[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by [email protected] and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.30 August 2003

טז הנב האוורכל העיסנ
067562518
םולשל םישנ תייצילאוק
http://
00:00
Sat 30/08/2003
הלאמרמ קוחר אל

תורבח
טסוגואל 30ה תבש םויב
םידומילה תנש תליחת ינפל םוי
טז הנב האוורכ יניטסלפ רפכב תוידוהיו תויניטסלפ םישנ שגפינ
,שוביכה תוחוכ ידי לע דחוימב ףדרנ הז רפכ
םויה םייחה םקרמב העיגפמ דחוימב םישנו תיחרזאה הייסולכואה תלבוס ךכ בקע
. חצרמ ףאו תושק תויולכנתהמ , םיימוי

.אושנמ השק ינועמ םילבוס רפסה תיב יאלגב םידלי 380 כ רפכב
,דומלל תוכזה העיגמ דלי לכ יכ הקומעה ונתנומאל תואכו,יטילופה שגפמהמ קלחכ
. דייהטרפאה ידסח ךותמ אלו דוסי תוכזכ
.רפסה תיבל דויצ ולא םידליל תואיבמ ונא

: רפכב םישנה ייח תא ריכנ שגפמב
תא
.םינושה םייתליהקה םיטקיורפה תאו ליעפה םישנה ןודעומ
. ךורע ךוותל יטילופה הלועפה ףותישל תויורשפאב ןודנ ךכל ףסונב

לע לא ףוסמ:ביבא לת 9.00 תודידיה תיב,תרצנ: תועסה 11.30.
ב הנאי לצא העיסנל ימשרית השקבב, הרקי הרבח 067562518
םירחא תומוקממ תועסה םג ונכתיSeminar on the Palestinian Struggle and Globalisation
http://
09:00
Sat 30/08/2003
Bethlehem Hotel

Saturday 30.8.2003 9:00 - 9:30 Opening remarks, MST Brazil 9:30 - 10:30 First session: International dimensions * The age of unreason: diplomacy, Zionist propaganda and the Palestinian catastrophe 1943 - 1949, Jason Kendall Moore * Globalization: clashes of civilization or political economic hegemony, (to be announced) * The cultural dimension of Globalization, Muhammad Farhat * The anti globalization movement, from Porto Allegre to Palestine, Michael Warschawski(Mikado) * Discussion 10:30 – 11:00 Coffee break 11:00 - 12:30 Second session: An alternative vision for peace * The role of alternative globalization movement in supporting the Palestinian cause, Christophe Agiton, Attac France * A joint Palestinian Israeli and international popular movement to end the occupation, Ilan Pappe * A vision for peace, Rifat Odeh * Discussion 12:30 – 15:00 Lunch 15:00 - 17:00 The Social Forums (Mediterranean, European, World) 17:00 – 19:00 Thank you notes, resume and end of seminar 19:00 – 21:00 music evening The Alternative Information Center is organizing an international seminar to discus and to analyze the Israeli-Palestinian conflict in the framework of the military globalization. We wish to set questions on the table and to look for common strategies of resistance to war and oppression. The conference aims to bring together Israelis, Palestinians and internationals from different civil society organizations who are interested in enhancing their background concerning the Israeli-Palestinian struggle within the global context. The conference will take place at the Bethlehem Hotel and all the arrangements concerning transportation, hosting, food and security have been taken care of. There is a small fee for participation. For more information, please contact Yasser Akawi: 02-6241159 or 057-255220 or by e-mail: [email protected]
ןיב יתוברת ןיב שגפמ
ןיבל הדובע ירגהמ תוחפשמ
תוילארשי תוחפשמ
03-6883766
דבועל וק
ttp://www.kavlaoved.org.ilh
16:00
Sat 30/08/2003
ןתינ) דול ךרד ,םורד קרפ
וק תוריש תוינומב עיגהל
(16

:הדובע ירגהמ תוחפשמ לש ןנכותמה שוריגה לצב
.םידליל הריצי תואנדסו םייתרוסמ תושובלתו םידוקיר ללוכ יתוברת ןיב שגפמ
,וז תבש 16:00-20:00.
ןיב יתוברת ןיב שגפמ
ןיבל הדובע ירגהמ תוחפשמ
תוילארשי תוחפשמ
03-6883766
דבועל וק
ttp://www.kavlaoved.org.ilh
16:00
Sat 30/08/2003
דיל ,ביבא-לת ,םורד קרפ
עיגהל ןתינ .דול ךרד
16 וק תוריש תוינומב

:הדובע ירגהמ תוחפשמ לש ןנכותמה שוריגה לצב
.םילארשי ןיבל הדובע ירגהמ תוחפשמ ןיב שגפמ
.םידליל הריצי תואנדסו םייתרוסמ תושובלתו םידוקיר :תינכותב

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.