רבד לש
.םינמואלל תואמצע וקינעהו םילחנתמה לש םיסרטניאה

םיאנתה ,הקירפא םורדבו האובבמיז/תימורדה היזדורב
ינשב .םויה השובכה ןיטסלפב ולאל ומד םייטילופה
םידעיה תא שממל ידכ תינוציח תוברעתה השרדנ םירקמה
.תויוכזה תללושמ הרוחשה היסולכואה לש םייטילופה

תתלו תאשל ידכ אצמנב היה אל ימשר ילאירפמיא טילש םוש
הלירג תמחולב וחתפ םידרומהש ךכ ,ןוטלשה תרבעה לע
תימורדה היזדור לע וגרבמא .תימואלניבה הליהקל ונפו
תועונת םע בולישב ,הקירפא םורד לע ימואלניב ץחלו
תואמצעל ףוסבל ואיבה ,םינפבמ תופיקת תוינמואל
.בורה ןוטלשלו

םינמואלש דועבש אוה הקירפאב תואמצעה יקבאממ חקלה
,םימילאל תלחנתמה היסולכואה לש הייח תא ךופהל םילוכי
חילצהל םילוכי םניא םה ,םילבסנ יתלבל תובורק םיתעלו
תוטלחהה תא לבקל םיבייח םיינוציח תוחוכ .םמצע תוחוכב
עייסלו םילחנתמה תופיאש תא רוצעל תויטירקה
.תימוקמה הייסולכואל

םיאפוריאה םילחנתמל בוט יכב ורמגנ אל םיניינעה
קיבמזומ ,הלוגנאמ וחרב םיבר .תילאינולוקה הקירפאב
םיניטסלפ תועינמ הלא תואצותש קפס ןיא .הירי'גלאו
תשרל םידיתע םה יכו םדצל הירוטסיההש ןימאהל םימיוסמ
.תילאינולוקה ןיטסלפ לכ תא ףוסבל

םדוק .וז האצות רבעל תועיבצמ תוליבקמה לכ אל םלוא
ןיב הקירפאב םילחנתמ תוירוטירט לש הקולחל תועצה ,לכ
ונודנ אל םלועמ תוימוקמו תויאפוריא תויסולכוא
זאמ ןיטסלפב תורשפא היה תונידמ יתש לש רדסה .תוניצרב
םילחנתמ ,הזמ בושח .הבשומ םש ומיקה םיטירבהש
.תומצעמה תכימת לע רומשלמ ולשכנ הקירפאב םיאפוריא
הפוריאב הבחר הכימתמ ןיידע תינהנ לארשי ,םהל דוגינב
,הביצי תיטילופ תושיכ תשפתנ איה .הקירמא ןופצבו
.תיטרקומדו תירסומ

םיימואל םיקבאמב רתויב בושחה םרוגהש רחאמ
לש ןתדהא אוה םילחנתמ תוירוטירטב םיילאינולוק-יטנא
.םוצע לושכמ ינפב םיבצינ םיניטסלפה ,תולודגה תומצעמה
תקולחל .תערכמ הדוקנל עיגה ילארשי-יניטסלפה ךוסכסה
םירטשמה ,הנושארל .חילצהל יוכיס שי תונידמ יתשל ץראה
.תונידמ יתש לש החסונה תא יבמופב ולביק רוזאב םיברעה
.הב םיכמות םינותמ םילארשיו םיניטסלפ

ינוציחה חוככ םישמשמ םיאקירמאהשכ ,עגרה תא לצנל שי
ינשב םיינוציקה ובצייתי ןפ ,תוברעתהלו ךוויתל ינויחה
תיניטסלפ-תיברע םא ןיב ,תחא הנידמל םנוזח םע םידדצה
.לארשי-ןיטסלפ יחטש לכב ,תידוהי וא

תיאקירפא הירוטסיהל רוספורפ אוה רונגיט .ל טרבור
לש רבחמה אוה .ןוטסנירפ תטיסרבינואב תינרדומ
-ב בתוכו (1998) "הירפמיאה יהלשב תוימואלו םזילטיפק"
History News Service.

www.iht.com

add your comments


 

?תירוטסיהה האוושההמ תרזגנ הנקסמה ךיא Hebrew
by הידמידניא ,תמגרתמ ,ןמטור ילטנ 7:20pm Tue Jun 11 '02

print comment

חותינ ילכב שמתשהל חילצמ בתוכה דציכ תוארל קתרמ
יקבאמל (המצעשכל טלחהב הפקתה) האוושהבו םיירוטסיה
,תוכרפומ תונקסמל עיגהל ידכ הקירפאב ימואל רורחיש
:ןהיפל
אלו ,(ןגוה ךוותמ :רמולכ) "ינוציח חוכ" איה ב"הרא (א
הכימת לש ךורא דרוקרו םיקהבומ םיסרטניא תלעב הירפמיא
.םישובכה םיחטשב תילארשי הלווע לכב תינתומ יתלב
יתש תמקה ינפ לע היחרזא לכ תנידמ לש ןורתפ תפדעה (ב
חרכהב איה תילאינולוקה ןיטסלפ חטשב םואל תונידמ
רחאה תדחכהל תינמואל הפיאש לע תססובמו "תינוציק"
לע אלש תוחרזא תרדגהלו ףתושמב םייחל ,לשמל ,אלו)
.(ינתא אצומ וא תד סיסב

add your comments


 

?תבשוח אל תא ,תינפצוח תצק תא Hebrew
by רימא 8:16pm Tue Jun 11 '02

print comment

םתיטנ תורמל ,ךוותל םתלוכיבש לכ ושע םיאקירמאה
.לארשי ןוויכל

.םיניטסלפב ךמות אל יברעה םלועה לכש וליאכ ,ואוו
.םלוע תומוא תדיסח תפרצו תנזואמ הפוריאש וליאכ
התייה אל הנש 400 הפ הטלשש היכרותש וליאכ ,ואוו
םידוהיו) התצרש ימ לש המוזי הריגה העציבש הירפמיא
םיסקר'צה םירפכה לש "ישיאה אובי"ה לשמל ומכ ,(אל שממ
תסנכה ומכ ,ןונבלמ םיזורדה לש הריגה ומכ ,ןופצב
."םיניטסלפ" םיארקנ וישכעש ברע תונידמ לכמ םיברע

םתוא םאו ,הילע ןגהל ידכ ומחלנ םישנא וזה הנידמב
םולשה ךילהתב ךומתל םהינומהב םינשה ךלהמב ואצי םישנא
הידמידניא לש םיגגרוזמל ראשינש המ לכ ,(...םולש קלע)
היהש םיוסמה םולחה תאו הנידמה תא קרפל םהל עיצהל הז
,ףףףףוווופ הככו ,םימע ינשל תונידמ יתש לע םהל
.התיה אל וליאכ לארשי תא םילעהל

המ לכ קוחמל הסנמו תנקדזמ הינלופ וזיא ךל תבשוי
םינש הברה ירחא ובשח םה םאו.םיבוטו םיבר וילע ולמעש
הנקי והשימש בושחל העוט תא ,הרשפל עיגהל יאדכ ילואש
.העיצמ תאש הבוקרה הרוחסה תא

יחק ,אוה רשאב לארשי רכוע לכל ומכ ךל עיצמ תישיא ינא
,תוחורה לכל וזה הנידמהמ יפועו ,םדיובהמ תודווזמה תא
.הפ ךלש הנטישה ימוגרת ילב םג יפוי רדתסנ ונחנא
ףל םיכחמ ,ךלש םירוהה ועיגה םשמש םינלופה םיירפכה
םיינע ןויליכב
.

.בוט םוי

add your comments


 

?תאזכ תומילאב המל ,רימא Hebrew
by לואש 11:15pm Tue Jun 11 '02
[email protected]

print comment

תועדב ךיילא בורק רתוי ינאש הארנכ ,לכ םדוק ,בישקת
הנידמה לע יתרתיוו אל ינא יכ ,ןאכ םישנאה בור רשאמ
םיברעה תאנשב יתפחסנ אל םג ינש דצמ לבא ,תינויצה
.שוביכה תא בעתמ ןיידע ינאשו הילא תרדרדמ הנידמהש
אלשו הסרתהב קר םה רמוא התאש םירבדה םגש הווקמ ינא
,םידוהיל וא םיברעל) האנש לש תיארונה תדוכלמל תעלקנ
.(...ךמצעל וא רחאל
דחא לכל דיגהל ךירצ אל התאש איה הדוקנה ,הרקמ לכב
,בגא) שוביכל רשקבו הנידמל רשקב ךלש תועדב ךמות אלש
והשימל םא :המ שחנת .הנידמהמ ףועל (?קדצומ אוה ךתעדל
תוכז ןתונ התא הכלה תנידמ ןאכ םוקל הכירצש רמואש
הלעמש ימל םג זא ,(רוביד תוכז ול ןתונ התאו) רוביד
שי היחרזא לכ תנידמ לש ךכוגמ-ךכ-לכ-אלה ןויערה תא
.רוביד תוכז
דובכ
לואש

add your comments


 

...םיבצע םתס ,חיטב אלו תונעזג אל ,לואש Hebrew
by רימא 8:45am Wed Jun 12 '02

print comment

וזיא םע ,הפק-ל-א תובותכש תועד םימעפל הפ ארוק ינא
תונויערה לכ תקירז ,הנידמה קוריפ לש ,וזכ תוחונינ
...םולכ וליאכ ,םימדוקה

.טילפל יתוא ךופהל םיצורו םישנא םהל םיבשוי
,אלימ ,טילפל יתוא ךופהל םיצור םיברעהש הז ,וישכע
.הז רובע שארב םהל ןתונ ינאו הז תא עדוי ינא
אל ,"םירואנ" םינלאמש םידוהי םהל םיבשוי לבא
אל ,תידוהיה תוהזל אל ,תידוהיה תדל אל ,םירבוחמ
תירבעה הפשלמ ץוח רבד םושל אל ,תילארשיה תוהזל
םה ימבו ,ילש הנידמה הארית ךיא ,יל ביתכהל םיסנמו
.םימיה רבכשמ יביואב ?םירזענ

הצורש ימ לכל עיצמ ינא ,תחא קר שי לארשי תנידמש ןויכ
הנידמל בוזעלו םוקל טושפ היחרזא לכ תנידמב תויחל
.היחרזא לכ תנידמ איהש
תא תושעל הסניש ימ לכב םחלא ינאו ,חוטב הז הפ אל הז
הריגה רכ דועל ,יתחפשמ לש תוטילפה ידודנ תריצע םוקמ
.הזכש

םיטילפה לכל עיצמ ינאו ,טילפ תויהל יתקספה ינא
ונחנא .הפמ תכללו םינינעה תא לפקל טושפ ,םיישפנה
.יפוי םהידעלב רדתסנ

ינא ,םימעפ הברה הז תא יתרמאו ,הפמ תכלל ןאל ןיא יל
איה ,ילש םיהולאה תקלח לע רומשל ידכ תומל ןכומ
דנו ענ אל ,ךייש שיגרמ ינא הבש ילש הדיחיה הנידמה
.רחא וא הז יברע טילש ידסחב ייח ,ףודר טילפ ומכ
ןויערה תא בהוא אל והשימ םאו ,תרחא ץרא ןיא יל
,הרזחב וב םחלנו וב םחליש וא ,ויתואצות תאו ינויצה
.הפמ תוחורה לכל ףועיש וא

add your comments


 

ילטנל Hebrew
by םייח רב םרוי 10:47am Wed Jun 12 '02

print comment

.ךייתונעטב ןיטולחל תקדוצ תא
.תובושח תודבוע המכ "חכוש" םג בתוכה
ףוס דע ,לארשיב ומכ קוידב ,פ"ארדב הכמת ב"הרא (1
.ךרעב םינומשה תונש
קוריפ ןעמל םירחא םינוגרא לשו ANC-ה לש קבאמה (2
תוחפ אלו) רתוי יבקע היה דייהטרפאה תנידמ לש טלחומ
ראשה ןיב ,תיניטסלפה תימואלה העונתה לש הזמ ("םילא"
תיטרקומדו תינוליח הנידמב הכמתש מ"הירב תדמע בקע
.ןיטסלפ תקולחב רעצה הברמל הכמתו ,פ"ארדב
.עצוב ףאו ,עצוה *ןכ* פ"ארד "תקולח" לש ןויערה (3
תורחא תורוצב דייהטרפאה תא הכישמה וזה "הקולח"ה
רבדמ שובש תיניטסלפה הנידמהו ולסוא ימכסה ומכ קוידב
בור י"ע ,קדצבו ,ןיטולחל התחדנ וזה הקולחה ,הילע
.םינקירפאה
םוש לש תימשר המרגורפ םוש ,התייה אל םלועמו ,ןיא (4
לש שוריג וא הדמשהב תכמותה יתועמשמ יברע ןוגרא
גוסנ חתפש ,פ"שא לש תימשרה הדמעה .ןיטסלפב םידוהיה
תינוליח הנידמ התייה ,הב הקבד תיממעה תיזחהו הנממ
תכמתנ הזה החוסינב וז הדמע .ןיטסלפ לכ לע תיטרקומדו
קלחו (לשמל בול) םיברעה םירטשמהמ קלח י"ע םג תימשר
(לשמל הללאבזיח) ןיטסלפל ץוחמש תויברעה תועונתהמ

add your comments


 

תוימואלה תועונתה לש תודמעה תא תופייל הסנמ התאש בשוח ינא ,םרוי תויברעה Hebrew
by וליח ריאי 11:30am Wed Jun 12 '02
[email protected]

print comment

:םיניטסלפה םע ליחתנ

םימכסה לע המיתחההמ ןיבהל רשפא חתפה לש הדמעה תא
הז תאש חינמ ינאו םהילע ומתח םה .לארשי לע םירגפמ
יטילופה םחוכ רוערע קרו םנכות םע ומיכסה יכ ושע
תא םמצעב רפהל םהל ומרג לארשי ידיב םתרפהו
.םימכסהה

דגנ תמאב הארנכ איה תיממעה תיזחה לש תימשירה הדמעה
ןיבהל השק זא לבא (ינממ רתוי הז תא ןיבמ התא) הדרפה
לש שוביכה יחטשב םילחנתמ ןיב הדרפהה תא השוע איה המל
שוביכה יחטשב םילחנתמ ןיבל -- רתומ היניעב םמדש ,67
?(ינומכ) 48 לש

תיבקע תודגנתה תוכזב םנמזב םיעודי ויהש ימ ,ןפוא לכב
הז תינוליח תילרביל החירזא-לכ תנידמב הכימתו הדרפהל
תאזה הדמעה ןמ וגוסנ םה םגש הארנו ,תיטרקומדה תיזחה
.ירמגל טעמכ ומלענ םגו


איה ולש תימשירה הדמעהש תויהל לוכי ,הללאבזיחל רשקב
הדמעה אל תאז לבא ,הניתשלפ ידוהיל ינומה רפסנרט דגנ
הלומעתה לכב אל תוחפל וא ,ולש הלומעתש גיצמ אוהש
,יטילופ חוכ לעב ןוגרא אוה הללאבזיחהו רחאמ .ולש
הדמעל דוגינב ,ולש הלומעתב קר תנחבנ הניא ולש הדמעה
.בושח דמיממ איה הלומעתה תאז לכב לבא - ילש

ינפל הלא'ג-תיבב ירצונ אצוממ יניטסלפ תיבב יחראתהב
אלש הללאבזיחה םעטמ היזיוולט תומוסרפב יתיפצ ,הנשכ
יעוגיפמ תונומת התארה תמוסרפה .שידא יתוא הריאשה
םיררמ (הפיכ ישבוח רקיעב) םידוהי לש תונומתו רורט
תובוהצ תוירבע תויתואב בותיכה עיפוה זאו ,יכבב
:תועבורמו תולודג
[רוקמב ביתכה תאיגש] מינויצ
רתתסהל ןכיה םכל ןיא
הפוריאל ורזח

תחלצומ ,תרחא תומוסרפב םג יתיפצ ברע תואב ,בגא
םעפ לכשכ ןיטסלפ/לארשי/הניתשלפ תפמ תא םיארמ .הברהב
ךסמה לע םיארמ זאו רחא בושי לע תדקמתמ המלצמה
יכ רמואו וירוגמ םוקמ ,ומש תא רמואש יניטסלפ-יברע
תא םיארמ ,הלאכ תונומת המכ לש ףצר ירחא .ןאכ דלונ
הדלונ - ריאמ הדלוג .היסורב דלונ - ןוירוג-ןב
רפסמ לע האלה ןכו .ןילופב דלונ - ןיגב םחנמ .היסורב
.םינויצ םיאקטילופו םילרנג


לש ויפוא לע רתוי השקבב טרפל לוכי התא ,בולל רשקבו
היצאוטיסה לע ללכבו םיניטסלפל וסחי ,יבולה רטשמה
.םולכ ךכ לע עודי אל יל יכ ?בולב תיטילופה

add your comments


 

.הללאבזיחב ךמות ,םייח-רב םרוי התאו Hebrew
by רימא 11:36am Wed Jun 12 '02

print comment

רוביצה תא ועטה םה ,םיניטסלפה לש םנוצר וזש ןבומכ
דצל הנידמ םיצור םהש בושחל םינשה ךלהמב ילארשיה
לש יתימאה ףוצרפה תא ףשח קרב מ"הרש אלא ,לארשי
.םיניטסלפה
תרחא יכ ?םויה םירמוא םהש המ תא שארמ ורמא אל םה המל
ינאיורטה סוסה תא לארשיל ליחשהל םיחילצמ ויה אל
.ולסוא ימכסה יורקה
התאש אלא ,הזה ןיינעב יילע קולח התאש בשוח אל ינא
.אל ינאו ינאיורטה סוסב ךמות

איהש ,צ"רמ רשא דע ןמז לש ןיינע קר הז ,הרקמ לכב
תתל ףרטצת בורקה ןמזב רתויב הבושחה הגלפמה יתניחבמ
תרזחהו לארשי תנידמ קוריפ ןיינע יבגל התעד תא
דירש יסוי ןיב לדבה שממ ןיאש הארנ זאו ,םיטילפה
.ןורש קיראל
וכישמת ןמזב ובו,הנידמה דגנ תויהל וכישמת ךומכו התא
ויהת םתא לבא ,הימענממ תונהלו ,תילכלכ התוא בולחל
.חינז טועימ

,םיניטסלפה ךיחאל רובחל הצור התא םא ,ךל עיצמ ינא
המל ,ןיינע רומג ,הללאיו תוהדזה עוגיפ הזיא השעת
לש םורופב הנידמה תא תילולימ ףוקתלו רוחס רוחס תכלל
.השעמ השעו םוק ,שיא 50

תעונת ,הללאבזיח ת"ולכזמל תומיענ תוריחב ךל ויהיש
.ךלש תינויערה םאה

.בוט םוי

add your comments


 

וליח ריאיל Hebrew
by םייח רב םרוי 12:45pm Wed Jun 12 '02

print comment

ןוגראה התייה ןיטסלפ רורחשל תיטרקומדה תיזחה
(תיניטסלפה תיטסינומוקה הגלפמה ירחא) ינשה יניטסלפה
.תונידמ יתש לש ןורתפ רבדב מ"הירב תדמע תא לביקש
ללחב לעופ וניא ,תיממעה תיזחה הז ללכב ,יניטסלפה םעה
עקר לע ןה ןיבהל שי תיממעה תיזחה תדמע תא .קיר
דגנכ תימואלניבה (תוחפל תילאמרןפה) המכסהה
הצעומה תטלחה עקר לע ןהו העוצרבו הדגב תויולחנתהה
לכב תיניטסלפ הנידמ תמקה תבייחמה תיניטסלפה תימואלה
ראש לע רותיווכ אל ,תוחפל תיזחה תניחבמ) ררחושיש חטש
איה ,תיזחה תדמע תא ןיבמ ינאש יפכ .(ןיטסלפ יחטש
להנתמ העוצרבו הדגבש הדבועל סחייתהל אלש הלוכי הניא
דגנו וללה םיחטשה לכמ תילארשי הגיסנ ןעמל יממע קבאמ
לש הבר הדימ ול שיש קבאמ ,וללה םיחטשב תויולחנתהה לכ
וניאש בצמ ,ב"הרא תדמע תורמל תימואלניב תוימיטיגל
םינומהל אורקל ינויגה וללה םיאנתב .48 יחטשב םייק
תוכז לע רתוול בוריס ךות ,הזה קבאמה תועיבתב קובדל
תוחפל) ללוכה ןורתפה לע רותיו ךכמ עמתשמ ןיאו ,הבישה
ןורתפה לע רותיווכ תאז םיאור םניא םיניטסלפה םינומהה
תניחבמ ,לידבמ התא םגש חינהל ימצעל השרמ ינא .(ללוכה
,םדגנ קבאמהו ,תולחנתהה ,שוביכה בצמ ןיב ,םיאנתה
.67 יחטשבש ולא ןיבל 48 יחטשב
ןיטסלפב םידוהיב האור אוהש קפס ןיא ,הללאבזיח יבגל
ול ןיא ולאככו (? אל ,ינאו התא םג) םילחנתמ םויכ
סבות רשאכו םא .תוקלתסה דבלמ םהמ שורדל המ (ותעדל)
.םהיתויוכז םג ךכו ןיטולחל רחא םדמעמ היהי תונויצה
ריש ונשי קוריה וקה ךותב יברעה רוביצה לש תונגפהב
זוראת ינויצ ,םיברעל םיברעה תמדא" - רמוא ונממ קלחש
ןיטולחל םיכמותה םישנא יפב רשומ הזה רישה - "ךלתו
והז) םידוהיו םיברעל תיטרקומדו תינוליח הנידמב
קלח יפב םגו (דלב-לא אאנבא תגהנה וב תשמתשמש חוסינה
םויקה : אוה ןאכ רסמהש ינמוד .עמ'גתהו ש"דח יכמותמ
םיאשר םניא םהו ימיטיגל וניא םישבוככ םילארשיה לש
םישבוכ םניאש םיבשותכ םמויק םע - ולאככ תויוכז שורדל
הללאבזיח תדמעל םג המיאתמ וזה הדמעה .היעב םוש ןיא
הנידמב ךמות הללאבזיח ,תימאלסיאה הנידמל עגונב
חוכב התייפכל דגנתמ לבא ינורקעה רושימב תימאלסיא
המכ שי ןהבש ןונבלו ןיטסלפ ומכ תוצראב התוא ללושו
,צרמ תדמעמ רתוי "תינוליח" הדמע יהוז)תויתד תודע
.(בגא
,וב שיש םימגפה תורמל ,בגאש רטשמ ,בולב רטשמה יבגל
היטרקוריב לע אלו םייממע םידעוו לע ורקיעב ןעשנ
לש תוימיטיגלב םלועמ ריכה אל הז רטשמ .תיטסילרטנצ
.יניטסלפהו יברעה לאמשל הכימת ןתנו תינויצה הנידמה
בולמ םיניטסלפה שוריגב רטשמה ביגה ולסוא ימכסה לע
םא" ןונגסב הנעטב ,(יתעדל תירסומ אלו תיעטומ הבוגת)
תויהל הביס רתוי םכל ןיא - םכתייעב תא םתרתפ םכירבדל
הבישה תוכז תא ושממו התוא ורתפ - םתרתפ אל םאו ,הפ
התדמע םויכ .(ילש תונשרפו חוסינב הנעטה) "ןיטסלפל
םיברעל תיטרקומדו תינוליח הנידמ איה בול לש תימשרה
,חכוגמ םשהש עדוי ינא) "ןיטארשי" ארקיתש םידוהיו
לש ןכותה אלא בושח שממ אל םשהש איה הנווכהש יל המדנ
.(תפתושמ הנידמ

add your comments


 

תיתריצי תונשרפ Hebrew
by ירוא רמע 3:45pm Wed Jun 12 '02
[email protected]

print comment

- םרוי
לש תורהצהל תיתריצי תונשרפ עצבמ התאש יל הארנ
םהלש תועדה תא תחקולש תונשרפ ,(םירחאו) הללאבזיח
.םהל ויהיש ףידעמ תייהש תועדה תא ןהמ תרצויו
?ךכ אלה

add your comments


 

הילשא - תיטרקומד תינוליח הנידמ Hebrew
by ןתיב ירוא 11:17pm Wed Jun 12 '02

print comment

םידוהי ויחי תיטרקומד תינוליח הנידמבש בשוחש ימ
.םימת אוה ,ינשה לע דחא טולשל ילב ,הז דצל הז םיברעו


תגלפמל םש .פ"ארד- ונתניחבמ תילאדיאה המגודה תא חקינ
,ןוטלשל תועיבת הל שיש הדיחיה הגלפמה םצעבו) ןוטלשה
םע יתגלפמ דח" םצעב אוה םש רטשמהש ריעהל שיש ךכ
תיתימא היטרקומד םויקב ןכ ןוצר שי ("היציזופוא
לבא .םיבר םינבל תללוכ םג איהו ,םינבללו םירוחשל
םירוחש ןיב םיידמעמה םירעפה :תרחא איה תואיצמה
דימתמ דחפב םיאצמנ םינבלהש בצמל השעמל םימרוג םינבלל
ןמ םירגהמ םילוכיש הלא .עשפ השעמל ןברוק תליפנמ
.ץראה

,הילע תיברע תיטילופ תוטלתשה :ירמגל רחא בצמה ץראב
עגרל בוזענו) יטרקומד יטילופ ךפהמ לש תרגסמב םא ןיב
ןיב היסולכואה בורשכ עצבתהל לוכי הז ךיא הלאשה תא
רוצית םייאבצ םיעצמאב םא ןיבו (תידוהי םיל ןדריה
טועימל רשפאל הביס םוש ול היהת אלש יברע ןוטלש
.ולדוג לשב אקוודו .ןוטלשב תופתוש ידוהיה

הנידמ םושב .ץראב םייקתי קוידב רטשמ הזיא תעדל השק
ןויושל םיכוז םניא םיינתא םיטועימ ןוכיתה חרזמב
התלע םש ,הירי'גלאב תכשמתמה םיחרזאה תמחלמ .תויוכז
יוכידה תא תשטשטמ ,תיסחי "תמדקתמ" הגלפמ ןוטלשל
ריבס לבא .םירברבה לש ךשוממה יתוברתהו יטילופה
םיארי'גלא לש םלרוג דעונ תררחושמה ןיטסלפב םידוהילש
הירי'גלאש ,יפוריא אצוממ םישנא ןוילמ ינשכ - םירחא
וצלאנ ,יתדלומ איה ןיטסלפ/לארשיש יפכ םתדלומ התיה
.התואמצע םע דימ הירי'גלא תא בוזעל
םירחאו םייח-רב םרוי ,ןמטור ילטנ םירובס עודמ
,םיארי'גלאהמ רתוי םיבידנ ויהי םיניטסלפה םיברעהש
ול ןתוי םא ,ראשיהל דיתעש ,לודג טועימל ורשפאיו
לש הליכשמהו תילכלכה הטילאה םינש ךשמב ,ראשיהל
םיאור םהש טרפבו .גושגשמו היטרקומדמ תונהל ,ןיטסלפ
?רז יטסילאינולוק לתשכ הז טועימ

השימח טולקל םיכסת אל ץרא םושש היהת הדיחיה היעבה
רשק וליפא התיא םהל ןיאשו היחרזא םניאש םיטילפ ןוילמ
העיצמש תאזכ תימאלסא הקילבופרש רורב ןפוא לכב .ינתא
הקילבופרב ."תיטרקומד תינוליח" הנידמ לע הפידע סאמחה
תובוח םע ,תוסח ינבכ םידוהיל םוקמ שי תימאלסא
הקילבופרב .'ב הגרדמ םיניתנ לש תורדגומ תויוכזו
תאו ,טילשה לש וביל תורירשל םינותנ ונחנא תינוליח
םיעדוי םדקתמ ינוליח ןוטלש תחת וז לש התועמשמ
. .םידרוכה

add your comments


 

טילפ תויהל בוט המכ Hebrew
by ףשר רורד 9:38am Thu Jun 13 '02

print comment

וחכש תונויצה ידגנתמש תודבוע המכ שי

שיש - ץראל תולעל םידוהיה דודיע לע הנעטל דוגינב .א
תיטירב הנווכ םג שי , רופלב תרהצה דוסי לע סוסיב הל
תריגה תא הליבגה יאהו ןבלה רפסה הל וארק - הכופה
?והשימל רכומ - לארשיל םידוהיה

לש וביל בוטב וחטבמ תא םישי ילארשיה רוביצהש ינפל .ב
תומילא תונגל ברסמש רוביצ
רחאה דצה לש היעב קרו ךא היעב לכבו עוגיפ לכב האורש
,עשפ לכמ םיפח ותגהנהו יניתשלפה רוביצה דועב ,ערה ,
םירוהטו םיכז

-םילא היה םנמא הקירפא םורדב ANCה .ג
הקיר[פא םורד רורחשל העונתה לש תיזכרמה הנגנהה לבא
תומילאל הדגנתה
וטוט דנומזד דעו הלדנדמ ןוסלנמ

רבכ איה הלבזיחה ירבדל םייח רב םרוי לש תונשרפה .ג
וז - בוזעת ינויצ הז - בוזעת ינויצ ,ךוחיגה לובג לע
תוכז שי ידוהיה םעלש ןימאמש ימ לש רפסנרטל האירק
שי יניתשלפה םעל שומכ קוידב -ומצעב וייח תא להנל
רב םרוי םאהו ,ידנג ןיבל םניב לדבהה המ -וזכ תוכז
המ הז יכ תררחשמ הדובעה יטלשל םג ןימאמ היה םייח
םהילע בותכש

- תוימשר תודמע ינימ לכמ ןבומכ הנוש חטשב תואצימה .ד
תוגלפמ יאצמ לע ולכתסתו וכל אמגוד םיצור םתא םא
םיקורי םיאשונב
דוחל םישעמו דוחל םילימ
ןיחבהל אל לוכי אל היחרזא לכ תנידמב תמאב ךמותש ימ
הניחבמ אל לשמל דלב ומכ -רורט ןיבל תודגנתה ןיב
חיטבהל ךירצ םיניתשלפל תויטילופ תויוכזב ךמותש ימ
םידוהיל םג הלאכ תיוכז

תושירדב םידמוע אל וליפא הללבזח לבא רעטצמ ינא
המחלמ ייובשב לופיט לש תוילמנימ
ינא וילע ותיא תופוג תרזחה יבגל ןתמו אשמ להנמש ימ
יתויוכז תא חיטביש ךומסל ךירצ

םוי - םויה םסרפתה - יניתשלפה רוביצה תודמע יבגל
הדגב ינתשלפה רוביצהמ םיזוחא 50 כ ךרעבש ישימח
2ל תונידמ 2 דעב קר םירחאהו ץראה לכ רורחשב םיכמות
םרוי תדמעב הכימתב םיזוחא 9 כ לש לודיג - םימע
הדגב להצ תולועפמ האצותכ עבנש םינויצ יטנאהו

תמלחמממ ללש"כ איבה ילש אבאש הלומעת תרבוח רכוז ינא
ידוהי םש הארנ - םימיה תשש
)אל ילואו ינויצ אוה ילוא)
התיה וז הכ דע - הבורב שומח יברע ידי לע םימל ףע
ןאכ ולביק םידוהיהש היחרזא לכ תנידמל העצהה

םמתיהל אל אנ זא
ןוכיתה חרזמב ןיידע ונחנא

add your comments


 

...לבא ,ןוכנ הז לכ Hebrew
by יטלק לאינד 11:25am Thu Jun 13 '02

print comment

,"בוט" אל יאדווב הז טילפ תויהל - 'א

,רמולכ ?הלצא המחלמה-ייובשל לארשי לש סחיה והמו - 'ב
ידנג ,םיירצמ) םייובש חצר לש םירקמה דבלמ וליפא
?ינארידל סחיה םג והמ ,(...300 וק ,העקבב

םינש רבכ םייוצמ םמצעלשכ םיינויצה םידוהיה םג - 'ג
,םיחא-תמחלמ ףס-לע

,ןושאר רבד ,םיבייח הבישה-תוכזל םידגנתמ םא - 'ד
,רחא םוקמב תבתכש יתיאר ,רדסב הז) תובשה קוח תא לטבל
תאז שורדל תוכז םוש לארשיל ןיא ,תרחא .(ךתעד םג וזש
תופיצרב ןאכ יחש ימל - לכה-ירחא ,יכ ...םיניתשלפהמ
רתוי שי ,ישוקב תורוד ינש ינפל שרוגו ,םינשב תואמ
ינפל ןאכ וררוגתה ויתובא ילואש ,יממ הנה רוסחל תוכז
...הנש םייפלא הזיא

.ינד ,ךלש

add your comments


 

םירקי םינויצ Hebrew
by םייח רב םרוי 12:16pm Thu Jun 13 '02

print comment

איה תיטרקומד הנידמל העיבתש ןועטל םישקעתמ םתא םא
הנידמל העיבתה וליאו (םידוהי לש) רפסנרטל הווסמ
םע ךישמהל םינמזומ םתא ,תיטרקומד םצעב איה תידוהי
המ לכ - תחא ותועמשמש ןויגה ,הזה םוקעה ןויגהה
םישועש המ לכ וליאו ידוהי-יטנא אוה םיברע םישועאש
ינא .וילע וטילחה םידוהי יכ יטרקומד אוה םינויצ
הזכש ינעזג םינועיט ןונגס םע חכוותהל ןווכתמ ינניא
קבאמל דגנתה אל םלועמ הלדנמ ןוסלנ יכ רורדל ריעא קרו
.תיאבצהו תיטילופה ותגהנה היה אוה ,אברדא ,ןיוזמ
לש םהיב רשומ אוה "ךלתו זוראת ינויצ" טפשמה יבגלו
ונרובע עבקתש אוה התא םאה ,ילש יפבו ילש העונתה ירבח
תיטרקומדו תינוליח הנידמ םיעיצמ ונא ? ונתדמע יהמ
תא םויה לש םינויצל םיעיצמ ונא ,םידוהיו םיברעל
םיבשותל םילחנתממ ךופהלו תונויצהמ רענתהל תורשפאה
לע רתוול ליבשב שפיט קיפסמ התא םא .םיימיטיגל
השעת המו) םיברע םע תויחל דחופ התא יכ וזה תונמדזהה
עודמ הביסה קוידב יהוז ,(! םתיא יח רבכ התא ? ןודינב
ךתוא דיחפי דייהטרפאה ךשמהש ךכל גאוד יניטסלפה םעה
.רתוי

add your comments


 

םגו Hebrew
by םייח רב םרוי 2:52pm Thu Jun 13 '02

print comment

"הביש תוכז" שי ימלסומ-יזנודניאלש והשימ ןעט וליא
(יבויא-לא ןיד-א חאלצ) ימלסומ-ידרוכש םושמ ןיטסלפל
האמה דע הב וטלש םימלסומ-םיכרותו םינבלצה תא הב חצינ
...תובשה קוח לש ןועיטל ךרעב המוד היה הז ,-20ה
םיניטסלפה םיטילפהש ךכ לע תססבתמ הבישה תוכזו רחאמ
םישנא לש (םייתדע-םייתד םיכישממ אלו) םידכנו םינב םה
- תוכזב ץראה ינב םה ןכלו -48ב ןיטסלפמ ושרוגש
.תידרוסבא איה תובשה קוחל האוושהה

add your comments


 

סלכאת ורבד Hebrew
by תיחוח 10:37pm Thu Jun 13 '02

print comment

יחה חישלו תוינויצ-יטנאה תועדה ןווגמל דובה לכ
רוזעי אל - הרבח .תוינויצ-אל תועד ןווגמ חיכומה
םנה רימא ומכ םישנא ברה ונרעצלו ,טועימב ונחנא םולכ
.תונתשהל דמוע הזה בצמה ךיא האור ינניא .טילשה בורה
לכ תונויצל ןיא םיינוציח םימרוגמ יהשלכ תובברעתה אלל
םבוטב וליעוי םיינוציח םימרוגש תנמ לע .קיספהל הביס
לדגת תומילאה תמרש ךירצ ףוס הזה ףורטל םישלו ברעתהל
הארת םויה לש תומילאה) םהילע בושחל דיחפמש םידממל
תומל ןכומ ינא" רמוא רימא .(הדורו היגלטסונכ
,גורהל םינכומ רקיעב וירבחו רימאש ירה "...ליבשב
.הברהו
דוסי יל שי ,ירעצל,דוחל ריוא גזמו דוחל תיזחתש תורמל
םא.שממתהל תדמוע תאזה תרדוקה תיזחתהש ןימאהל ריבס
לוכיו ול םירקי וייחש ימל הצילממ ינא רבדה ךכ ןכא
תא זוראלו רימא לש ותצעב עומשל ומצעל תושרהל
וירבחו רימא בוש - תחא הנטק היעב .טעמכ .תודווזמה
תנידמל ץוחמ םידוהיה ייח תא ךופהל דעומ דועבמ וגאד
.הכותב המוד בצמ רוציל וגאד םהש ומכ םינכוסמל לארשי
ינא - הברהב עורג םיניתשלפה בצמש יל רמול ךרוצ ןיאו)
.(בטיה לכל תעדומ
ונושל יגיגה לכ ףוסב ונתוא ךרבל רימא לש ודצמ הפי
: הרזח ותוא ךרבנ הבה ."בוט םוי" תכרבב
!הדות הברהו אלפנ םוי ,רימא בוט םוי

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.