[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ
www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
finland
france
germany
czech republic
ireland
italy
netherland
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
quיbec
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
brasil
chiapas
colombia
mexico
uruguay

India
india

West Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
la
madison
maine
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

יעובש ח"וד - םישובכה םיחטשב םדא תויוכז תורפה Hebrew
by הזע , םדא תויוכזל יניטסלפה זכרמה 6:39pm Sun Jun 2 '02

םי"שמגנהו םיקנטהש וניכיח
.הרוגס התיה תיבה תלד .ורבעי
זא .היח תשומחת ונעמש םואתפ
תלד תא םירדוחה םירודכ יתיאר
יבגשכ ,ינב תא יתקביח .תיבה
יתעצפנש יתשגרה .תלדל הנפומ
.יילגרבו יבגב םירודכ יסיסרמ
יתספת ".יתעצפנ !אבא":הכב דימא
תא דביאו םמיד. אוה .ותוא
.הרזעל יתארק .ותרכה
דימא תא חקלו עיגה ינייחא דימ
אוה ךא ,םילוחה תיבל ותינוכמב
אוהש יל רמא אפורה .תמ היה רבכ
רבילאק רודכ , םירודכ ינשמ עצפנ
".תסלב רודכו ןטבב דבכ

print article

23.5.2002 יעובש ח"וד
םייניטסלפה םישובכה םיחטשב םדא תויוכז תורפה

םייניטסלפ םיחטשל השילפו הצצפה

16.5.2002
(רדיינש ידע י"ע םגרות)
***********************************
םייניטסלפ םיחטשל תושילפו תוצצפה
************************
2002;16.5 ,ישימח

הזעב אפיש םילוחה תיבב םייאופר תורוקמ ועידוה רקובב
התמ ,חיפרמ ,36 תב ,הדבל ובא דאוו'ג לודבע הזייאפש
איה ,יניטסלפה םדאה תויוכז זכרמ תריקח יפל .היעצפמ
ורי םילארשיה שוביכה תוחוכשכ ,30.4 ב העצפנו התווכנ
,הרדחב הצרפ שא .חיפר םיטילפה הנחמב התיב רבעל הצצפ
ובא םארכא לש ותוחא איה ןברוקה .תושונא העצפנ איהו
םילארשיה שוביכה תוחוכ ידי-לע גרהנש ,29 ןב ,הדבל
.27.9.2001 ב חיפר םיטילפה הנחמ תא וציצפהו ושלפש

,םילארשיה שוביכה תוחוכ ,רקובב 5:30 העשב ךרעב
ךותל דחא מ"קכ ומדקתה ,םיש"\מגנו םיקנט לש יווילב
ורצע םה .תיברעמה הדגה ,הללאמר ןופצב לסרא לא רוזיא
:םיניטסלפ 2
.הללאמרמ ,שאלש דמחא רמוע .1
.ןינ'ג דיל הבארע רפכהמ ,20 ןב ,םסאק דמחומ .2

ךותל 'מ 400 כ םידבכ םייאבצ םיבכר ומדקתה רקוב ותואב
.הזע חרזמב יניטסלפ יאלקח רוזיא
:תיאלקח המדא לש םימנוד 20 כ וסרה םה
,תיז יצע םילדגמ הילע ,תיאלקח המדא לש םימנוד 7 .1
.סלח ןמילוס רמעל תכיישה
,תיז יצע םילדגמ הילע ,תיאלקח המדא לש םימנוד 8 .2
.ביבח קיזר לודבע ל תכיישה
םילדגמ הילע ,תיאלקח המדא לש םימנוד 5.5 וסרה םה .3
.הטוק לילח םיהרביא ןבשל תכיישה ,תיז יצע

רוזיאל חרזממ תויאבצ תודוקנב םילארשיה שוביכה תוחוכ
ורי םה רבעש עובשב .םוי ידמ רוזיאה רבעל םירוי סרהה
.םירחא 2 ועצפו יניטסלפ דליב תוומל

דיל םילארשיה שוביכה תוחוכ ,20:30 העשב ךרעב
תעוצר םורד) סינוי ןאחל ברעממ ,םילקד הוונ תולחנתהה
.ריעה ברעמ םורדב יוואסמינ לא תנוכש תא וציצפה ,(הזע
:ועגפנ הראפ לא תרבח ןיינבב תוריד 4
ינב 4 םירג הב ,ר"מ 150 תריד לש חבטמב העגפ הצצפ .1
.חינש דמחומ ידאה לודבע ל תכיישה ,םדא
ינב 10 םירג הב ,ר"מ 120 תריד לש תוריקו תונולח.2
.ועגפנ ,חאידפ דומחמ םסיא ל תכיישה,םדא
ינב 4 םירג הב ,ר"מ 120 תריד לש תוריקו תונולח .3
.ועגפנ ,קאלבוש םשא לאמ'גל תכיישה ,םדא
ינב 6 םירג הב ,ר"מ 120 תריד לש טוהירו תונולח .4
.ועגפנ ,ירמאח לא ב'גר רחאמ ל תכיישה, םדא


2002;17.5 ,ישיש

ושלפ םילארשיה שוביכה תוחוכ ,הלילב 2:00 העשב ךרעב
הדגה לש ינופצה קלחב, ןינ'ג םיטילפה הנחמלו ןינ'גל
רבעל שאב וחתפ םה .רוזיאה לע רצוע וליטהו ,תיברעמה
:םיניטסלפ 2 ועצפו םיתב
דצב רודכמ עצפנ ,הזעמ ,33 ןב ,החו'ג קזאר דאר .1
.ןימי
םיטילפה הנחממ ,ידעס לא בחאר םסאב ןיד-א זע .2
.תינמיה ופתכב סיסרמ עצפנ ,ןינ'ג

,סאמחה גיהנמ לש ותיב תא ותיצה םילארשיה תוחוכה
לש קושה תא וסרהו ,םיטילפה הנחמב ה'גיח לא ובא לאמ'ג
.ריעה

וגוסנ םילארשיה שוביכה תוחוכש רחאל ,16:00 העשב ךרעב
ןרמאס לא עבורב שקומ ץצופתה ,םיטילפה הנחממו ןינ'גמ
םיכאח לודבע דארומ ,יניטסלפ רענ .םיטילפה הנחמב
ינש .ופוגב עגפש סיסרמ גרהנ ,16 ןב ,לוח לא דמחומ
:ועצפנ םיפסונ םיחרזא
סיסרמ עצפנ ,16 ןב ,רר'ג ןמחר לודבע דמחומ .1
.םיילגרבו תינמיה ודיב,הזחב
,הזחב סיסרמ עצפנ ,15 ןב ,חלאס דמחא דמחומ הדעס .2
.לגרבו םיידיב

רוזיא רבעל םילארשי םיש"מגנו םיקנט ומדקתה םיירהצב
םיתב רבעל שאב וחתפ םה .םכשל ןופצמ ןוכיש טקייורפ לש
,םידגסמל םכרדב ויהש םיניטסלפ רבעלו םיניטסלפ לש
ןב ,ריס ובא דמס לודבע דמחומ דימא .ישיש םוי תוליפתל
:ועצפנ םיחרזא 5ו גרהנ ,רכסע םיטילפה הנחממ ,7
רבילקמ רודכמ עצפנ ,12 ןב ,הליווח ובא רמוע רהמ .1
.ונטבב ינוניב
.ונטבב רודכמ עצפנ ,11 ןב ,הליווח ובא רמוע דמחומ .2

רודכמ עצפנ ,12 ןב ,יוואטשיב לא דמחומ בקעי .3
.וראווצב
תינמיה ויב רודכמ עצפנ ,37 ןב ,הלמק ובא לאמ'ג .4
.תינמיה ולגרב סיסרמו
םיסיסרמ עצפנ , 41 ןב ,ריס ובא רמאס לודדבע דמחומ .5
.וילגרו ובגב

ןוגראל ותודעבLAW:ויבא רמא ,ונב לש ותומל רשקב ,
,יניטסלפה הביבסהו םדאה תויוכז
יתדמע ,17.5.2002 ,ישיש םויב 12:45 העשב ךרעב ..."
'מ 300 כ לש קחרמב ,רמוע ןב בסמ דגסמ רבעל תאצל
היה ,דימא ,-7ה ןב ינב .ישיש םוי תוליפתל ,יתיבמ
,רכסע שיבכ לע םקוממה ,תיבהמ ונאציש עגרב .יתיא
זא ,להבנ ינב .םינייוזמ םיבכרו םיקנט לש תולוק ונעמש
םיש"מגנהו םיקנטהש וניכיח .התיבה הרזחב ונסנכנ
תשומחת ונעמש םואתפ .הרוגס התיה תיבה תלד .ורבעי
יתקביח .תיבה תלד תא םירדוחה םירודכ יתיאר זא .היח
יסיסרמ יתעצפנש יתשגרה .תלדל הנפומ יבגשכ ,ינב תא
.יילגרבו יבגב םירודכ
םמיד. אוה .ותוא יתספת ".יתעצפנ !אבא":הכב דימא
.הרזעל יתארק .ותרכה תא דביאו
,םילוחה תיבל ותינוכמב דימא תא חקלו עיגה ינייחא דימ
ינשמ עצפנ אוהש יל רמא אפורה .תמ היה רבכ אוה ךא
".תסלב רודכו ןטבב דבכ רבילאק רודכ , םירודכ

יאבצה סיסבב םילארשיה שוביכה תוחוכ ,19:00 העשב ךרעב
,הזע תעוצר םורד ,חיפר ברעמ םורדב בורז לט רוזיאב
.ןטלוס לא לט תנוכשב םיניטסלפ יתב רבעל שאב וחתפ
עצפנ ,51 ןב ,הנוסאח דמחומ ידמאח ,יניטסלפ חרזא
.תילאמשה וכריב רודכמ

דיל םילארשיה שוביכה תוחוכ ,22:00 העשב ךרעב
שאב וחתפ ,סינוי ןאחל ברעמ ןופצ ,לט ינג תולחנתהה
ןופצב היישירע לא תנוכש רבעלו טאוובר לא רוזיא רבעל
לא דמחומ ריהוז דמחומ ,יניטסלפ דלי .סינוי ןאח ברעמ
.ודיבו תילאמשה ופתכב רודכ סיסרמ עצפנ ,14 ןב ,הקאס


דיל םילארשיה שוביכה תוחוכ ,22:30 העשב ךרעב
תא וציצפה ,סינוי ןאחל ברעממ ,םילקד הוונ תולחנתהה
ןיינבב תוריד יתש .ריעה ברעמ םורדב יוואסמינ תנוכש
:ועגפנ הראפ לא תרבח
ינב 6 םירג הב ,ר"מ 120 תריד לש תוריקו תונולח .1
.ועגפנ ,חייש לא םיהרביא דמחומ ל תכיישה ,םדא
ינב 2 םירג הב ,ר"מ 120 תריד לש תוריקו תונולח .2
.ועגפנ ,רמאנ ובא דומחמ אסומל תכיישה ,םדא

2002;18.5 ,תבש

תוחוכ לש םילגר ליח תדיחי ,הלילב 2:00 העשב ךרעב
,םידבכ םייאבצ םיבכר לש יוביגב ,ילארשיה שוביכה
,סינוי ןאחל ןופצמ ,הררק לא רפכל '\מ 600 כ ומדקתה
גג לע וטלתשה םילארשי םילייח רפסמ .רצוע וילע וליטהו
ואלכש רחאל ,חדיווס רדאק לודבע דמחא ריהוז לש ותיב
םישופיח וכרע םירחא םילייח .דחא רדחב תיבה יבשות תא
רוזיאהמ וגוסנ םילארשיה תוחוכה .םהב ועגפו םיתבב
.רקובב 7:00ב ךרעב

דיל יאבצ סיסבב םילארשיה שוביכה תוחוכ ,14:00ב ךרעב
יתב רבעל שאב וחתפ ,חיפרל ברעמ םורדמ ,בורז לט רוזיא
ןב ,הנאנ דמחא םיהרביא .ןטלוס לא לט תנוכשב םיניטסלפ
.ונטבב רודכ סיסרמ עצפנ ,24

2002;19.5 ,ןושאר

לש יוביגב ,םילארשיה שוביכה תוחוכ ,10:00 העשב ךרעב
השיגה שיבכל ברעממ 'מ 300 כ ומדקתה ,תודבכ תוצצפה
,הדאוש לא תמוצל רטנאמ לא רבעמ ןיב רשקמה םילחנתמל
:םילעפמ 2 יקלח ןפואב וסרה םה .הזעל םורדמ
רציימה ,ר"מ 1500 לש חטש לע לעפממ םיקלח וסרה םה .1
לעפמה והז .ןייסוג לא דומחמ ריהוזל ךיישה ,ןצמח
הקספוה לעפמה תדובע .ןצמח רציימה הזע תעוצרב דיחיה
םילארשיה שוביכה תוחוכ לש שאה תנכס תובקעב םישדוח 4ל
הסירה וצ לביק לעפמה לעב ,20.4.2002 ב .רוזיאב
גישהל חילצה יניטסלפה םדאה תויוכז ןוגרא ךא ,לעפמל
.ץ"גבמ ,לעפמה תסירהל העינמ וצ
ידי-לע להונמה ,ץע יטיהר לעפמ לש רדג וסרה םה .2
.הידרוק רמוע רימס

רבעל ומדקתה םילארשיה שוביכה תוחוכ ,12:30 העשב ךרעב
יזאח ל תוכיישה ,קרי תוניג 7 וסרהו בוש רוזיאה
.י'\גאח

תולחנתה דיל םילארשיה שוביכה תוחוכ ,13:00 העשב ךרעב
םיניטסלפ לש תווחל שאב וחתפ ,חיפרל ןופצמ,גרומ
עצפנ ,24 ןב ,יחדאמ דומחמ ימר ,יניטסלפ חרזא .רוזיאב
.תילאמשה ולגרב רודכ סיסרמ

יאבצה סיסבב םילארשיה שוביכה תוחוכ ,22:00 העשב ךרעב
,הביס לכ אלל ,חיפרל ברעמ םורדמ ,בורז לט רוזיא דיל
.ןטלוס לא לט תנוכשב םיניטסלפ יתב רבעל שאב וחתפ
סיסרמ עצפנ ,14 ןב ,דאורב תאפר הביח ,יניטסלפ חרזא
.ותיבב ההשש ןמזב ,תינמיה וניעב

2002;20.5 ,ינש

דיל ,םילארשיה שוביכה תוחוכ ,הלילב 1:00 העשב ךרעב
תא וציצפה ,סינוי ןאחל ברעממ ,םילקד הוונ תולחנתה
ולפנ תוצצפ 15 .ריעה ברעמ םורדב יוואסמינ לא תנוכש
הביבסב םיתב רפסמ .הראפ לא תרבח לש תוריד ןיינב רצחב
.םיעוצפ לע חווד אל ךא ,ועגפנ

םהשכ ,םילארשיה שוביכה תוחוכ ,23:00 העשב ךרעב
ךותל 'מ 200 כ ומדקתה ,םורד רפכ תולחנתהמ םיעיגמ
תעוצר זכרמב חאלב לא רידל ןופצמ יניטסלפ יאלקח רוזיא
:לש תיאלקח המדא וסרה םה .הזע
יצע םילדגמ הב ,תיאלקח המדא לש םימנוד 5 וסרה םה .1
.וינבו הקרב דמחא דמחומל תכיישה ,םירמתו תיז
םילדגמ הב ,תיאלקח המדא לש םימנוד 1.5 וסרה םה .2
,םימ תבאשמו לודיג תכירב וסרהו ,םירמתו תיז יצע
.הקרב ןאמילוס רבא'ג ל םיכיישה
הרוחסל תויונחכ ושמישש םירדח ינש וסרה םה .3
ל תכיישה םימ תבאשמו לודיג תכירב וסרהו ,תיאלקחה
.הקרב רבא'ג לימא'ג
.הרדק לא ףסוי לדאפ לש ותיב רדג תא וסרה םה .4
םילכו הרטממ , 'מ 200 לש ךרואב םימ רוניצ וסרה םה .5
.הקרב ןמילוס ןמטואל םיכיישה ,םיפסונ םייאלקח

םויב ,רקובב 8:00ב קר רוזיאהמ וגוסנ םילארשיה תוחוכה
.תרחמל

2002;21.5 ,ישימח

כ ומדקתה םידבכ םייאבצ םיבכר ,הלילב 4:00 העשב ךרעב
וסרה םה .הזע חרזמ םורדב הזע קמע רפכ ךותל דחא מ"ק
ןוחטבה תוריש שמתשמ וב ר"מ 200 לש חטש לע רתא
תיאלקח המדא לש םימנוד 500 וסרהו ,ימואלה יניטסלפה
,תאפרע אסומל תכיישה ,תיז יצע םילדגמ הב ,תיניטסלפ
וסרה םילארשיה תוחוכה .יניטסלפה ןיעידומה יתוריש שאר
,תוינבגע םילדגמ הב ,תיאלקח המדא לש םימנוד 2 םג
.י'גאח יזאח דאהי'גל תכיישה

50 כ ומדקתה םילארשיה שוביכה תוחוכ ,9:00 העשב ךרעב
חטשב תיב וסרה םה .הזע םורדב הקארחומ לא רפכ ךותל 'מ
םילאס זייאפל ךיישה ,םדא ינב 10 םירג וב,ר"\מ 120 לש
.יתארוח לא
,הזייבוח ובא ילע ימזאנ ל ךיישה ,רוזיאל ךומסה תיב
.עגפנ

םימקוממה םילארשיה שוביכה תוחוכ ,14:00 העשב ךרעב
יתב רבעל שאב וחתפ ,חיפרל םורדמ ,ירצמה לובגב
5 .19:00 העשה דע ,חיפר םיטילפה הנחמב םיניטסלפ
:ועצפנ םיניטסלפ םיחרזא
,ובגב רודכמ תושונא עצפנ ,17 ןב ,בסק לאלט דמחומ .1
.21:00 ב םילוחה תיבב ויעצפמ תמו
.ובגב סיסרמ עצפנ ,13 ןב ,רחאס לא חלאס תא'גנ .2
רודכמ תושונא עצפנ ,17 ןב,שיווש ובא ןסח דמחא .3
.ושארב
סיסר י"ע עצפנ ,19 ןב ,ילולח לא לדע ןאוורמ .4
.ולגרב
.ובגב סיסרמ עצפנ ,19 ןב ,ןונאז רדאח דאמח .5

כ ומדקתה םילארשיה שוביכה תוחוכ ,19:00 העשב ךרעב
ושלפ םה .הזע םורדב ,הקארחומ לא רפכ ךותל 'מ 700
,רפכל ליבומה שיבכ וסרה םה .םישופיח וכרעו םיתבל
:םיתב 2 וסרה טעמכ םה .'מ 200 ךרואב
ליהוסל ךיישה ,תומוק יתש ןב ,ר"מ 180 לש חטשב תיב .1
.ידיעוו לא סודוק
ךיישה ,תומוק יתש ןב ,ר"מ 200 לש חטשב תיב .2
.יוואטמ דמחומ םאלסומל

םהב ,םילארשיה שוביכה תוחוכמ םיווצ ולביק םיתבה ילעב
ךא ,שדוח ינפל ורסמנ םיווצה ,וסרהיי םהיתבש רסמנ
ךילהתה תא רוצעל חילצה יניטסלפה םדאה תויוכז זכרמ
.ץ"גב תרזעב

2002;.22.5 ,יעיבר

ושלפ םילארשיה שוביכה תוחוכ ,הלילב 3:00 העשב ךרעב
לש םיתב וציצפה םה .תיברעמה הדגה ןופצב תיפלסל
דחאפ .יניטסלפה ימואלה ןוחטבה ידרשמ תאו םיניטסלפ
רבח ,הללאמרב דייז ינב תנוכשמ ,24 ןב ,ררא ןאסח
םירודכ רפסממ השק עצפנ ,יניטסלפה ימואלה ןוחטבה
15 ןכ ומכ ורצע םילארשיה תוחוכה .ופוגב ועגפש
.םיניטסלפ

דצל ועידוה םילארשיה שוביכה תוחוכ ,13:00 העשב ךרעב
יניטסלפ לש הפוג שיש ,םירשקמ םימרוג ךרד ,יניטסלפה
ךכ רחא דימ .ןינ'גל ברעממ ,ןינא רפכ לש תמוצה דיל
תא הניפו רוזיאל םודאה רהסה לש יניטסלפ סנלובמא עיגה
,רתוי רחואמ .תוכיתח יתשל תרתובמ התיהש ,הפוגה
,הלאזח רידמ ,30 ןב ,הנרקז דומחמ דלאחכ ההוז ןברוקה
.ןינ'ג חרזמב

עצבל וכרדב היה הנרקזש ונעט םילארשיה שוביכה תוחוכ
הנרקזש , תוחוכב רבח ךא ,קוריה וקה ימוחת ךותב עוגיפ
ןוחטבהLAW הנרקז לש ותפוג .קנט לש הצצפמ גרהנ
ןוגראל רסמ ימואלה יניטסלפה
םיקנט ודמע וב רוזיאהמ 'מ 100כ לש קחרמב האצמנ
.םילארשיה תנעט תא רערעמה רבד ,םילארשי

שוביכה תוחוכ ,5.5.2002 ב ,שדוחה רתוי םדקומ
רפכ דיל הווחב הדבעש החפשמ רבעל שאב וחתפ םילארשיה
הידלי ינשו השיא ,ןינ'ג םיטילפה הנחמ דיל,היטאבק
.תירקתב וגרהנ
ךא ,רוזיאב ץוציפ היהש ונעט םילארשיה שוביכה תוחוכ
ועיבהו ,תועטב וגרהנ הידליו השיאהש ודוה רתוי רחואמ
.םתומ לע רעצ

םילארשיה שוביכה תוחוכ ,10:30 דע 9:30 העשב ךרעב
חרזמ תא וציצפהו הזע תעוצר לש לובגל חרזממ ומקמתה
,32 ןב ,ביבח ליאמסיע הללא ,יניטסלפ יאלקח .הילב'ג
תווח .תינמיה ופתכב סיסרמ עצפנ ,הייא'גוש לא תנוכשמ
,ץוציפהמ האצותכ השק העגפנ הרחאס לא ןוגרא לש תורפ
.וגרהנ תורפ המכו


תושדח תויושקנתה יתש
*****************

ידי-לע ימשר ןפואב הצמואש םילוסיחה תוינידמל ךשמהב
םיליעפו םיאקיטילופ דגנכ תילארשיה הלשממה
תוחוכ ,16.5.2002 ,רקובב ישימח םויב ,הדאפיתניאב
.יניטסלפ ריעצ וגרה םילארשיה שוביכה
תוחוכ לש תדחוימ הדיחי ,רקובב 4:00 העשב ךרעב ,
ןוגרא לש הריקח יפל LAW ,ילארשיה שוביכה
המדקתה ,םייאבצ םיפי'גו םיש"מגנ תורשע לש יוביגב
לא ןיינב תא ופיקה םה .הללאמרב תייארש לא תנוכש ךותל
וריו וסנכנ םה .הינשה המוקב הריד ךותל וצרפו יבר
םירודכ השולש םע ,21 ןב ,םנאג דחא החאט דמחומב תוומל
ותפוג תא וקרז םה ,ןכמ רחאל .תינמיה לגרבו הזחב
,םיהוזמ אל םיניטסלפ םירבג ינש ורצע םה .בוחרל
םנאג לש ותפוג .רקובב 5:50ב ךרעב רוזיאהמ וגוסנו
תוחוכה ,םייאופר תורוקמ יפל .םילוחה תיבל החקלנ
,ותפוג תא תוועל תנמ לע םידח םילכב ושמתשה םילארשיה
אוהש הארנו ,ףוגה לש ןוילעה קלחב תועיצפ ויהש םושמ
.רצק חווטמ הרונ
שקובמ היהו ,לכסמה יניטסלפה ןוחטבב רבח היה םנאג
.םילארשיה שוביכה תוחוכ ידי-לע
ושקנתה םילארשיה שוביכה תוחוכ ,ברעב יעיבר םויב
,ךכמ האצותכו הצקא לא ידודג ןוגרא לש םיליעפ השולשב
העשב ךרעב .הטאלב םיטילפה הנחמב ,ףסונ םדא גרהנ
הנחמ לש תורבקה תיבב והש םיליעפה תשולשש ןמזב ,19:00
םורדמ ,רואט לא רהב םילארשי םיקנט ,הטאלב םיטילפה
:השולשה תא וגרהש םיזגפ רפסמ ורי ,םכשל
.31 ןב ,יטיט לא הללודבע דומחמ .1
.27 ןב ,ביטח לא םילאס דאמיע .2
.23 ןב ,ןדמח רימאס דאיע .3

,םכשמ ,31 ןב ,שיעי דמחומ רישאב ,םוקמב השש חרזא
תמ אוה םש םילוחה תיבל הנופ אוה .תושונא עצפנ
.ויעצפמ

רתאב .תושקנתהל םתוירחאב ודוה םילארשיה שוביכה תוחוכ
רבוד טטוצ תונורחא תועידי ימויה ןותעה לש יברעה
לא דומחמ ,תיברעמה הדגב רתויב שקובמה יניטסלפה":ל"הצ
םיטילפה הנחמב תורבקה תיבב קנט תצצפמ גרהנ ,יטיט
".ההוזש רחאל ,הטאלב
תעונת יליעפ המכ םע םוקמב שגפנ יטיט לא" ש ףיסוה אוה
".םרבעל הריו םדקתה קנט .ןיעידומ תורוקמ יפל ,ח"תפה


םיניטסלפ םיחרזא רבעל ירי
*******************

2002;17.5 ,ישיש

ימוסחמו םייאבצ םימוסחמב ,םילארשיה שוביכה תוחוכ
.םיניטסלפ םיחרזא רבעל תוריל םיכישממ,םיכרד
יאבצ םוסחמב ,ילארשיה שוביכה תוחוכ ,13:00 העשב ךרעב
הדגב הקב חרזמו ,קוריה ןקה ךותב הקב רפכ ברעמ ןיב
תינוכמהש ירחא םיחרזא לש תינוכמ רבעל ורי ,תיברעמה
ןמחר לודבע דומחמ הימוס .םתארוה רחאל םוסחמה תא הרבע
העסנש ,קוריה וקה ךותב המאי רפכמ ,47 תב ,ןדייז
שוביכה תוחוכ .הבגב רודכמ עצפנ ,הרפכ רבעל התינוכמב
איה ,סנלובמאב םילוחה תיבל היוניפ תא וענמ ילארשיה
התמ ךא ,תיחרזא תינוכמ ידי-לע םילוחה תיבל הרבעוה
.היעצפמ ךרדב

המילא אל הנגפה ןגרא יניטסלפ חרזא ,13:30 העשב ךרעב
ודמע םש ,הריב לאל תינופצה הסינכה רבעל המדקתהש
וחתפ םילארשיה תוחוכה ,דימ .םילארשיה שוביכה תוחוכ
.םיחרזאה רבעל עימדמ זגו ימוג ירודכ יריב ,היח שאב
ימוג רודכמ העצפנ ,הללאמרמ ,36 תב ,ןיסאי למכ הרסיק
.תילאמשה הלגרב ,תכתמב ףוטעה ,

2002;18.5 ,תבש

רפכ תמוצב וקמתהש םילארשיה שוביכה תוחוכ ,םיירהצב
לש תינוכמ רבעל שאב וחתפ ,ןורבח ןופצ ,ראמוע תיב
לא אסומ דומחמ גרהנ ךכמ האצותכ ,הביס לכ אלל םיחרזא
םילשורי ,רבכומ לב'ג תנוכשמ ,36 ןב ,הקיאז ינייסוח
.ראווצב היח תשומחתמ גרהנ אוה .השובכה

תבשב" ןוגראל ותודעבLAW:ותוא הווילש ,ודוד ןב רסמ ,
תנמ לע ,ןורבחל םילשורימ ונעסנ ,18.5.2002 ,צ"החא
יושיר תיחול םע תיחרזא תינוכמב ונעסנ .יתשא תא ףוסאל
יאבצה םוסחמל ונעגהשכ .תינוכמב גהנ ידוד ןב .תילארשי
רחאל תורזוח תוינוכמש וניאר ,ראמוע תיב רפכ תמוצב
םיכרדל ונינפ .רובעל םהל ושרה אל םילארשיה םילייחהש
ונמדקתהשכ .ראמוע תיב רפכל עיגהל תנמ לע תויפולח
ינממ שקיב ידוד ןב ,ןורבחל הליבומה תיצוב ךרד רבעל
.רובעל הלוכי תינוכמה םא קודבל תנמ לע תינוכמהמ תאצל
,תינוכמה םע רוזחל הסינ ידוד ןב ,15:30 העשב ךרעב
רפסמ יתיאר .לוח לש םוסחמ רובעל חילצה אלש רחאל
שאב וחתפ דימ םה .פי'ג ךותמ םיצפוק םילארשי םיליייח
וקיספיש םרבעל יתקעצ .המידק העסנש ,תינוכמה רבעל
7 דע 5 כ תינוכמה רבעל תוריל וכישמה םה ךא ,תוריל
,תמ ידוד ןב תא יתאצמ םש ,תינוכמה רבעל יתרהימ .תוקד
םילארשיה םילייחה .וראווצב םירודכ המכמ עגפנש רחאל
".ידוד ןב לש ותפוג לע יתלפנו םלה ןומיר רבעל וקרז


19.5.2002 ,ןושאר

יאבצ םוסחמב ,ילארשיה שוביכה תוחוכ ,7:30 העשב ךרעב
שאב וחתפ ,הללאמרל ברעממ ,קירא ןיע יבזא ריד תמוצב
תנמ לע ,תיצוב ךרדב וכלהש םיניטסלפ םיחרזא רפסמ רבעל
ןב , הללודבע בקאס ןסאג .הללאמר רבעל םהירפכמ עיגהל
.תינמיה וכריב רודכמ עצפנ ,יבזא ריד רפכמ ,22

יאבצ םוסחמב םילארשיה שוביכה תוחוכ ,16:15 העשב ךרעב
רבעל שאב וחתפ ,סינוי ןאחל ןופצמ ,ןחאטמ לא תמוצב
תא תוצחל וכיח םהשכ ,הביס לכ אלל םיניטסלפ םיחרזא
ןב ,םרכ לא דומחמ םיהרביא דומחמ .הזע רבעל םוסחמה
.ופוצרפב רודכ לש סיסרמ לק עצפנ ,סינוי ןאחמ ,44

22.5.2002 ,יעיבר

הסינכב יאבצ םוסחמב ,םילארשיה שוביכה תוחוכ ,רקובב
הסינש יניטסלפ לעופב תוומל ורי ,םחל תיבל תינופצה
.תושר אלל םוסחמב רובעל

35 ןב ,המגראד ןמחר לודבע אסומ ,7:00 העשב ךרעב ,
תריקח יפלLAW ,השייהד לא םיטילפה הנחממ
לא תינופצה הסינכב יאבצה םוסחמל עיגה ,ןורבחל םורדמ
םושמ .השובכה םילשוריב הדובעל וכרדב היהש ןמזב ,ריעה
סנכהל םילארשיה שוביכה תוחוכ ידימ רושיא ול היה אלש
םילארשיה תוחוכה .יפולח ץוב שיבכל הנפ אוה ,םילשוריל
.ותפוג תא ורמשו ,וב ורי

םירצעמ
******
.םיניטסלפ רפסמ ורצע םילארשיה שוביכה תוחוכ ,עובשה
:םיאבה םירקמב ועצבתה םירצעמה
תוחוכ לש הטילש תחת ,םיימואל ןיב לובג ירבעמב .1
םילארשיה שוביכה
תוינשמ וא תוישאר םיכרדב םילארשי םייאבצ םימוסחמב .2
.םירפכו םירעל הסינכב
לע תוטישפ ןמזב בורל ,םייניטסלפ םירפכו םירעב .3
.םיתב
.תיניטסלפ הטילשב םיחטשל השילפ ךלהמב .4

:עובשה ועצבתהש םירצעמה

16.5.2002

םוקמב רצענ ,סיד ובאמ ,18 ןב ,השבאווד דמחא חלאס .1
.וידומיל
םוקמב רצענ ,סיד ובאמ ,26 ןב ,םינוג דאופ דמחא .2
.וידומיל
ךלהמב רצענ ,הללאמרמ ,17 ןב ,שאלש דמחא רמוע .3
.הללאמרב לאסריא לא רוזיאל תילארשי השילפ
ךלהמב רצענ ,ןינ'ג ,הבארעמ ,20 ןב ,םסאק דמחומ .4
.הללאמרב לאסריא לא רוזיאל תילארשי השילפ
18.5.2002
,הללאמר ,ארק לא הרודמ ,26 ןב ,ןדמח סירדא דבע .5
.ותיבב רצענ
,הללאמר ,ארק לא הרודמ ,22 ןב ,ןדמח סירדא םילאס .6
.ותיבב רצענ
20.5.2002
רצענ ,ןינ'ג,הבובאזמ ,22 ןב,דלאקומ חלאס רונ .7
.ותיבב
רצענ ,ןינ'ג,הבובאזמ ,21 ןב ,הרטאטא ףסוי דאוו'ג .8
.ותיבב
רצענ ,ןינ'ג,הבובאזמ ,23 ןב,דלאקומ דאיר דמחא .9
.ותיבב
,21 ןב ,ידייבוע דמחומ ןמחר לודבע .10
.ותיבב רצענ ,ןינ'\ג,הבובאזמ
,ןינ'\ג,הבובאזמ ,20 ןב ,דאג לא ריסייט דאיז .11
.ותיבב רצענ
,ןינ'\ג,הבובאזמ ,20 ןב ,תאדר'\ג חלאס דמחומ .12
.ותיבב רצענ
רצענ ,ןינ'\ג,הבובאזמ ,22 ןב ,תאדר'\ג חלאס ליבנ .13
.ותיבב
רצענ ,ןינ'ג,הבובאזמ ,23 ןב ,לאמ'ג זייאפ דמחומ .14
.ותיבב
רצענ ,ןינ'ג,הבובאזמ ,22 ןב ,רקב ובא ירבס דמחומ .15
.ותיבב
רצענ ,ןינ'ג,הבובאזמ ,23 ןב ,הקר'גא דומחמ םאזע .16
.ותיבב
רצענ ,םראכ לוטמ ,18 ןב ,ריימחומ דומחמ הירקז .17
.ותיבב
רצענ ,ןינ'ג ,הב'גמ ,24 ןב ,שאלש דאשרומ הריואט .18
.ותיבב
22.5.2002
.ותיבב רצענ ,וחירימ ,23 ןב ,ינדייז דמחומ דא'ג .19

.ותיבב רצענ ,וחירימ ,24 ןב ,ינדיז היטא ןייסוח .20

רצענ ,וחירימ ,30 ןב ,םילאח לודבע דמחא םלאס .21
.ותיבב
.ותיבב רצענ ,וחירימ ,30 ןב,ינידיז ןידעלא הדווע .22

רבח ,הילאב'גמ ,32 ןב ,הלאדאווע ףסוי באחיא .23
תילארשי השילפ ךלהמב רצענ ,יאבצה ןיעידומה יתוריש
.תיפלסל
,סרטייור לש םלצ ,הזעמ ,23 ןב ,םלאס הלאד'ג ביאוס.24
ותינוכמו ,סינוי ןאחל ןופצמ ,ןחאטמ לא תמוצב רצענ
.המסחנ
לש תינוכמה גהנ ,הזעמ ,22 ןב ,הדאיז לל'אג דמחומ .25
.סרטייור תונכוס םלצ
רצענ ,סינוי ןאחמ ,38 ןב ,אקס לא יטפול דחאנ .26
.ןחאטמ לא תמוצב
add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.