[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ
www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
finland
france
germany
czech republic
ireland
italy
netherland
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
quיbec
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
brasil
chiapas
colombia
mexico
uruguay

India
india

West Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
la
madison
maine
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

םחל תיב :תיברעמה הדגל תילארשיה השילפה ךלהמב תואירבהו םייחה יאנת Hebrew
by יניסוח ףיטל-לא דבעו ןאמקאי'ג הטיר 6:56am Mon Jun 3 '02
address:

ריב תטיסרבינוא ,רוביצהו הליהקה תואירב רקחל ןוכמה תיז

לש הרדסב ןורחאהו ישימחה והז
םידקמתמה םירצק םייטסיטטס תוחוד
םייתביבסה םיאנתהו םוימויה ייחב
דחפב ,רצוע תחת ויחש תוחפשמ לש
תילארשיה השילפה ךלהמב הנכסבו
.תיברעמה הדגל הנורחאה

print article

2002 יאמב 29 :רוקמב םסרופ
http://indymedia.org.il/imc/israel/webcast/28783.html

אמזוק תאיל :המגרת

םירצק םייטסיטטס תוחוד לש הרדסב ןורחאהו ישימחה והז
תוחפשמ לש םייתביבסה םיאנתהו םוימויה ייחב םידקמתמה
תילארשיה השילפה ךלהמב הנכסבו דחפב ,רצוע תחת ויחש
ןה וז הרדסב וללכנש םירעה .תיברעמה הדגל הנורחאה
קסוע הב ,םחל תיבו םרכלוט ,ןינ'ג ,םכש ,הריב/הללאמר
שי ,דרפנב ח"וד לכ םיחלוש ונחנאש תורמל .הז ח"וד
תוח"ודה תובקעב חלשי יפוס ח"וד .תחא הדיחי םהב תוארל
לכב תואצותה םוכיסב דקמתיו תויפיצפסה םירעה לע
.םירעה
תיבב תיב יקשממ ולבקתהש תובושתה תא ןחבנ ,הז ח"ודב
תאו םחל תיב ריעה תא םיללוכ ורקסנש תיבה יקשמ .םחל
,ריעה יתאפב ןכושה ,השייהד) הלש םיטילפה תונחמ תשולש
תיב ךותב ,הזאו ,הלא'ג תיבו םחל תיב ןיב רשקמה ,הדיא
לכל הללכהל תונתינ הז רקס תואצות .(המצע םחל
יפ לע רשא ,הלש םיטילפה תונחמו םחל תיב תיסולכוא
שיא 32,510 לש ללוכ ךס תוללוכ -1997מ PCBS-ה תוכרעה
.תיב יקשמ -6,157ו
םחל תיבל ילארשיה אבצה שלפ הנורחאה הפוקתה ךלהמב
2002 סרמב -8ב הלחה הנושארה השילפה .תחא םעפמ רתוי
ח"וד לש ואשונ איהש ,הינשה השילפה .וב -15ב המייתסהו
םחל תיב .יאמב -11ל דע הכשמנו סרמב -29ב הלחה ,הז
ןיבמ רצועו שוביכ לש רתויב הכוראה הפוקתהמ הלבס
הלחה תישילשה השילפה .(םיפוצר םימי 44) ורקסנש םירעה
רשא ,סרהו םירצעמ ,רצוע הללכו ,2002 יאמב -27ב
.הז ח"וד תביתכ תעב םיכשמנו יתרגש ןפואב ושחרתה
הלא לש ןכו ,םיכשוממה רצועהו שוביכה לש העפשהה
ותוא דבכ ריחמב תאטבתמ ,רתוי תורצק תופוקתל םיכשמנה
,םיירטינמוהו םייתרבח םיחנומב םחל תיב ישנא םימלשמ
.הכ דע ונרקס רשא תורחאה םירעה רשאמ רתוי ילוא

רקחמה תטיש
יאמ שדוח לש ישילשה עובשה ךלהמב ךרענ תיבל תיבמ רקס
רקיעב ,בא יתב לש תדבורמ תירקמ המיגד הרחבנ ,2002
םגדמ .ריעב באה יתב לכ תא תגציימה ,םוקימ לע ססבתהב
תולוכשא םגדמ תטישב שומיש רות רחבנ בא יתב 154 לש
.דבורמ

עדימה דוביע
ןכו SPSS-ו ACCESS תונכותב שומיש ךות דבוע עדימה
.תורוגס תולאש לע ססבתהש הרקב הנבמב

תואצותה
.םירגוב החפשמ ינב וא תיב יקשמ ישאר 148 ונייאור
עצוממה ליגל המודב ,38 היה םיבישמה לש עצוממה ליגה
.ורקסנש םירעה ראשב רשאמ רתוי ךומנ טעמ ךא ,םרכלוטב
.םישנ ויה םיבישמהמ 47%
ילעב 10% ,בותכו אורק יעדוי םניא 8% ,םיבישמה ללכמ
ךוניח ילעב 27% ,ידוסי ךוניח ילעב 16% ,יסיסב ךוניח
לש הובג רועיש ,תוינוכית לע תודועת ילעב 10% ,ינוכית
המ ,הלעמו ינש ראות ילעב -3%ו ,ןושאר ראות ילעב 25%
דקפמ .הלכשה ילעב םיבישמ רבעל םגדמה תייטה לע זמרמש
תא הלעה הלעמו 10 ינב ללכו -1997ב ךרענש PCBS-ה לש
ילעב 14% ,בותכו אורק יעדוי םניאש 8% :םיאבה םיאצממה
4% ,הטמו תינוכית הלכשה ילעב 67% ,בותכו אורק תלוכי
.הלעמו ןושאר ראות ילעב -8%ו ,תויעוצקמ תודועת ילעב


6.81 ,תיסחי הובג היה הז רקסב עצוממה החפשמה לדוג
ידי לע חוודש הז רשאמ רתוי הובג רועיש :החפשמל תושפנ
,(דחי םג םיטילפה תונחמבו ריעב 5.3) -1997ב PCBS-ה
רשאמ ךומנו (6.84) הללאמרב חוודש רועישל בורק ךא
ןטקה תיבה קשמש ונאצמ ,םחל תיבב .(6.94) םרכלוטב
תושפנ 40 - רתויב לודגהו ,דחא םדא ללכ רתויב
77% .ורקסנש םירעה ןיבמ רתויב הובגה ןותנה ,תיב קשמל
,תובחרומ - ראשהו ,תויניערג ויה ורקסנש תוחפשמה ללכמ
.-1997מ PCBS-ה יאצממל תומוד תואצות

תודחוימ תוביסנב יוניש :החפשמה בכרה
יושע הז רקס הלעהש יופצהמ הובגה עצוממה החפשמה לדוג
ךלהמב תורחא תוחפשמ וחריא תוחפשמש הדבועל רושק תויהל
אלל רקסב תולולכה םירעה לכב ולבקתהש תואצות ,רוצמה
.ללכה ןמ אצוי
וחריאש וחוויד םיבישמה ללכמ -28%ש ונאצמ ,םחל תיבב
המודה סופד ,רצועהו שדחמ השילפה ךלהמב םירחא םישנא
רשאמ רתוי הובג לבא ,םכשבו הריב/הללאמרב וניאצממל
תואצות .(37%) ןינ'גב רשאמ רתוי ךומנו (23%) םרכלוטב
לא הנכס ירוזיאמ קחרה ןיסולכוא תעונת לע תודיעמ הלא
לככ הרושקה העפות ,םינכוסמ תוחפכ םיספתנש םירוזיא
רשאו ,תויתשתל דוגינב ,םיתב דגנ הפקתמה תרמוחל הארנה
ךלהמב ריעה ךותב תוחפשמ לש תימינפ הריגהל הליבוה
ויה םהיחרואש וחוויד שילש ינשמ הלעמל .השילפה
ולכי אלש םירזו םירבח ,םינכש - ראשהו ,םיבורק
םינגמ ושמיש םהש ינפמ וא רצועה לשב םהיתבל עיגהל
.רחא םוקמב טלפמ ושפיחו םהיתבמ קחרה וראשוהו םיישונא

ושפיחו םהלש םהיתב תא ובזע םיחרואה עודמ ולאשנ רשאכ
ינפמ דחפ לע וחוויד שילש טעמכ ,ורקסנש םיתבב טלקמ
.םהיתבב טלקמ ושפיח םישנאש ךכל תיזכרמה הביסכ הנכס
םינכוסמ םירוזיאב אצמנ םהיחרוא לש םתיבש וחוויד 40%
תא וחוויד ראשה .תוזגפהו םילייחב םיפקומ ויה רשא
דחפ ,תיבה לע וטלתשה םילייחה :תוליגרה תובושתה
םיחרזא ויה םיחרואה" :הצופנ אל הבושת םגו ,רצעממ
ןגהל רוזעל ידכ הפוקת התואב םחל תיבב והש רשא םירז
".ונתחפשמ םע תוירדילוס ןיגפהלו ונילע
יקשמ לש םבכרהב יתועמשמה ינמזה יונישה ,יללכ ןפואב
תיארנ השילפה ךלהמב תירע-ךותה הריגהה ךלהמב תיבה
.הפוקתה ךלהמב םירעה לכ לע העיפשה רשא הבושח העפות
תא ןחבייש ידיתע רקחמ תונימזמ בוש הלא תואצות
דקמתהל ןתינ .תיתחפשמה הקימנידב םיירשפאה םייונישה
םישנל םירבג ןיב הדובעה תקולחבו תוחוכה יסחיב
לע הרומ רשא תיטודקנא היארכ רקיעב ,הלא תושק תופוקתב
ףא ילוא ,ןתיב ינבל תוגאודכ םישנ לע לטנה תרמחה
רסוח תעפשה רקח ,ףסונב .ליגרה לע הלועה רועישב
החפשמ סנרפל וא ןגהל תלוכי רסוח ,הדובע ןדבוא ,םינוא
םירבג לש תימצעה םתסיפת לע תיבב השעמל האילכו
רקחמ תשרודה הבושח היגוס איה םג תימצעה םתכרעהו
.ףסונ

הדובע ןדבוא
תורקעכ ןמצע לע וחוויד 53% קר ,תובישמה םישנה ןיבמ
לע עיבצמה ףסונ ןותנ ,תודבוע ןהש וחוויד ראשהו ,תיב
תוליכשמ םישנ תבוטל הז רקסב הקזח היטה לש המויק
רשאב 1997 לש רקסה תואצותל דוגינב תאז ,תודבועו
םע .14% לע דמע רשא ,הדובעה חוכב תופתתשה רועישל
,רשע ליג לעמ םישנה לכל םיעגונ PCBS-ה יחוויד ,תאז
לע השקמש המ ,דבלב םירגוב הללכ ונלש המיגדה וליאו
אלו הימרוגלו הייטהה תדימל רשאב תויאדוו תונקסמ תקסה
.תפסונ האוושה רשפאמ
תונח ילעב - םייאמצע ויה תישיש ,םירבגה םיבישמל רשאב
םמצע לע וחוויד שילש לש הובג רועיש ,רחא ןטק קסע וא
ידיקפו םיאנכט ,דרשמ ידבוע ןוגכ ןבל ןוראווצ ידבועכ
םידבועכ םמצע לע וחוויד ףסונ שילש ,תיניטסלפה תושרה
ראשהו ,הצחמל תויעוצקמ וא תויעוצקמ אל תודובעב
.םירכיא וא םיישפוח תועוצקמב םידבועכ םמצע לע וחוויד
ינפל םילטבומכ םמצע לע וחוויד תירישע ,םירבגה ללכמ
.השילפה
ןיבמ ,השילפה ירחא םידבוע ןיידע םה םא ולאשנ רשאכ
29% לש הובג רועיש ,שדחמ השילפה ינפל ודבעש הלא
הלאל תומודה תואצות הלא .םידבוע אל רבכ םהש וחוויד
ןינ'גב תואצותהמ תוהובגו (27%) םכשו (28%) םרכלוטב
םתדובע תא ודביאש הלא ןיבמ .(23%) הללאמרבו (24%)
םיירקיעה םימרוגכ רוצמהו רגסה לע ועיבצה יצח טעמכ
תוטטומתהל תורושקה תויעב לע וחוויד תישימחכ ,םתלטבאל
בצמה" ןוגכ ,תוביס לש ןווגמ לע וחוויד ראשהו ,קושה
"השילפה ךלהמב סרהנ הדובעה םוקמ" ",ילמרונ אל ןיידע
."םיאנתה ללגב יתרטופ" וליפאו
,תורחאה םירעב וגשוהש תואצות דצל ,הלא תואצות
דחוימב ,הלטבאה תייעב תא ןוחבל ךרוצה לע תועיבצמ
הלא תואצות ,תאזמ הרתי .קושה תוטטמתהלו רוצמל רשקב
תועצמאב תיבה יקשמב דקמתמה עויסל ךרוצה לע תועיבצמ
תומידק לעבכ ,םירוגמה רוזיאב הדובע תומוקמ תריצי
.תיריטנמוההו תיתרבחה ,תילכלכה המרב הלועפל ההובג

םייסיסב םיתורישב רוסחמ
רתויב םיכשוממה רצועהו השילפהמ הלבס םחל תיבש תורמל
םידיעמ תיב יקשממ םיחוויד ,ורקסנש םירעה ןיבמ
.םירחא תומוקמבכ תורומח הכ ויה אל למשחה תוקספהש
קותינ לע וחוויד םיבישמהמ 3% קרש ונאצמ הז רקסב
קר 45% ,ןמזה בור - םיפסונ 10% ,ןמזה לכ ךשמב למשחה
היעבב ללכ ולקתנ אל 42% לש הובג רועישו ,ןמזהמ קלח
םירעב באה יתב לש םנויסינל דוגינב תאז .וז ןיעמ
47% ,םרכלוטב 44% ,הללאמרב באה יתבמ 20% - תורחא
רוסחמ לע וחוויד רשא ןינ'גב 96% לש הובג רועישו םכשב
תיב לש למשחה תשרש ךכל הביסה .ןמזה לכ וא בור למשחב
.הז רקס לש ומוחתל רבעמ איה הדימ התואב העגפנ אל םחל
השילפהו רצועה ךרואב יתועמשמה לדבההש ןכתיי ,תאז םע
לש התואנ האוושה רשפאמ אל תורחאה םירעל םחל תיב ןיב
,רבד לש לש ופוסבשו םיתוריש תקפסאב םישובישה תרמוח
.עירכמ םרוג תויהל יושע השילפהו רצועה ךרוא
רתוי רומח הארנ רצועהו השילפה ךלהמב םימב רוסחמה
ימב טלחומ רוסחמ לע וחוויד 6% .למשחה תוקספה רשאמ
זרב ימב רוסחמ לע חוויד 17% ,ןמזה לכ וא בור זרב
םימ לש תויעבב תולקתנ אל -77%ו ןמזהמ קלח היתשל
דוגינב תודמוע הלא תואצות ,ןאכ םג .ללכב םימרוז
רוסחמ לע וחוויד םרכלוטב 23% :תורחא םירעב םיאצממל
רועישו םכשב 39% ,הללאמרב 37% ,ןמזה בור םימה תקפסאב
הנוכשה ןכו השילפהו רצועה ךרוא .ןינ'גב 96% לש הובג
אצמנש ךומנה רועישה תא ריבסהל יושע תיבה אצמנ הב
,םחל תיב לש בויבהו םימה תושר יפ לע .םחל תיבב
דלומה תייסנכ רוזיאב רתויב רומחה היה םימב רוסחמה
,םוי 20 דע 5 ךשמל םימה וקתונ םש ,הקיתעה ריעה ביבסו
.היסנכה לש תידיימה התביבסב םוי 40 לש קותינ ללוכ
ילעב ןיבמ .היעב הוויה אוה ףא ןופלטה יווק קותינ
וא בור םיקתונמ ויה ןופלטה יווקש וחוויד 15% ,ןופלטה
.ןמזהמ קלח - -21%ו ןמזה לכ
בויב תורוניצש וחוויד 11% ,תיבה יקשמ ללכ ןיבמ
וחוויד 1% קר .םיכפש תונפל ושקתה תיב יקשמו ,וצצופ
רועיש ,ךכל דוגינב .םיכפש תורוב יוניפב םיישק לע
,תיתיבה הפשאהמ רטפיהל םיישק לע וחוויד 95% לש הובג
ישוק לע וחווידש הלא ןיבמ .רצועה תרמוח לע דיעמש המ
ךלהמב וקספוה םיינוריעה םיתורישהש ורסמ 57% ,הז
אל םהש רומח הכ היה רצועהש וחוויד 25% וליאו ,רצועה
ראשה .תיבב ונסכאל וצלאנו תיבהמ לבזה תא איצוהל ולכי
לכימל דומצב בצינ קנט" ןוגכ תונוש תובושת וחוויד
שממ בצוה אבצה" וא "הפשאה לכימ תא סרה אבצה" ,"הפשאה
".תיבה לומ

ןמוזמ ףסכבו לכואב רוסחמ
םינמוזמו ןוזמב רוסחמ בקע םיישקל רשאב תואצותה
יקשמ :םימדוקה םירקסה יאצממ רשאמ הנוש סופד תומיגדמ
ףסכבו לכואב רוסחממ הארנה לככ ולבס םחל תיבב תיב
האצותכ הארנה לככ ,תורחא םירע רשאמ רתוי ןמוזמ
וחוויד תיבה יקשממ 54% ןאכ .םיכשוממה רצועהו השילפהמ
רתוי םיכומנ םירועישל האוושהב ,תיבב ןוזמב רוסחמ לע
(המאתהב ,-37%ו 43% ,50%) םכשבו הללאמרב ,םרכלוטב
העגפנ ןינ'גש הארנ .ןינ'גב 64% לש רתוי הובג רועישו
,םחל תיב הירחאו ,הז םוחתב רתויב רומחה ןפואב
.המאתהב ,םכשו הללאמר ,םרכלוט
,םחל תיבב תיבב ןוזמב רוסחמ לע וחווידש הלא ןיבמ
תוחפ לוכאל וסינש וחוויד שילשכ לש הובג רועיש
טעמכ ,ךשוממה רצועה תא דורשל ידכ תונמ בוציק וגיהנהו
תישימחו םהל היהש המ םע ורדתסה םהש וחוויד תישימח
ליכאהל ידכ םיבורקו םינכש םע הלועפ ףותיש לע וחוויד
,ןוזמב עויס ,יתיב רוציי לע וססבתה ראשהו םתחפשמ תא
רוסחמ ,המודב .םירומיש רקיעב ,םיפילחתב ושמתשה וא
רועיש .רסוה רצועה רשאכ שגרוה קושב ןוזמ יטירפב
האוושהב ,הז רוסחמב תויעב לע וחוויד 50% לש ההובג
רועישו ,םכשב 43% ,הללאמרב 69% ,םרכלוטב הובג רועישל
.ןינ'גב 89% לש הובג דואמ
רועיש .םחל תיבב היעב אוה ףא הוויה םינמוזמב רוסחמ
האוושהב ,הז םוחתב םיישק לע וחוויד 65% לש הובג
.םכשב -33%ו ןינ'גב 34% ,םרכלוטב 39% ,הללאמרב -54%ל
ולבס הללאמרבו םחל תיבב תיב יקשמ עודמ רורב אל
הצוענ ךכל הביסהש רשפא לבא ,וז היעבמ דחוימב
,םיקנב לע םחל תיב יבשות לש רתוי הבר תוכמתסהב
הקינעהו םחל תיבו הללאמרב םדוק הלחה השילפהש הדבועה
ןנוכתהל תוחפשמ העינהו שארמ הערתה תורחאה םירעל
םיאנת ורצי רשא ,רוצמהו רצועה ךשמ ןכו ,הפקתמל
תואצות .ןמוזמ ףסכבו דוסי יכרצמב רתוי רומח רוסחמל
.וז תיפיצפס הלאשל רשאב ףסונ הדש רקחמ תונימזמ הלא
הניחב תונימזמ הלא תואצות ,תורחאה םירעל המודב
לעו תואירבה לע םיעוריאה תעפשה לש רתוי תטרופמ
םידלי דחוימבו ,היסולכואה לש םייתנוזתה םיאנתה
.םינטק

תודסומו שוכר סרהו םיצוציפ ,ירי
ךשמב םיצוציפו תוירי הברה ועמש וחוויד םיבישמהמ 35%
טעמ 14% ,ןמזה בור -51%ו ,רצועהו השילפה תפוקת לכ
,בצמה םע ודדומתה דציכ ולאשנ רשאכ .אל ללכ - 1% קרו
הניש רדעיהמ הלבס ,דחפב האבחתה החפשמהש וחוויד 65%
,ליגרכ םהייח תא וכישמהש וחוויד 18% .תישפנ הקוצממו
םתלוכיב היה אלש וא בצמל הלגרתה רבכ החפשמה ןכש
תינפוגה תואירבב ודקמתה 5% קר .ףסונ רבד םוש תושעל
:תובושת לש הרוש ונתנ ראשהו ,םידליה לש תישפנהו
ונדרטוה" ,"רחא םוקמב הסחמ ונשפיחו ונתיב תא ונבזע"
תיבב חוטב יכה םוקמב ונשי" ,"תלדל רבעמ היהש אבצהמ
הפסאנ החפשמה" ,"ונילע ןגהל לכוי םיהולאש וניוויקו
."סנכי אבצהש התכיחו דחא רדחב
תנוכשב יתועמשמ קזנ לע וחוויד 31% ,םיבישמה ללכ ןיבמ
78% ,םרכלוטב 87% לש הובגה רועישל דוגינב ,םהירוגמ
לע ךמתסהבו ,רוריבב .הללאמרב -52%ו םכשב 67% ,ןינ'גב
התיה םחל תיב יבשות ביבס סרהה תמר ,דבלב הלא תובוגת
םא ןיב ,םירחא תומוקמל תיסחי יתועמשמ ןפואב הכומנ
לשב וא ,יללכ ןפואב סרה לש רתוי הכומנה המרה לשב
תיסנכ רוזיא ןוגכ ,םימייוסמ םירוזיאב קר סרהה זוכיר
םידע ויה יכ וחווידש הלא ןיבמ .הקיתעה ריעהו דלומה
,ךמת תוריק לש יתועמשמ סרה לע וחוויד יצח טעמכ ,סרהל
וליפאו תוינוכמ ,תוכרדמ ,בויב ,למשחו ןופלט ידומע
,תותלדו םיתב סרה לע וחוויד שילש טעמכ .םירורמת
יניינב לש סרה לע וחוויד ראשהו תונולחו םיטיהר תריבש
ןיינעמ .םילוענ םירוגמ יתב לש ץוציפו קסע יתב ,רוביצ
וא הללאמרב ומכ תודסומ סרה לע חוויד אל שיאש ןייצל
ריעבו ןינ'גב עריאש יפכ םירוגמ יתב לש עורפ סרה לע
.םכשב הקיתעה
ופשחנ םהיתבש וחוויד םיבישמהמ זוחא דחאו םירשע
-28%ל האוושהב ,סרה וא תוצצפה ,תויריל ןירשימב
-59%ו םכשב 34% לש הובגה רועישהו ,הללאמרו םרכלוטב
יכ וחוויד 15% םיבישמה לכ ךס ןיבמ .ןינ'גב
,סרה וא תוצצפה ,תוירימ ןירשימב ועגפנ םהיתוינוכמ
תוצצפה ,תויריל ףשחנ םתדובע םוקמש וחוויד זוחא -18%ו
ךא ,(12%) םכשמו (13%) םרכלוטמ טעמ הובג רועיש ,סרהו
.(41%) הללאמרמו 29%) ןינ'גמ ךומנ
ךרע אבצה יכ וחוויד םיבישמהמ זוחא הנומשו םישולש
,ןינ'גב 30% לש ךומנה רועישל האוושהב ,םהיתבב שופיח
-50%ו םרכלוטב 45% ,הללאמרב 41% לש רתוי הובג רועישו
ןב לש רצעמ לע וחוויד 27% ,םיבישמה ללכ ןיבמ .םכשב
,רצועהו שדחמ השילפה תפוקת ךלהמב תוחפל דחא החפשמ
,(36%) הללאמר לע םיחווידה רשאמ רתוי ךומנה רועיש
,(21%) ןינ'ג וא םרכלוטב וחווד רשא -12%מ רתוי הובג
.(24%) םכשב חוודש רועישל המוד ךא
השילפהו רצועהש דועבש תומיגדמ הלא תואצות ,ללכה ךסב
היה םש יזיפה קזנה ,םחל תיבב רתוי הכורא הפוקת וכרא
ךלהמב םיתב סרהל סחיב תוחפל ,ןינ'גב רשאמ תוחפ רומח
.הללאמרב חוודש ידסומה קזנהמ םג רומח תוחפו ,הפוקתה
,ליעל וחוודש תורחא תואצות םע בולישב ,הלא תואצות
תוליבומ ,למשחהו םימה תקפסאב תוערפהל תועגונה
אל ךא ,רקיעב ועפשוה םחל תיבב תיבה יקשמש תורשפאל
,ךכמ האצותכו ,ךוראה רצועה לש תידוחיה היעבהמ ,קר
ךורצל ,םיכרצמ תונקל ,תיבל ץוחמ עונל תורשפא רסוחמ
קזנהמ רשאמ רתוי הבר הדימב ,הדובעל עיגהלו םיתוריש
.השילפה ךלהמב ריעל םרגנש יזיפה

תופורת
,34% לע ודמע םחל תיבב תופורתב רוסחמ לע םיחוויד
תא ריתומש המ ,ןינ'גבו םרכלוטב ומכ רועיש ותוא
תופורתב רוסחמ לש רתויב הובגה רועישה םע הללאמר
ןתניהב .(22%) רתויב ךומנה רועישה םע םכשו (49%)
,ןמזה ותואב העריא הללאמרו םחל תיבל השילפהש הדבועה
הללאמר יבשות וחווידש תופורתב רתוי ברה רוסחמל רבסה
וכשמנ םחל תיבב רצועה יאנתש ףא לע ,םחל תיבל האוושהב
,הז ריהמ רקסב ירשפא וניא ,הללאמרב רשאמ רתוי בר ןמז
.ידיתע רקחמל תניינעמ היגוס תויהל היושע וז ךא
ןכל םדוק וסנתה רבכ םחל תיב יבשותש הדבועה ןתניהב
בושח םרוג הווהמ וז תוסנתהש ןכתי ,תוכשוממ תושילפב
,םיינויח םירצומב תיתיב תודייטצהו הינק יסופד בוציעב
.תופורת דחוימבו
עבר ,תיבב תופורתב רוסחמה םע ודדומתה דציכ ולאשנשכ
,םיירטינמוה םינוגראו החוור ינוגראל עויס תשקבב ונפ
תומוד תופורת וא הפורתה תא וחקל תפסונ תישימח
ושע אל תישיש ,תויתרוסמ תופורתל ורזח תישיש ,םינכשהמ
עויס תשקבב ונפ ,םירבחב ורזענ ראשהו ,וכיחו רבד
ןהל תופורתה םוקמב העגרה תופורת וכרצ ,םיסנלובמאל
."תיהולאה ןוסיחה תכרעמ לע וכמס" וא ,וקקזנ
,הפוקתה ךלהמב תופורתב רוסחמ לע וחוויד רשא הלא ןיבמ
לש תואירבה בצמ תורדרדיה לע וחוויד שילש ינשמ הלעמל
באכ םע ויח" :וללכש תובושת וקפיס םירחא וליאו ,הלוחה
שי תולחמל" ,"טאל רתוי ואפרנ תויאופר תויעב" ,"קזח
תוערפה ומרגנ ךכמ האצותכ"ו ,"אליממ לבגומ םייח ךרוא
."תוינפוג

שפנה תואירב
וחוויד םיבישמהמ 87% לש הובג רועיש ,תורחא םירעב ומכ
רתוי וא דחא לש תישפנה תואירבל תורושקה תויעב לע
םירעב ואצמנש תואצותל תומודה תואצות ,החפשמה ינבמ
יקשמב יתועמשמה יגולוכיספה ץחלה תא תומיגדמו ,תורחאה
ברקב בר דחפ ללוכ ,וחווד םיאנת לש ןווגמ .תיבה
ןדבוא ,יכב ,הניש רסוח ,טלשנ יתלב דער ,םידלי
ןיב םיכוסכס ,ששחו דחפב תברועמ תושישת ,ןובאית
,(תישפנ הקוצמל היארכ וספתנ רשא) םינכשהו החפשמה
.החפשמה לע ןגהל תלוכי יאו ןוחטיב רסוח תשוחתו
חווט ,הלא תויעבל הביגה החפשמה דציכ ולאשנ רשאכ
ץמאמב ודקמתהש ובישה תישיש .ידמל בחרנ היה תובושתה
,היזיולטב ופצ תישימח ,םידליה לש םששח תא עיגרהל
,םירחא םע םמצע תא ורדיבו בשחמ יקחשמבו םיפלקב וקחיש
,רבד תושעל ןתינ אל יכ םולכ ושע אל םהש וחוויד עבר
ויהו וממעתשה םתסש וחוויד ראשהו ,וללפתה תפסונ תישיש
,ץועיל ונפ ,דחא רדחב החפשמה לכ תא וקיזחה ,םיינבצע
ולכא ,הניש תופורת וחקל ,ריעב סנלובמאה יתורישל ונפ
(םישנא עיגרמו םיבצעל בוט הז יכ הארנה לככ) םוש
.החפשמה היורש התייה וב ץחלל הבוגתב םידליה לע וקעצו

םע בולישב םחל תיבמ םיחווידה תא ןובשחב םיחקול םא
תעפשה יכ קיסהל ןתינ ,תורחאה םירעה עבראמ םיאצממה
קר אל תיב יקשמ ידי לע התווחנ רצועהו השילפה תופוקת
הדבועה .תישפנה םתואירב תניחבמ םג אלא ,תיזיפה המרב
רשא ,םיבישמה ידי לע םג ורכוה שפנה תואירב תויעבש
איה ,תיבה קשמב הלאכ תויעב לע חוודל םינוכנ ויה
לש המויק לע םירומ וללה םיחווידהש ינפמ םג הבושח
םתחוורל תיגולוכיספ הקוצמ לש התובישחל תיללכ תועדומ
םע דדומתהל ךרוצה לע ילואו ,תיבה יקשמ לש תיללכה
םה הלא םיחווידש תורמל .ןתוא רותפלו וללה תויעבה
דחוימב ,ךכל רבעמ םחתנל ןתינ אלש ,םיכוותמ םיחוויד
השילפה תעפשהש זמרמ ןאכ ונגשהש עדימה ,תינטרפה המרב
תינפוג ןה ,תישפנ הקוצמ לש םימוטפמסב האטבתה רצועהו
ןה ,תומיק תולחמ הרימחה ףא ילואש ,תיתוגהנתה ןהו
.תוישפנ ןהו תוינפוג

יחכונה בצמה יבגל תודמע
םה םהב םיאנתל רשאב םהיתודמע יבגל ולאשנ רשאכ ,ףוסבל
תודמע לע וחוויד 76% לש הובג רועיש ,בוש ,םייח
,םהייחב הרוקש המל רשאב תוללמואו שואיי לע תודיעמה
םירעה עבראב וגשוהש הלא תא תומאות רשא תואצות
לש ילכלכה הבצמל תועגונה תוגאדב ודקמתה 8% .תורחאה
האצות יהוז" :ןוגכ תובושת ןווגמ ונתנ ראשהו ,החפשמה
תוגיהנמ יניטסלפה םעל ןיא" ",ולסוא ימכסה לש תילמרונ
הרקיש המ יבגל אוה תעכ ששחה" ,"ףשחנ קחשמה" ,"המכח
".םימכסהו הדיגב לש יטילופ קחשמ והז" םגו "דיתעב
תוירחאה ,םהלש םוימויה ייחב תורדרדהל הביסל רשאב
תא ןוכנ הכירעה אל רשא תיניטסלפה הגהנהה לע הלטוה
20%) םיפסונ םימרוגו תותיחש ,םינפ-אושמ ,בצמה
ונולשיכו ןורש ,וחוכו שוביכה תמשאה ,(תובושתהמ
םלועה תוגיהנמו לארשי תמשאה ,(םיבישמהמ 34%) יטילופה
ןולשיכו שוביכה ןיב בולישו ,םירקמהמ (10%) יברעה
,תוברועמ תובושת ויה ראשה .10% דוע ,תיניטסלפה תושרה
םיעמושש תובושת ,תיאקירמא הכימתו םיברעה תדיגב ללוכ
יפתשמ לש םתוחכונ ,תימואל תודחא רדעיה ,הברה ןאכ
.תיברעה הקיתשהו ,ילארשי םע הלועפ

תונקסמ
םחל תיב ריעב דקמתה רשא הז ינושאר יטסיטטס ח"וד
םיאצממ הלעה ,2002 סרמב -29ב שדחמ השילפה ךלהמב
םירחאה םירעה תוח"וד תעבראב וגשוהש הלאל םימוד
ואטבתה רוצמהו רצועה ךרוא םחל תיבב ,תאז םע .ומלשוהש
םינמוזמבו ןוזמב רוסחמה םע דדומתהל רתוי םיבר םיישקב
רוסחמל רשאב םיחוויד ,ךדיאמ .תורחא םירעל האוושהב
םירומח ויה הלא יכ םידיעמ ינופלט רשקו םימ ,למשחב
לש םכרואב םילדבההש ףא ,םירחא תומוקמב רשאמ תוחפ
תגשה לע םישקמ תורחא םירעל םחל תיב ןיב רוצמהו רצועה
.תויעמשמ דח תואצות
תומילאל ופשחנ םחל תיבב תיבה יקשמ ,תורחא םירעב ומכ
תוכזה ללוכ ,תויסיסב םדא תויוכז לש תורפהלו הבר
הנוזתלו הדובעל ,םייאופר םיתורישל השיגל ,העונתל
תיתרושקת בל תמושתל ילוא התכז םחל תיבש תורמל .התואנ
,דלומה תיסנכ ביבס םייפיצפסה םיעוריאה ללגב הבר
רתויב םיכשוממה ויה השילפהו רצועהש הדבועה תורמלו
תיבש רשפא יכ זמרמ ונדיבש עדימה ,ורקסנש םירעה ןיבמ
.םייזיפ קזנו סרהמ תורחאה םירעה רשאמ תוחפ הלבס םחל
,םיימואלניבה םיבדנתמהו יתרושקתה יוסיכה תוחכונ ילוא
ומרג ,תירצונה היצזיליויצב ריעה לש ינחורה הדמעמ דצל
תצקמ וענמ ילואו רתוי הכר דיב טוקנל םילארשיל
הנחמב דחוימב ,םירחא תומוקמב הנגפוהש תוילטורבה
שואייה ,תורחא םירעב ומכ ,תאז םע .ןינ'ג םיטילפה
ברקב עיפוהל הלחהש תיללכ העדותמ קלח הווהמו ץופנ
.הנורחאה השילפה הלחהש םדוק דוע תיניטסלפה היסולכואה
לש תורומח תורפה חכונל קר אל התע קזחתמ הז שואי
לשב םג אלא ,םויקל תינויחה תיתשתה סרהו םדא תויוכז
,רוצמהו רגסה ןכו ,רצועהו תונשנו תורזוחה תושילפה
אלל .שדחמ הינבו םוקישל תויורשפא תענומ םתרמוח רשא
שדחמ תושילפהו תושילפה תקספה אלל ,רוצמהו רגסה תרסה
,םחל תיב יבשות ,שוביכה ץק אללו ,ילארשיה אבצה לש
ינפב דומעל םידיתע ןיטסלפב םירפכהו םירעה ראש םג ומכ
.םהב וסנתה רבכש הלאמ רתוי דוע םירומח םיאנת

היפרגוילביב
1. Bennet, James, Bethlehem Invaded Again, as
Israelis Extend Control, New York Times, May 27 th
, 2002.
2. Palestinian Central Bureau of Statistic, PCBS,
1999 . Population of Palestinian Communities,
1997-2010 . Ramallah-Palestine.
3. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2000.
Population, Housing and Establishment Census
-1997, City Reports Series. Final Results-
Bethlehem City.add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.